Tuesday, April 15, 2014

ဓမၼဆရာႏွင့္လစာေငြ


ဓမၼဆရာဆိုသည္ႏွင့္အံ့ၾသျခင္း(၃)ပါး

တခါက လူတစ္ေယာက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္သြားျပီး မိမိလံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းေစာင့္အဖြားၾကီးကို ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသသြားသည္။ လူမ်ားစြာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း မိမိႏွင့္သိသူမ်ားကို မေတြ႕ရေသး။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ေနေသာ လူစာရင္းကိုၾကည့္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိအလြန္အားကိုးေလးစားေသာ ဓမၼဆရာၾကီးအား စာရင္းတြင္လံုးဝမေတြ႕ရေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသသြားျပန္သည္။ လူေလာကတြင္ ေနထိုင္စဥ္က ထာဝရအသက္ခံစားရခ်ိန္ကတည္းက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလြန္သာယာဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း သိရွိထားျပီးျဖစ္သည္။ အဝမ္းေျမာက္ဆံုးေန႕ရက္မ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျပီး ထာဝရအသက္ကို ရရွိျပီဟု သိလိုက္ခ်ိန္ကတည္းက ေဖာ္မျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားၾကားမွလည္း ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ မုဆိုးမ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဂရုနာ၊ ေစတနာျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသခဲ့ေသာေၾကာင့္ မထိုက္တန္ပဲ ထာဂရအသက္ကိုရခဲ့သည္ဟု လူ႕ဘဝတြင္ခံစားခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ မိမိကိုယ္တိုင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ေနျခင္းသည္ကိုသိလိုက္ေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသမိျပန္သည္။

အံ့ၾသမႈမ်ားသည္ လူ႕ဘဝအသက္ရွင္စဥ္တြင္ အျမဲတမ္းေတြ႕ေနရသည္။

ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အံ့ၾသစရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ဓမၼဆရာဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း လိုက္လံေျပာၾကားသူဟု မွားယြင္းစြာခံယူခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ဓမၼဆရာဆိုသည္မွာ သိုးထိန္းပင္ျဖစ္သည္။ ေပတရုကို သခင္ေယရႈက ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ငါ့သိုးတို႕ကိုထိန္းေလာ့.. ဟု သံုးၾကိမ္တိုင္ မွာၾကားခဲ့သည္။ Woodlands WEFC အသင္းေတာ္၊ စင္ကာပူမွာ ဓမၼဆရာ Pastor Kenny သင္ၾကားပို႕ခ်ခ်က္မွာ ... ဓမၼဆရာဆိုသည္မွာ အသင္းသားမ်ားအား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေသာသူ ဟု ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ေျပာျပပါသည္။

ကြ်န္ပ္တို႕သည္ ဓမၼဆရာဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သက္ေသခံျပီး၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ (က်မ္းစာ) သင္ၾကားသူဟု လည္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္။

ပတမ၊ ဓမၼဆရာတြင္ လူမ်ားႏွင့္ေနထိုင္သူ ဓမၼဆရာ၂မ်ိဳး (သင္းအုပ္ႏွင့္ဧဝံဂလိ) ရွိၾကသည္။ သင္းအုပ္သည္ အသင္းဝင္၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သင္ၾကားပို႕ခ်သူျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိသည္ သတင္းေကာင္းကို မယံုၾကည္သူမ်ားအား လိုက္လံေျပာၾကားသူျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိလုပ္သည္ (မစ္ရွင္လုပ္ျခင္း) ဆိုသည္မွာ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ားအား သခင္ေယရႈႏွင့္ရွင္ေပါလုတို႕ကဲ့သို႕ လိုက္လံေဟာၾကားသူျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္ဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္သူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုအဓိကထားျပီး သင္ၾကားေသာ ရွင္ေပတရုကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ သင္းအုပ္ႏွင့္ဧဝံေဂလိ ဓမၼဆရာမ်ားမွာ ခပ္ဆင္ဆင္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။

ဒုတိယ၊ ဓမၼဆရာမ်ားမွာ အကယ္ဒမစ္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖစ္သည္။ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားကို ေခၚသည္။

ဓမၼဆရာႏွင့္လစာ
ေရွးက ေလဝိဟုေခၚေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသာ သင္ၾကားပို႕ခ်သူမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သာသနာမွ တာဝန္ယူရသည္။ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ မေပးမေနရ ေပးရသည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေျမ၊ ေငြမ်ားကို သူတို႕ကို ေပးကမ္းရသည္။ သီးသန္႕လူတန္းစားျဖစ္လာျပီး အာဏာစြမ္းထက္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ဘုရင္တို႕ အာဏာျပိဳင္ျခင္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ေတြ႕ရသည္။
ယခုေခတ္တြင္ ဓမၼဆရာမ်ားကို အသင္းေတာ္က သင့္တင့္သည့္လစာေငြ ေပးထားရသည္။ အသင္းသားမ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္း ေစတနာစိတ္ျဖင့္ ေပးလႈေသာ အလႈေငြမ်ားျဖင့္ ဓမၼဆရာ၏ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းရသည္။ ထိုေငြေၾကးပစၥည္းကို သုတၱက်မ္း ၃း၅ အရ ထိုအရာ ဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေရွးဦးစြာရွာၾက၊ ေနာက္မွ ထိုအရာကို ေပးေတာ္မူလတၱံ ဟူေသာ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ... ထိုအရာဟုေခၚေသာ ေငြေၾကးမွာ အေရးပါလွပါသည္။
အသင္းေတာ္တြင္ သင္းအုပ္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုသာ ေဟာေျပာရေသာ္လည္း ဓမၼဆရာလည္း လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြမ်ားမ်ားအလႈေငြရလာလွ်င့္ ဝယ္ခ်င္၊ စားခ်င္၊ ျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။ သင္းအုပ္သည္ သူရရွိေသာ လစာႏွင့္ လႈဒါန္းေငြမ်ားမွာ သူပိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြမ်ားမ်ား၊ လစာမ်ားမ်ား ရပါက သင္းအုပ္၊ ဓမၼဆရာမ်ားလည္း သာယာမႈျဖစ္လာသည္။ သင္းအုပ္မ်ားစြာ က်ဆံုးျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ေငြကိုတက္မက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာမဂုဏ္၊ လိင္၊ မူးယစ္၊ အာဏာ ..စသည္တို႕ေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေသာ သင္းအုပ္မ်ားထက္ ေငြေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားသူ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ သင္းအုပ္လစာမွာ အေရးၾကီးသည္။ သင္းအုပ္မိသားစုအတြက္ ေလာက္ငွေသာ လစာေငြကို ေပးရသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက သင္းအုပ္သည္ လူမ်ားစြာကို လိုက္လံဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အလႈေငြရရွိေရး ဦးတည္ထားလာပါက သာသနာအတြက္မေကာင္းလွပါ။  စင္ကာပူတြင္ သင္းအုပ္လစာသည္ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ေပးထားသည္။ ဂ်ဴနီယာ သင္းအုပ္အငယ္တန္းမ်ားမွာ လစာ ၂၀၀၀ ေဒၚလာမွ်သာျဖစ္သည္။
ေလာက္ပါသလား ...ေမးပါက ၊ မေလာက္ပါဟု ေျဖရမည္။ ေလာက္ငွေအာင္ ေခြ်တာစုေဆာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အဓိကမွာ ေရာင့္ရဲတင္းတိန္ျခင္းကို သင္းအုပ္မ်ား အထူးလိုအပ္သည္။ ေငြဆိုသည္မွာ ရေလတေစၦ ပိုလိုေလေလ ျဖစ္သည္။ ေရာင့္ရဲတင္းတိန္တတ္ေသာ သင္းအုပ္မ်ားမွ အသင္းသားမ်ားလည္း ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာေလ့ရွိသည္။ သင္းအုပ္က လစာႏွင့္မေလာက္ငွပါက အသင္းသားမ်ားလည္ ထို႕အတူျဖစ္လာႏိုင္သည္။


နိဂံုး

ထို႕ေၾကာင့္ ဓမၼဆရာမ်ားအဖို႕ ဝင္ေငြ၊ လစာတစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေပးသင့္ပါသည္။ ဘုရားခန္႕ထားတာ၊ ဘုရားေပးလိမ့္မေပါ့ ..ဟု အသင္းသားမ်ား ပစ္မထားသင့္ပါ။ မိမိအသင္းေတာ္၏ သင္းအုပ္ဆရာ လစာဘယ္မွ်ရသနည္း၊ ေလာက္ငြပါသလား။ သူရေသာလစာကို ဘယ္လိုသံုးစြဲသနည္း ကို အသင္းေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားက ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။ ဧဝံေဂလိဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာေက်ာင္းမွာ က်မ္းစာသင္ေသာ ဓမၼဆရာမ်ားကိုလည္း ေလာက္ငွေသာ လစာကိုေပးရပါမည္။ ထိုအရာဟု ေခၚေသာ လစာေငြ၊ အလႈေငြမ်ားသည္ ဓမၼဆရာမ်ားအတြက္ အထူးအေရးၾကီပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဆရာၾကီးမ်ားမွာ အလႈေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိၾကသည္။ စင္ကာပူမွ City Harvest အသင္းေတာ္မွ ေငြေၾကးအလႈေငြမ်ားစြာကို ဇနီးသည္၏ Music Mission တြင္သံုးစြဲလိုက္သျဖင့္ ျပသနာမ်ားစြာ ေပၚလာရပါသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္းအုပ္ဆရာအလႈေငြ ရရွိသမွ်ကို အသင္းေတာ္သို႕ စာရင္းႏွင့္အပ္ႏွံျခင္း စနစ္ရွိၾကသည္။ အသင္းေတာ္မွ ေလာက္ငွလစာရရွိသည့္ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္သာ ထိုစနစ္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ 

ဓမၼဆရာကို လက္ခ်ည္းမျပန္ေစႏွင့္ဟု ဆိုစကားရွိသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္း မိမိတို႕ ေငြ၊ လစာ၊ ရရွိပါက ဓမၼဆရာမ်ားအတြက္ ေဝငွေပးရပါမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ ဓမၼဆရာမ်ားသည္ မိမိမသိေသာ အျခားဓမၼဆရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဝငွေလ့ရွိပါသည္။ မိမိႏွင့္အသိၾကြမ္းျဖစ္မွ လႈဒါန္းမည္ဆိုပါက အာဏာရွင္စိတ္ဓါတ္ Corruption & Nepotism ျဖစ္လာျပီး၊ သာသနာအတြက္ အႏၵရယ္ပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအားေလ််ာ္စြာ ျမန္မာဓမၼဆရာအမ်ားစုသည္ ေလဝိအမ်ိဳး လစာႏွင့္လႈဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ သူတို႕စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြအားလံုး မိမိတို႕ ဓမၼဆရာမ်ားကို ဂရုစိုက္ရာတြင္ သူတို႕အတြက္ ေလာက္ငွေအာင္ လစာေပးရန္လိုေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။  

No comments: