Friday, April 5, 2013

ယခုေခတ္ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးႏွင့္သမၼာက်မ္းစာဖိလိတၱိလူမ်ိဳး


Palesti
ne  and Philistines

ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး
ယခုေခတ္မွာ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးဆိုတာ ႏိုင္ငံမရွိတဲ့လူမ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး အမ်ားစုဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံ (သိမ္းပိုက္ခံ West Bank & Gaza Strip) ၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ၊ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ စသည္တို႔မွာေနထိုင္ျပီး၊ ကမၻာအႏွံအျပားမွာ ၁၁သန္းေလာက္ ျပန္က်ဲေနထိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားလိုပဲ တိုင္းတပါးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႔ခ်ီေနထိုင္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၇ခုႏွစ္မွာ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံအမည္နဲ႔ အစၥေရး၊ပါလက္စတိုင္း လူမ်ိဳး၂ခုကို ျဗိတိသွ်နဲ႔ကုလသမဂၢတို႔က ထူေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂ဖက္စလံုးမေက်မနပ္ စစ္တိုက္ခိုက္ရင္း အစၥေရးက အျပီးပိုင္သိမ္းယူျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္ရင္ အစၥေရး (ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသမိုင္း) လိုပဲ၊ ရာဇ၀င္အရွည္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ခုႏွစ္ရာစု အာရပ္၊မူဆလင္မ်ား ပါလက္စတိုင္းေဒသကို မသိမ္းပိုက္မွီက ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ အခုအမ်ားစုဟာ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယန္မ်ားစြာလည္း ရွိပါတယ္။ အာရပ္ပါလက္စတိုင္း Palestine Arabic စကားကို ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ပါလက္စတိုင္းမ်ားကေတာ့ ေခတ္ေပၚေဟဗရူး (အစၥေရးဘာသာစကား) ကိုေျပာတတ္ၾကပါတယ္။


ပါလက္စတိုင္းမ်ား သူတို႔နယ္ေျမလို႔ ေၾကညာထားတဲ့ ေျမပံုျဖစ္ပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္တဲ့ေနရာမ်ား အစၥေရး၊ လက္ဘႏြန္၊ ဆီးရီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ နယ္ေျမမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ့ စာရြက္ထဲမွာပဲ နယ္ေျမရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံေပ်ာက္ေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရရွိထားပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာဖိလိတၱိလူမ်ိဳး
Don Fleming ရဲ့ အဘိဓါန္မွာ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးဟာ ယခုေခတ္ ပါလတိနျပည္လို႔ ေခၚတဲ့နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ ခါနာန္လူမ်ိဳးမ်ား လို႔ေခၚျပီး၊ ခါနာန္ဘုရား၊ ဗာလဘုရား၊ ဒါဂုန္ဘုရားႏွင့္ ေဗေဇဗုလဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ဖိလိတၱိျမိဳ႔ငါးျမိဳ႔မွာ ဂါဇ။ အားဇုတ္၊ အာရွ၊ ေကလုန္၊ ဂါသ နဲ႔ ဧကလုန္ျမိဳ႔တို႔မွာ  အမ်ားအျပားေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၠဳသေရလလူမ်ိဳး (အစၥေရး) နဲ႔ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား အတူေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေမာေရွေခါင္းေဆာင္တဲ့ လက္ထက္က ကၠဴသေရလမ်ား၊ ေယာရႈေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ခါနာန္ျပည္ကို ေအာင္ႏိုင္တဲ့အခါ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား နယ္ေျမကို မသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေရွာလုမင္းလက္ထက္ ဖိလတၱိလူမ်ိဳးမ်ားက ကၠဳသေရလျပည္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျပီး ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို သိမ္းယူသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡမ်ားစြာေပးတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ၀ိတ္မင္းလက္ထက္မွာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေဆာ္လမြန္မင္းလက္ထက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းခဲ့ပါတယ္။

ကၠဳသေရလနဲ႔ဖိလိတၱိ သမၼာက်မ္းစာမွတ္တမ္း တိုက္ပြဲၾကီးမ်ား။
    ပဋိညာဥ္ေသတၱာဆံုးရႈံးျခင္း Philistines capture the Ark of the Covenant (1 Samuel 4:1–10)
    ဖိလတၱိစစ္ရံႈးျခင္း၊ Philistines defeated at the Battle of Eben-Ezer (1 Samuel 7:3–14).
    ေဂ်ာ္နသန္ (ေရွာလုမင္းရဲ့သားေတာ္) စစ္ရံႈးျခင္း Jonathan and his men were routed by Philistines (1 Samuel 14).
    ဒါ၀ိတ္ႏွင့္ေဂါလိယ David defeats Goliath in single combat at near the Valley of Elah, (1 Samuel 17).
    ေဟဇကိမင္း Hezekiah defeated the Philistines  (2 Kings 18:5-8)Ehrlich, Carl S. (1996). The Philistines in Transition: A History from ca. 1000-730 BC စာအုပ္မွာ BC1475 မွ (ခရစ္မေပၚမွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀)ကတည္းက ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။  BC 10th ဒါ၀ိတ္မင္း၊ ေဆာ္လမြန္မင္းေခတ္အထိ အင္အားၾကီးခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း BC 7th  ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ား အားအင္နဲပါးသြားျပီး၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ေရာလွ်က္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာစကားေျပာဆိုမႈမ်ား အစအနရွာမရေအာင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

နိဂံုးအေနနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ္ဆိုရင္
ပါလက္စတိုင္းနဲ႔ဖိလိတၱိ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး စာလံုးေပါင္းမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ မတူညီၾကပါ။ အသံထြက္လည္း တူမည္မဟုတ္ပါ။
   ျမန္မာ Burmese;  ပါလက္စတိုင္း - ဖိလိတၱိ
   အဂၤလိပ္ English; 
Palestine - Philistines
   ဂရိ Greek
Παλαιστίνη - Φιλισταίοι
   အီတလီ Italy;  
Palestina - Filistei
   ေဟဘရူး (အစၥေရး) ႏွင့္ အာရပ္ ဘာသာစကား၂ခုတြင္လည္း ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ပါတတယ္။

အခ်ိဳ႔သမၼာက်မ္းစာေလ့လာသူမ်ားနဲ႔ ဂ်ဴးသမိုင္းဖတ္ရႈ၊ ေရးသားသူမ်ားက ဒီလူမ်ိဴး၂ခုကို အတူတူလို႔ ေရးၾက၊ေျပာၾကပါတယ္။ ေနထိုင္က်က္စားခဲ့တဲ့ ေနရာကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္လို ေသြးေႏွာမႈရွိမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဥပမာ ျမန္မာျပည္က မြန္လူမ်ိဳးနဲ႔ပ်ဴလူမ်ိဳး၂ခုလို၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေနထိုင္ခဲ့တာေတာ့ အတူတူျဖစ္ေပမဲ့၊ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပ်ဴလူမ်ိဳးဆိုတာ အခုေခတ္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဖိလိတၱိလူမ်ိဳးဆိုတာ အခုေခတ္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

အထက္ပါေလ့လာမႈအရ ယခုေခတ္ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး နဲ႔ သမၼာက်မ္းစာဖိလိတၱိလူမ်ိဳး တို႔ဟာ မတူေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္
၅-ဧျပီ-၂၀၁၃

No comments: