Wednesday, March 12, 2014

ခရစ္ယာန္၂မ်ိဳး Two type of Christian

ခရစ္ယာန္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေငြေၾကးအဆင္ေျပသူႏွင့္သာမန္လူတန္းစား ၂မ်ိဳးကို ေလ့လာလိုပါသည္။ မိမိသည္ ဘယ္အမ်ိဳးတြင္ပါဝင္သနည္းကို သိရွိရန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္ အဓိကအခ်က္မွာ မိမိကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈျဖစ္သည္။ ဘယ္အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါေစ.. ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်ဖို႕လိုပါသည္။

၁။ ဆာလံက်မ္းကို စြဲစြဲျမဲျမဲဖတ္ေသာခရစ္ယာန္။
၂။ ေယရႈအေၾကာင္း စြဲစြဲျမဲျမဲဖတ္ေသာ ခရစ္ယာန္၊

ပထမခရစ္ယာန္
ဆာလံ၊သုတၱံ ခရစ္ယာန္ဟုလည္း ေခၚႏိုင္သည္။ အလြန္အလုပ္မ်ားေစကာမူ ဆာလံ၊ သုတၱံက်မ္းကို အခ်ိန္ေပးျပီးဖတ္သည္။ ဆုေတာင္းသည္။ သူတို႕သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဖတ္ျပီး ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္ခံသည္။ ခရစ္ဝင္က်မ္း ၄ခုကိုလည္း ေကာင္းစြာနာလည္သည္။ ခရစ္ယာန္မူလ က်မ္း၅ခုကိုပိုျပီး တန္ဖိုးထားသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ပံုစံ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားလည္း စုေဆာင္းႏိုင္ၾကသည္။ ေငြကိုလည္း ေခြ်တာသံုးစြဲႏိုင္ၾကသျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧဝံေဂလိ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အလႈဒါန္းရက္ေရာေသာ ေငြရတတ္သူခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပညာတ္တရားကို ၾကိဳးစားလိုက္ေလွ်ာက္ေနသူ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။

သံုးသပ္ဆင္ခ်င္ပါက မိမိသည္အတန္းပညာ ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိျပီးျဖစ္ပါက၊ ေငြအဆင္ေျပေသာ ပထမအမ်ိဳးစား ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝုိင္းသို႕ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားပါသည္။ မိမိ မည္သည့္က်မ္းစာကို ဦးစားေပးဖတ္ပါေစ... ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေသာအခါ ဒါဝိတ္မင္းၾကီး၏ ဆာလံက်မ္းမ်ားသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသားတြင္ လႊမ္းမိုးသည္။ ဆာလံက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒါဝိတ္မင္းၾကီးကို အထူးေအာက္ေမ့သတိရသူမ်ား၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေခ် ထာဝရဘုရားကို အထူးအားကိုးသူ၊ ေၾကာက္ရြံ႕၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ပညာဘြဲ႕မရေသာ္လည္း ေငြေၾကးၾကြယ္ဝသူမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယူသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ (ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား) ထံမွ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတို႕ကို တပည့္ခံျပီး ကမၻာ ့ ထိတ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္လာပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးထက္၊ စစ္ေရးကို ဦးစားေပးရသျဖင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ရန္ လက္နက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ စင္ကာပူ ပိုမိုခ်မ္းသာလာျပီး၊ အစၥေရးကို ေက်ာ္လႊားသြားခဲ့သည္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အက်င့္စရိုက္ႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕၏ စရိုက္လကၡဏာသည္ အသက္၃၀အရြယ္ထိ မိဘအသက္ေမြးလုပ္ငန္းကို ကူညီလုပ္ကိုင္ရျပီး၊ တိုရ ဟုေခၚေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၅ခုကို အလြတ္နီးပါး အာဂံုမေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ထိုက်မ္း၅ခုကို အထပ္ထပ္ ဖတ္မွတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။
ကမၻာဦးက်မ္း Genesis
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း Exodus
၀တ္ျပဳရာက်မ္း Leviticus
ေတာလည္ရာက်မ္း Numbers
တရားေဟာရာက်မ္း Deuteronomy

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား မည္မွ်ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ၊ ေအာင္ျမင္သနည္းကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သခင္ေယရႈကို လက္မခံၾက...။

အံ့ၾသဘြယ္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ပိုင္ရွင္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2010-06-12-15-29-00&catid=2:knowledge&Itemid=12


ဒုတိယခရစ္ယာန္
ရွင္ေပါလုစတိုင္လ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚႏိုင္သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ဓမၼသစ္ ၂၆က်မ္းတြင္ တစ္ဝက္ (၁၃က်မ္း)ကို ရွင္ေပါလုျပဳစုခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကာလကို ေကာင္းစြာလက္ခံသည္။ ဥစၥာ၊ေရႊေငြ၊ပစၥည္းဥစၥာထက္ ဝိညာဥ္ေရးရာၾကြယ္ဝမႈကို ဦးစားေပးသည့္ သခင္ေယရႈ၏နည္းလမ္းကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူျဖစ္သည္။ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဦးစားေပးျပီး ဧဝံေဂလိလုပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာသူမ်ား၊ ခႏၱာကိုယ္ အင္အားနည္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာကို ပိုမိုခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ပညာတ္သစ္ကို ဦးစားေပးေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။

ထိုခရစ္ယန္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမၾကြယ္ဝေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာအသက္ေမြးလုပ္ငန္းကို ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘဝကို ေက်နပ္စြာ ခံယူေသာသူ တနည္းအားျဖင့္ အလိုေတာ္ကို လက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေငြနည္းေသာ္လည္း ေလာက္ငွသည္။ အလႈဒါန္းမ်ား ေပးႏိုင္သည္။ ရွင္ေပါလုႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္တို႕၏ ပင္ပမ္းဆင္းရဲျခင္းခံစားရမႈမ်ားကို အျမဲေအာက္ေမ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိကို အထူးအားသန္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အႏဴ၊ မုဆိုးမ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားထံ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္၊ သာသနာျပဳသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ေလာက္ေပသည္ ဟူသည့္အတိုင္း အရာရာ သခင္ေယရႈ၏ အေသြး၊ အသားျဖင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံသြားျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရၾကသည္။ တစ္ေန႕တြင္ ေယရႈကဲ့သို႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူ စံရမည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ခႏၱာေသျခင္းထက္ ယခုေခတ္စားေနေသာ အသက္ရွင္လွ်က္ တတိယေကာင္းကင္သို႕ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ျပီး အသက္ရွင္ၾကသည္။

သံုးသပ္ခ်က္
အမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထာဝရဘုရား၊ သခင္ေယရႈႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ၃ပါးတစ္ဆူကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳၾကပါသည္။ အထက္ပါ ခရစ္ယာန္၂မ်ိဳးတြင္ မိမိသည္ ဘယ္ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ၂မ်ိဳးစလံုး တဝက္စီဟု ခံယူထားသူမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဓမၼေဟာင္း အားသန္သလား၊ ဓမၼသစ္အားသန္သလား ဆိုသည္ကို ဒုကၡေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ မိမိရြတ္ဖတ္ေသာ က်မ္းစာအေပၚမူတည္ျပီး သိႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ပဌနာေတာ္ကို ေန႕စဥ္ေရရြတ္ေသာ္လည္း ဒုကၡ၊ ေသလုနီးပါး ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မိမိရြတ္ဖတ္ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ မိမိဘယ္ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးစားတြင္ ပါဝင္သနည္းကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေယရႈကို ဦးစားေပးသလား၊ ထာဝရဘုရားကို ဦးစားေပးသလား။

 The End..

No comments: