Tuesday, July 29, 2014

စံခ်ိန္မီခရစ္ယာန္အသက္တာ (Watchman Ngee - ဂ်ီေဇာ္ခြန္ ဘာသာျပန္သည္)။

က်မ္းစာသင္တန္းမ်ားက သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳဖို႕ အလိုအပ္ဆံုးကေတာ့ ဝိညဥ္ေတာ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိျပီးတဲ့ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္က ဧဝံေဂလိသိပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ တစ္ျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းရေစခ်င္၊ ခရစ္ယန္ျဖစ္ေစခ်င္လို႕ က်မ္းစာေက်ာင္းမ်ားမွာ ၉ႏွစ္ေက်ာ္ ျမန္မာဓမၼဆရာတစ္ဦးရဲ့ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ဟာ၊ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ အလားတူ ကမၻာေက်ာ္ ဆရာၾကီးမ်ားလည္း အစမေကာင္းခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာဓမၼဆရာဟာ ဘာဘြဲ႕မွမရွိ၊ က်မ္းစာေက်ာင္းလဲ မတတ္ဖူးတဲ့ ဓမၼဆရာတစ္ဦး လူေတြရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးကို ေျပာင္းလဲေပးေနတာ ေတြ႕ရေတာ့၊ အံ့ၾသမိပါတယ္။ ဘုရားကို ဘာေၾကာင့္လဲလို႕ ဆုေတာင္း၊မိတ္သဟာရျပဳျပီး အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာမွ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ဝိညာဥ္ေတာ္ မရႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ တျခားလူကို တကယ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္ပဘူး။ ႏွစ္ျခင္းေပးႏိုင္ခဲ့ရင္လဲ အမည္ခံ ခရစ္ယန္ပဲ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္က ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိမွ (အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရျပီးမွ) တကယ္ အသီးမသီးႏိုင္ပါမယ္။
.
ခရစ္ေတာ္နဲ႕တည္ျခင္း Live in Christ ျဖစ္ဖို႕ဆိုတာ ေနာင္တ၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာ္လႊားရပါတယ္။
၁။ သိျခင္း
၂။ သိမွတ္ဝန္ခံျခင္း
၃။ ဘုရားသခင္ထံ မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွံျခင္း
၄။ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း လို႕ စံခ်ိန္မီခရစ္ယာန္အသက္တာ စာအုပ္မွာ ေရးပါတယ္။
.
ကယ္တင္ျခင္းရျပီးတဲ့ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုဟာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရေအာင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဘို႕ထည့္၊ လႈဒါန္ျခင္း၊ စတဲ့ဘုရားအမႈေတာ္မ်ားစြာ နဲ႕ ၾကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေကာင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ မိမိအထဲမ်ာ ရွိေနျပီးသားဆိုတာ မသိၾကတာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။
.
ဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္းဟာ၊ အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္းနဲ႕ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈ ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံျပီး၊ အေသြးသြန္းေလာင္းသြားျခင္းကို လက္ခံတဲ့အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
.
အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ မိမိရဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားဟာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းနဲ႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိေၾကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ရရွိရင္ အတြင္းသက္ေသ၊ စကားသက္ေသ၊ အျပင္သက္ေသ ၃မိ်ိဴးစလံုး ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
.
ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္၊ အံ့ၾသဘြယ္မ်ား၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕အညီ ေဖၚက်ဴးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေတာင္း၊ ျငိမ္သက္စြာဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားမွာ ေရႊေငြ၊ တိုက္အိမ္၊ ကားမ်ားကို ေတာင္းဆိုေနျခင္းဟာ သမၼာက်မ္းစာမွာ လံုးဝရွာလို႕ မေတြ႔ပါဘူး။ သမၼာက်မ္းစာမွာ မပါတဲ့ ဆုေတာင္းနည္းေတြကို ဆက္ကာ၊ ဆက္ကာ ေတာင္းေနျခင္းဟာ ကယ္တင္ျခင္းရတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘဝက ၾကီးထြားရင့္က်က္မႈမရွိျခင္းကို ျပပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ သူတို႕လိုအပ္တဲ့ ေလာကအရာမ်ားကို ဓမၼဆရာမ်ားက ဆုေတာင္းေပးရတာလည္း ႏွစ္သိမ့္မႈေပးရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
.
သမၼာက်မ္းစာ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) ဆုေတာင္းခ်က္က စိတ္ဒုကၡမ်ား၊အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္း၊ သက္သာရေစျခင္ မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဥစၥာပစၥည္းရရွိဖို႕ ဆုေတာင္းေပးတာမ်ိဳး က်မ္းစာမွာ မရွိပါဘူး။ က်မ္းစာမွာ မပါတဲ့အရာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္၊ ကိုယ့္ထင္သလို ဆြဲသံုးေနသူမ်ားဟာ စာတန္ရဲ့လက္ေအာက္ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ မိစာၦာပေရာဖက္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္္ ရတယ္လို႕ထင္ေနတာ တကယ့္သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္မဟုတ္ပဲ၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ စာတန္၊ ေမွာင္မိုက္တန္ခုိုး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကခုန္၊ သီဆို ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႕ ဝိညာဥ္ရျပီ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္သူမ်ား ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ပါလာဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။
.
ေရာမၾသဝါဒစာေစာင္ဟာ ရွင္ေပါလုရဲ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ရျခင္းအေၾကာင္း သြန္သင္ျပသတဲ့ က်မ္းစာျဖစ္ပါတယ္။
- ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္
- ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္
- သိျခင္း၊ သိမွတ္ဝန္ခံျခင္း၊ ကားတိုင္ျဖင့္ ပိုင္းျခားျခင္း
- တိုးတက္မႈ၊ ဘုရားသခင္ထံအပ္ႏွံျခင္း
- သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္
- တိုးတက္မႈ၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း
- ဇာတိစိတ္ႏွင့္ကားတိုင္
- တိုးတက္မႈ၊ ကားတိုင္ထမ္းျခင္း
- ဧဝံေဂလိတရား၏ပန္းတိုင္.. စသျဖင့္ေရးထားပါတယ္။
.
အားလံုး သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းပါေစ။ မုရန္...
.
.
(မွတ္ခ်က္၊ စင္ကာပူေရာက္ ဓမၼဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာေအာင္ႏိုင္၊ ဆရာမ်ိဳးသူ၊ ဆရာကြယ္ဝါး၊ ဆရာမိုးဇက္ဖ၊ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း ..စသည္တို႕ႏွင့္၊ Non - Prosperity Gospel တရားေဒသနာမ်ားကို မွီညမ္းတင္ျပပါသည္)။
Book Review - Normal Christian Life
http://www.slideshare.net/murannezine/watchmanngee

No comments: