Sunday, March 4, 2012

က်မ္းစာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္မ်ား - ကမၻာဦး

ဖန္ဆင္းျခင္း ကမၻာဦး ၁း၁
ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ရာေတာ္ျဖစ္သည္။ အစဦး၌ လြတ္လပ္လဟာျဖစ္ျခင္းမွ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အရာ ခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ကမၻာေလာကၾကီးသည္ ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို ေဘာ္ျပေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို မသိ၊ ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းမရွိ ဟု မည္သူမွ် ဆင္ေျခေပး၍ မရပါ။
ခရစ္ယာန္အားလံုးတို႔က ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေလာကၾကီးကို ဖန္ဆင္းသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေျပာေနစဥ္၊ အခ်ိဳ႔က ကမၻာၾကီး၏ သက္တမ္းႏွင့္၊ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ား အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္လဲ လာသည္ဟူေသာ အယူအဆတို႔အေပၚ ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ အခ်ိဳ႔က ဘုရားသခင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ေျခာက္ေထာင္နီးပါးက ၆ရက္အတြင္း ကမၻာေလာကၾကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔က ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းၾကီး ၁ တြင္ ေဘာ္ျပထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားသည္ သက္ရွိသက္မဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ တေရြ႔ေရြ႔ တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳး ေျပာင္းလဲလာသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအထိ ၾကာေျငာင္းသည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ဘာသာျပန္သူမ်ားသည္ ဤအျမင္ႏွစ္မ်ိဳး စပ္ၾကား၌ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္၊ အျပစ္၀င္ေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ တိမ္းပါး ယိုယြင္း လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမၾကီးသစ္ ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူေသာ အရာ၀တၱဳမ်ားအား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္မည္ဟု ကတိထားေတာ္မူပါသည္။


ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ ကမၻာဦး ၁း၂၆
ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားကို မိမိ၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တို႔သည္ အျပစ္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ထိုသ႑န္ေတာ္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ သ႑န္ေတာ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ ရရွိေစရန္ ၾကြလာေတာ္ မူျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အသိပညာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အသစ္တဖန္ျပဳျပင္ရန္ အလိုရွိေတာ္မူသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ထူးျမတ္ေသာ ပံုသ႑န္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာ ပံုသ႑န္ေတာ္ရွိသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္လိုပါလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ကို ေဆာင္ထားေသာအေလ်ာက္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ ဖန္ဆင္းထားေတာ္ မူေသာ အရာမ်ားကို မိမိကိုယ္စား ဥာဏ္ပညာႏွင့္အုပ္စိုး ေစလိုေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တေန႔ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား သူ၏ ပံုသ႑န္ေတာ္အတိုင္း ျပန္လည္အသစ္ျပဳျပင္မည္ ဟု ဂတိထားရွိေတာ္မူသည္။
တနည္းဆိုေသာ္ လူသားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္ အညီ ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို အေျခခံလွ်က္ ဘုရားသခင္သည္ လူ႔အသက္ သတ္ျခင္းႏွင့္ သူ႔တပါးအား ၾကိန္ဆဲျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ေတာ္မူသည္။ ထို ပံုသ႑န္ေတာ္ အားျဖင့္ လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႔ရွိရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေရာက္ရန္၊ ေမြးရာပါ ဆႏၵရွိၾကပါသည္။

ထိမ္းျမားစံုဖက္ျခင္း ၂း၂၄
ဘုရားသခင္သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ေယာကၤ်ားတဦးႏွင့္ မိန္းမတဦးအားျဖင့္ ထိမ္းျမားစံုဘကျခင္းအမႈကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိန္းျမားျခင္း မဂၤလာကို ဂုဏ္အသေရရွိစြာျဖင့္ က်င္းပေစလိုေတာ္မူသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈအတြက္ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းကို ရင္းႏွီးေသာ အျပဳအမူ (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ - သီ၁း၂ တြင္ၾကည့္ပါ။) ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးဆက္ ပြားမ်ားရန္အတြက္ ထိမ္ျမားစံုဖက္ျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာရွိ ထိမ္းျမားစံုဖက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တခုတည္းေသာ တားျမစ္ခ်က္မွာ ယံုၾကည္သူႏွင့္ မယံုၾကည္သူတို႔၏ ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိမ္းျမားျခင္း၌ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုး တာ၀န္ရွိသည္။ ခင္ပြန္သည္၊ ဇနီးသည္၏ ေကာင္းၾကိဳးအတြက္ သစၥာရွိျပီး၊ ဇနီးသည္၊ ခင္ပြန္းသည္၏ အလိုကို လိုက္ေလ်ာရပါမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ သူတို႔က ထိုႏွစ္ဦးတို႔သည္ သေဘာတူညီစြာ အျပန္အလွန္ လိုက္ေလ်ာရန္ႏွင့္၊ သာတူညီမွ်ေသာ ၀တၱရားရွိၾကပါသည္ ဟု ျမင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႔တို႔က ခင္ပြန္း၏ အႏြံအတာကို ဇနီးမွ ခံယူရမည္ဟု အေလးအနက္သေဘာထားၾကသည္။ (ေကာ ၁း၁၈)

No comments: