Thursday, April 28, 2011

ဘာသာတရားႏွင့္ဘာသာမရွိသူ

သင္သည္ ဘာသာတရားမ်ားကိုေလးစားေသာ္လည္း ဘာသာမရွိ Free Thinker (or) Atheist ျဖစ္ပါက
၁။ သင္သည္မအားမလပ္ေအာင္လုပ္စရာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။
၂။ သင္သည္စား၀တ္ေနေရး၊မပူပင္ရေအာင္၀င္ေငြရွိသူျဖစ္ရမည္။
၃။ သင္သည္အနာေရာဂါ၊ဒုကၡဆင္းရဲ နဲေသာသူျဖစ္ရမည္။
၄။ သင္သည္ ပညာမေတာက္တေခါက္ (may be Ph.D) တတ္ေသာသူျဖစ္ရမည္။
၅။ သင္သည္မိမိအခ်ိန္၊လုပ္စရာမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၆။ စား၀င္၊အိပ္ေပ်ာ္၊ သြားလာႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။
၇။ ေျပာရလွ်င္ သင့္အားကိုးျပီးေလာကလိုအပ္မႈမ်ား(အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္Sex, ေမတၱာ)ကိုရယူႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမရွိပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အစြမ္းျဖင့္ ဤေလာကၾကီးတြင္ ငယ္စဥ္ကရပ္တည္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္အစြမ္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ဆရာလုပ္မႈမ်ား၊ စကားနားထိုးတတ္မႈမ်ား၊ မာန္မာနမ်ား၊ အျပစ္တင္တတ္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းမ်ား စသည့္ေအာက္တန္းက်ေသာ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ခံယူျပီး၊ သူေတာင္းစားကဲ့သို႔ ဒုကၡေရာက္ အားနည္းသူမ်ားအား စာနာျခင္းမဲ့စြာ ဥပကၡာျပဳတတ္ပါသည္။ မိမိအားနည္းခ်က္မ်ားကို မိမိစြမ္းအားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ျပဳျပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္ေသာခါမွ ေက်နပ္ဖြယ္အဆင့္ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာသာတရားတစ္ခု၏ ဆံုးမမႈေအာက္တြင္သာ ဘ၀ကိုရပ္တည္ႏိုင္ပါမည္။

ဘာသာတရားမ်ားတြင္ သခင္ေယရႈ၏ လမ္းျပမႈ၊ လက္ေတြ႔ျပခဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စြန္႔လႊတ္အေသခံျခင္းစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မႈမွာ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ထာ၀ရအသက္လမ္္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။
ဘုရားရွင္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားကိုခ်စ္၊ လူကိုခ်စ္ လာျပီးေနာက္၊ ဘုရားရွင္ေမတၱာေအာက္တြင္၊ ထာ၀ရအသက္ ဆိုသည္ကိုရရွိပါသည္။ ခ်က္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္အသီး၉လံုး ဂလာတိ ၅း၂၂ ဆိုသည္မွာ ေရာ့၊အခုယူသြား မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္ကာလတခုကို ေပးဆပ္ရပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ အထက္ပါ ဘ၀၏ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံုလာပါသည္။ (၁)အလုပ္မဲ့ေတြေ၀ဘ၀မွအလုပ္မ်ားလာမည္ (၂)ရသည့္ေငြျဖင့္စား၀တ္ေနေရးမပူမပင္ဘ၀ေရာက္လာမည္ (၃)အနာေရာဂါကင္းမည္(သို႔)အနာေရာဂါရွိမွန္းေတာင္သတိမထားမိသည့္လြတ္လပ္မႈကိုရမည္ (၄)ေလာကပညာနည္းေသာ္လည္း၊ ဘုရားေပးေသာဥာဏ္ပညာတိုးပြားလာမည္ (၅)မလုပ္တတ္ကိုင္တတ္၊အဆင္မေျပလုပ္ကိုင္မႈမ်ားမွ မိမိႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္စြာလုပ္ႏိုင္လာမည္ (၆)စာမ၀င္၊အိပ္မေပ်ာ္မႈမ်ားမွ စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္လာမည္ (၇)အိမ္ေထာင္ဘက္၊လိင္၊ေမတၱာတရာမ်ားလည္း ျပည့္၀လာမည္ .. ဤဘ၀အသက္ရွင္စဥ္တြင္ပင္ ထာ၀ရအသက္ ကိုရရွိပါမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ Free Thinker ဘ၀မွ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လာသူျဖစ္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ နံပါတ္(၆) စား၀င္၊ အိပ္ေပ်ာ္မႈကို ရရွိျခင္းမွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ ထာ၀ရအသက္ ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ျဖည့္စြတ္ေရးသားရပါသည္။


If you respect religion but you Free Thinker (or) Atheist,
1. You must be Busy to do many things
2. You must be Reasonable income or saving $$ for eating, living
3. You must be Minimum sickness or healthy body
4. You must be Reasonable education knowledge (may be Ph.D)
5. You must be good for time management
6. You must be able to eat, sleep and independent person.
7. Lastly, you may be able to get good partner, sex, love in your present life.

I don't have above capabilities. I need help from a religion.
For me, I can not live in this world without Jesus. He showed role model of LOVE, SCARIFIED ACTION and Finally "RESURRECTION". "Eternal life" is my way of life.

Note
Faith to God give me Love God, Love Others. By God's Love, I will get Eternal Live. Not immediately. There is a time to get Spiritual Fruits Gal 5:22. During this time line, my weakness are slowly become stronger. (1) become busy from crazy thinking life (2) Get reasonable income for living (3) heal sick & disease (or) no pain feeling by my diseases (4) I don't have human education buy I get wisdom from God (5) My poor time management improved or get suitable job (6) Able to eat & sleep (7) lastly, my partner become understood to me, sex, love are blessed by God. That are Eternal Life which is received during I am alive.

I was grown from Free Thinker to Christ believer. My weakness are still have as human being but No.6 item, "I become able to eat, sleep is the best blessing of 'Eternal Life'. That is my short testimony. UZA

No comments: