Tuesday, July 23, 2013

ဧလိဟု - ေယာဘဝတၱဳ (Elihu in book of Job, Holy Bible)


ဧလိဟု - ေယာဘဝတၱဳ (Elihu in book of Job, Holy Bible)
ေယာဘဝတၱဳကို ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ (ယခင္ကက်ႏု္ပ္အပါအ၀င္) တခ်ိဳ႔မွာ သိပင္မသိၾကပါ။ အသင္းေတာ္မ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားလည္း ေယာဘဝတၱဳကို က်မ္းပိုဒ္ေလာက္သာ ယူငွင္ သံုးႏႈန္းၾကသည္။ ဧသတဝတၱဳကို ဓမၼဆရာမ်ားစြာ အထူးကိုးကားသံုးႏႈန္းၾကသည္။ သူတပါးမေကာင္းၾကံသူမ်ားကို ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားက ေအာင္ပြဲခံေၾကာင္း ဧသတာဝတၱဳျဖစ္သည္။ ေယာဘဝတၱဳ မွာ စာတန္မေကာင္းၾကံမႈ အထြဏ္အထိတ္ ေယာဘခံစားရသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္စာတန္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ ဓါးစာခံအျဖစ္ ျပင္းထန္စြာ ေလာကဆင္းရဲမ်ားကို မေသႏိုင္ပဲ ေရာဘခံစားရသည္။ အခန္းၾကီး ၁ တြင္၊ ေယာဘ သည္စံုလင္ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံေသာသူ၊ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို ေရွာင္ေသာသူ၊ သားသမီး၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာသူ အျဖစ္ေဖၚျပသည္။ ထို႔ေနာက္ စာတန္က ဘုရားသခင္ထံ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္လွ်င္ ေယာဘမခံႏိုင္ပဲ၊ ထာ၀ရဘုရားကို စြန္႔ခြာမည္ဟု စာတန္ ေျပာသျဖင့္၊ ငါ့ကြ်န္ေယာဘကို အသက္မေသေစႏွင့္။ ငါ့ကိုဘယ္ေတာ့မွ မစြန္ခြာဟု ဘုရားသခင္က စာတန္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း ဇတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ေယာဘ ပစၥည္းဥစၥာအားလံုးဆံုးရႈံး၊ သားသမီးမ်ားေသဆံုး၊ အနာေရာဂါျဖင့္ မေသရံုတမယ္၊ ေျခဖ၀ါးမွဦးထိပ္တိုင္ေအာင္ အနာစိမ္းမ်ား၊ ျပည္၊ေလာက္ေကာင္ အနာမ်ားျဖင့္ လဲေလွ်ာင္းေနရျပီး၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ စာတန္ရံႈးႏိုမ့္သြားသည္။ ေယာဘသည္ ၂ဆေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို မေသမီွ ျပန္လည္ခံစားေၾကာင္း က်မ္းစာအုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဧသတာဝတၱဳကဲ့သို႔ နာရီ၀က္အတြင္းဖတ္ရႈ၊နားလည္ႏိုင္သည့္ က်မ္းစာဝတၱဳမဟုတ္ပါ။ အခန္းၾကီး၄၂ခုရွိျပီး ၂နာရီအထက္ ဖတ္ရမည္။ နားလည္ေအာင္ ေလ့လာပါက ေလာကဆင္းရဲမခံစားဖူးသူအဖို႔ နားလည္ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။

က်မ္းစာအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
သမၼာက်မ္းစာေလ့လာသူအမ်ားစုက ေယာဘသည္ အျဗဟံႏွင့္တခ်ိန္တည္း ေနထိုင္အသက္ရွင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ လူသားတို႔၏ ေ၀ဒနာႏွင့္ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၏ အေျဖမွာ ထာ၀ရဘုရား၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ ေယာဘသည္ မိမိ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္မဟုတ္၊ ေက်းဇူး၊ဂရုဏာေတာ္ျဖင့္သာ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္ေၾကင္း၊ ေယာဘ ဥစၥာအားလံုးဆံုးရႈံး၊ ေရာဂါေ၀ဒနာျဖင့္ ျပည္၊ေလာက္ေကာင္မ်ားျဖင့္ ဒုကၡခံစားေနစဥ္၊ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ၄ဦးက လာေရာက္အားေပးစကားေျပာျခင္း၊ ေယာဘက ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားမွာ နက္နဲလွေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျငိမ္နားေထာင္ေသာ အသက္အငယ္ဆံုးျဖစ္သည ဧလိဟု အခန္းၾကီး ၃၂-၃၇  ၅ခန္းတိုင္တိုင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး၊ ေျပာၾကားသည္။ ျပင္ထန္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေယာဘကိုလည္း ဘုရားသခင္ေလာက္ ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ၀ါၾကြားေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားသူငယ္ခ်င္း၃ဦးကိုလည္း ေယာဘ၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ဟု စြတ္စြဲၾကျခင္း ..စသည္တိုကို ရွင္းလင္းစြာေျပာခဲ့သည္။ ဧလိဟု ေျပာဆိုျပီးမွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ အခန္းၾကီး ၃၈တြင္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းထဲက မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ အားလံုးကိုရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ေယာဘကိုလည္း ၂ဆေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဧလိဟု

သူသည္ ငယ္ရြယ္ျပီး၊ အသက္ၾကီးသူမ်ားကို ေလးစားစြာ သူတို႔ေျပာၾကားသမွ်တြင္ နားေထာင္ေနသူျဖစ္သည္။ နားေထာင္ရင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္ျပီး၊ ထာ၀ရဘုရားေျပာလိုသည္မ်ားကို ေယာဘႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၃ဦးအား ရွင္းလင္း၊ ရဲ၀ံ့စြာေျပာၾကားသည္။ အားလံုးကိုလည္း သူတို႔မွားသည့္အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပျပီး၊ အျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ား ျပန္မေျပာႏိုင္ပဲ အခန္း ၅ခန္းလံုး၊ ဧလိဟု ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ရသည္။ နားလည္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနစဥ္တြင္ ထာ၀ရဘုရားကိုယ္တိုင္က မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းမွ အသံေတာ္ျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသံေၾကာင့္ အားလံုးျငိမ္၀ပ္စြာ နားေထာင္ၾကသည္။ ထာ၀ရဘုရား ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ ေယာဘက မိမိအားနည္းခ်က္ကို ၀န္ခံ၊ ေနာင္တရေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရားက ဧလိဟု အျပစ္တင္သကဲ့သို႔ ေယာဘ မိတ္ေဆြ၃ဦးကို "ငါအမ်က္ထြက္သည္" ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ကြ်န္ ေယာဘကို ၂ဆေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးသည္။

ေနာက္ဆံုးအခန္းၾကီး ၄၂တြင္ ထာ၀ရဘုရားေပးေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားမွ အရင္ထက္ဥစၥာ၂ဆ၊ ယခင္ေကာင္းၾကီးမ်ားထက္ သာလြန္ေသာ သိုးတေသာင္းေလးေထာင္၊ ကုလားအုပ္ေျခာက္ေထာင္၊ ႏြားယွဥ္တေထာင္၊ ျမည္းမတေထာင္ကို ရတတ္၏။ သား ခုႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးသံုးေယာက္ကိုလည္း ရျပန္၏။ တျပည္လံုးတြင္ ေယာဘ၏သမီးကဲ့သို႔ လွပေသာ မိန္းမတစံုတေယာက္မွ်မရွိ၊ သူတို႔၏အဘသည္ သူတို႔ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ အညီအမွ် သူတို႔အား အေမြဥစၥာကို ေ၀ေပးေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ေယာဘသည္ အႏွစ္တာေလးဆယ္ အသက္ရွင္၍ မိမိသား၊ ေျမး၊ ျမစ္တို႔ကိုပင္ ျမင္ရျပီးမွ အသက္ၾကီးရင့္၍ ေန႔ရက္ကာလႏွင့္ ၾကြယ္၀ေသာ္၊ အနိစၥေရာက္ေလ၏။ ေယာဘဝတၱဳျပီး၏ ..ဟု အဆံုးသပ္ထားသည္။

ေနာက္ဆံုးေမးခြန္း
ဟုတ္ပါသည္။ ဧလိဟုသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား၊ ေျပာဆိုေပးေသာသူ Messenger of GOD ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ဘာမွမရွိေတာ့ပဲ၊ နာက်င္စြာ၊ အနာေရာဂါျဖင့္ လဲေလွ်ာင္းေနရစဥ္ မယားက သင္သည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားကို စြဲလမ္းေသးသေလာ၊ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔ပယ္၍ေသေလာ့ ဟုဆိုသည္။ ေယာဘကလည္း မိန္းမမိုက္ေျပာတတ္သကဲ့သို႔ သင္သည္ေျပာ၏၊ အဘယ္သို႔နည္း၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မွ သုခခ်မ္းသာမ်ားကို ခံယူသည္ျဖစ္၍၊ ဒုကၡဆင္းရဲကို မခံမယူရာသေလာဟုဆိုသည္။ ေယာဘသည္ ဤအမႈမ်ားႏွင့္ၾကံုေသာ္လည္း ႏႈတ္ျဖင့္မွ် မမွားယြင္း...ဟု က်မ္းစာကဆိုသည္။
ေမးခြန္းမွာ ေယာဘဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ေသလုမတတ္ၾကံဳစဥ္၊ ေယာဘမယားသည္ သူ႔ကို ရိုင္းစိုင္းစြာေျပာျပီး စြန္႔ခြာသြားသေလာ၊ ေယာဘ၏ ေနာက္မွရလာသည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ သားသမီးမ်ားသည္ ၂ဆေသာ္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအရ၊ ေနာက္ထပ္မိန္းမတစ္ေယာက္မွ ရရွိပါသေလာ ..ဟူေသာ ရယ္စရာေမးခြန္းျဖစ္သည္။

အေျဖမွာ 
အထက္ပါဓါတ္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။ ဧလိဟုက ရဲ၀ံ့စြာထျပီး၊ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ လဲေလွ်ာင္းေနေသာ ေယာဘႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၃ေယာက္ကို မတ္တတ္ထက ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာဆိုေနသည္။ အနားတြင္ ဒူး၂ခုၾကားေခါင္းရိႈျပီး၊ ျငိမ္၀ပ္၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားျဖင့္ ထိုင္ေနေသာသူမွာ ေယာဘ၏ မယားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာဘ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားရခ်ိန္တြင္ ေယဘမယားသည္ တခ်ိန္လံုး အတူရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေယာဘမယားသည္ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေယာကၤ်ားကို တိုက္တြန္းေသာ္လည္း၊ ေယာကၤ်ားက အထိမခံျပန္ေျပာေသာအခါ ေယာဘမယား ျငိမ္သြားပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ၂ဆေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ရရွိခ်ိန္၊ သားေယာကၤ်ားမ်ားႏွင့္ ေခ်ာေမာလွပေသာ သမီးမ်ားကို ေမြးဖြားေပးသူမွာလည္း ထို မယားပင္ ျဖစ္သည္။ ေယာဘသည္ အာျဗာဟံထက္ သာလြန္ပါသည္။ မယားတစ္ေယာက္တည္းရွိေၾကာင္း ေျဖလိုပါသည္။   မုရန္

1 comment:

Witmone said...

ေယာဘနဲ႕ဧလိဟု .. CLC ဘာသာျပန္အဖြဲ႕မွထုတ္ေဝတဲ့ သမၼာက်မ္းစာအနက္ဖြင့္က်မ္း စာ-၂၃၉ ကိုးကားရရင္၊ လူတို႕က အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူတကာေလးစားရသူ ေယာဘ အမိႈက္ပံုေဘူး ယိုယြင္းေနျခင္းကို ၾကည့္ရန္၊ စပ္စုရန္ ေရာက္လာၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းေရာက္သူမ်ားတြင္ ဥာဏ္ထက္ေသာလူငယ္ ဧလိဟု လည္းပါသည္။ စကားရည္လုပြဲအရွိန္ရလာေလေလ ဧလိဟုက ပို၍စိတ္ဆိုးေလေလျဖစ္လာသည္။ အသက္ၾကီးေသာ သူ၃ဦးအား ရိုေသေလးစားေသာအားျဖင့္ ဧလိဟု တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခဲ့ရသည္ဟု အစျပဳသည္။ ဧလိဟုသည္ ဘုရားသခင္စကားကို တဆင့္ေျပာျပမည့္သူျဖစ္သည္။ ဧလိဟုက ေယာဘကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ တန္းတူစကားေျပာ၏။ မိမိကိုယ္ေျဖာင့္မတ္သည့္ မာနအား ရဲရင့္စြာျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သည္။ မိတ္ေဆြ၃ဦးေျပာခ်က္မ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ရွင္းျပသည္။ ဘုရားသခင္၏မွ်တျခင္းကို စိန္ေခၚသည္။ ေယာဘႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားေမးခြန္းမ်ားကို ဘုရားသခင္ကုိယ္စား အေျဖေပးသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျငင္းခုန္ျခင္းမျပဳပဲ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသသင့္သည္ ဟုေျပာသည္။ (၂၁-၂၄)
ဘုရားသခင္၏ေျဖၾကားခ်က္သည္ အခန္း ၃၈း၁-၃၈ တြင္ေဖၚျပသည္။ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ အဆံုးသတ္ထားပါသည္။