Monday, August 5, 2013

လိင္ကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး က်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္းမ်ား ရွိပါတယ္။


 ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ေသဒဏ္အျပစ္ဒဏ္အထိေတာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။  လိင္ဆက္ဆံမႈလံုး၀တားျမစ္ထားသူမ်ားက ေမာင္ႏွမ၊ေဆြမ်ိဳး၊မိဘမ်ားနဲ႔မဆက္ဆံရပါ။ မိမိသားသမီးမ်ားရဲ့၊ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားရဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား စသျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားနဲ႔မဆက္ဆံရန္ လိင္ကိစၥစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူကို ခဲနဲ႔ပစ္ေပါက္သတ္ျခင္း အျပစ္ေပးပါတယ္။ မိမိနဲ႔တၾကိမ္မွားယြင္း လိင္ဆက္ဆံသူရဲ့ သမီး၊သား တို႔နဲ႔ဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားပါတယ္။ ဇနီးသည္ရဲ့ညီမ၊ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြရဲ့ ဇနီး၊ လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ တိရိစာၦနဲဆက္ဆံသူ ..စသည္တို႔ကို ေသဒဏ္အျပစ္ေပးတဲ့အထိ လိင္ကိစၥကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပါတယ္။
Ref: 
Leviticus 18, 20

 အခုေခတ္မွာေတာ့ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးတာ မရွိေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈက ခဲနဲ႔ေပါက္သတ္ခံရမဲ့ မိန္းမကို အျပစ္မရွိတဲ့လူ ေပါက္သတ္ပါ ..ေျပာေတာ့ ဖာရိရွဲနဲ႔လူအားလံုး ခဲလံုးခ်ျပီး ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ခဲနဲ႔ေပါက္သတ္သူမ်ား ျပန္သြားတဲ့အခ်ိန္ ဆိုးေသာမိန္းမကို ေနာက္တဖန္မလုပ္နဲ႔လို႔ ဆံုးမ၊ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ သို႔ေသာ္  sexuality, morality, ethics etc စတဲ့ လူမႈေရးက်င့္ဝတ္မ်ားအရ လိင္ကိစၥက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အက်င့္ပ်က္သူလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္မ်ားက ထုတ္ပယ္တဲ့အထိ၊ အျပစ္ေပးပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ားရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေပၚလာျပီးတဲ့ေနာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ လိင္တူလက္ထပ္၊အတူေနခြင့္မ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳလာျခင္းဟာ၊ ေခတ္ကာလ ပ်က္စီးလာတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို သြားရာလမ္းဟာ က်ဥ္းပါတယ္။

ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ ရိုမင္ကာသိုလစ္ဂိုဏ္း၊ ႏွစ္ျခင္းဂိုဏ္၊ မက္သဒစ္ဂိုဏ္း စတဲ့ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္မ်ားက လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပင္ထန္စြာတားျမစ္ထားျခင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၊ လက္မထပ္မီ၊ လက္ထပ္ျပီးအျခားသူနဲ႔မွားယြင္းျခင္း၊ မိမိဖာသာေျဖေျဖာက္ျခင္း၊ သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္၊ သေႏၶတားေဆး၊ မိန္းမသင္းအုပ္ဆရာ၊ လိင္တူဆက္ဆံမႈ ..စတဲ့အရာမ်ားကို အခုခ်ိန္အထိ တားျမစ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ခရစ္ယန္ဂိုဏ္းမ်ားက ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားရွိပါတယ္။ လူၾကီး၊လူငယ္မ်ားမွာ လိင္ကိစၥမွားယြင္းမႈ အၾကီး၊အေသး ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ကိုယ့္ဖာသာ မလံုမလဲျဖစ္ျပီး၊  အသင္းေတာ္မွာေတာင္ ပါ၀င္မႈမရွိေတာ့ပဲ လိင္ေဖါက္ျပန္မႈေနာက္  စာတန္ရဲ့လက္ေအာက္မွာ မတရားေသာေမထုန္ကို က်ဴးလြန္ေနမိသူမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ ထို လိင္ကိစၥ မတရားေသာေမထုန္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ရင္ မိမိ မိသားစုကို သစၥာမဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ မၾကိဳက္၊ မႏွစ္သက္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႔သူမ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ားပင္လွ်င္ ေငြကိုတက္မက္ျခင္း၊ ေငြရတတ္ျခင္းမ်ားနဲ႔အတူ လိင္ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား အတူတြဲလာတတ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီး ေဗသေရွဘနဲ႔မွားယြင္းေပမဲ့၊ မိမိရဲ့ အျပစ္ကို သိျမင္ျပီးတဲ့ေနာက္၊  ၾကိဳးပဲေက်မြတဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔ ဘုရားထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ၾကိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးနဲ႔ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အျပစ္လုပ္တဲ့ေနရာ၊လူမ်ားကို စြန္႔ခြာျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းကို ျပန္လာသင့္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ မိတ္သဟာရ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရင္း ဘုရားသခင္ရဲ့ခြင့္လႊတ္မႈ၊ မိသားစု၊မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ ခြင့္လႊတ္မႈကို ရယူျပီး၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ခရစ္ယာန္ အသက္တာကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။   မုရန္Ref:  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality

No comments: