Thursday, August 28, 2014

မိန္းမသည္ မိမိကိုယ္ကို မပိုင္၊ ေယာကၤ်ားပိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ ေယာကၤ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုမပိုင္၊ မယားသည္ပိုင္သည္ (၁ေကာ၇း၄)

မိမိခင္ပြန္းသည္သည္ မိမိကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘဝကိုခံယူထားသူမ်ားရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ မယံုၾကည္သူအျဖစ္ႏွင့္သာ သူလဲသူ႕ဘုရား၊ ကုိယ္လဲကိုယ့္ဘုရား..ကိုးကြယ္ေနၾကသည္။ တဖက္ကၾကည္လွ်င္ နားလည္မႈရွိေသာအိမ္ေထာင္အျဖစ္ လူ႕အျမင္တြင္တင့္တယ္ေသာ္လည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ ဘုရားကိုလက္မခံေသးသနည္း ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မိမိခင္ပြန္းသည္ မေျပာင္းလဲပဲ မိမိသားသမီးမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ျဖစ္လာသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူအဖို႕ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း၊ မာနတက္စရာျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခါ မိမိခင္ပြန္းသည္၏ မာနကို ထိခိုက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း သားသမီးမ်ားက ဟိုမေရာက္၊သည္မေရာက္ မပူမေႏြးျဖစ္ေနသည္။ ခင္ပြန္းသည္၊ သားသမီးမ်ား၊ ဘုရားႏွင့္အတူမသြားလာေသးပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ပံုသက္ေသေကာင္း မျပႏိုင္ေသးဟု နားလည္ျပီး၊ ဘုရားထပ္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဖို႕ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္သည္။
 .
 ၁ေကာ၇ တြင္ ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း၊ လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳ၊ မုဆိုးမ၊ မုဆိုးဖို အားလံုးအေၾကာင္း ၾသဝါဒစာရွိပါတယ္။ မိန္းမသည္ မိမိကိုယ္ကို မပိုင္၊ ေယာကၤ်ားပိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ ေယာကၤ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုမပိုင္၊ မယားသည္ပိုင္သည္ (၁ေကာ၇း၄) ဟုေရးသားထားသည္။ အစအဆံုး ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ပံုသက္ေသမ်ားျဖစ္ရသည္။

 C.O.S ၂၀၁၄ THE REST မဂၢဇင္းတြင္ ဆရာမေနာ္သလဲေဖါ မွ ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာအမ်ိဳးသမီး ေဆာင္းပါး (စာမ်က္ႏွာ ၂၆http://murann.com/rest2.htm)

 ဧဖက္ ၅း၂၄ - ခင္ပြန္းသည္ထံမွမိမိအသက္တာတစ္ခုလံုးကို အပ္ႏွံျပီး၊ ခင္ပြန္းသည္ေျပာစကားမ်ားကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအသက္တာရွိရမည္။
 တိတု ၂း၄ - ေယာကၤ်ားကိုအစဥ္အျမဲခ်စ္ရမည္။
 ၁ေကာ္ ၁၁း၇ - ေယာကၤ်ားအတြက္ဘုန္းအသေရ ျဖစ္ရပါမည္။
 သု ၁၂း၄ - ေယာကၤ်ားအတြက္ ဦးရစ္သရဖူျဖစ္ရပါမည္။
 သု ၃၁း၁၂ - ေယာကၤ်ားကို တစ္သက္လံုးျပဳစုေသာသူ ျဖစ္ရပါမည္။
 သု ၃၁း၃၁ - သူသည္ေယာကၤ်ားအတြက္ အသေရထင္ရွားသူ၊ မ်က္ႏွာရေသာသူ ျဖစ္ရေစပါမည္။

 အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ခင္ပြန္းသည္ေျပာင္းလဲေစရန္ ရူပါရံုထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ဖို႕ ပိုျပီးအဓိကက်ေပသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္သြားျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာသည္၊ နံနက္၊ညစဥ္ဆုေတာင္း၊က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ အလႈထည့္ျခင္း စသည္တို႕သည္ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ ပံုသက္ေသျပျခင္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိမိရည္းစားအား မိမိခႏၱာကိုယ္ ေပးအပ္ျပီး သူေျပာင္းလဲေစရန္ ရည္းစား၊ ခင္ပြန္းအလိုက် လုိက္ေလွ်ာျခင္းသည္ ..မွားယြင္းသည္။ ခႏၱာအေသြးသားေပးအပ္မွ ေယာကၤ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရႏိုင္မည္၊ ေယာကၤ်ားေျပာင္းလဲမည္ဟု ထင္ပါက၊ မိမိတို႕သည္ ကိေလသာ အေမွာင္ထုမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္...ကိုယ္ေတာ့..သူ႕ကိုထိေတြ႕ေစပါ၊ ေျပာင္းလဲေစပါ.. ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းသည္ထက္.. ကိုယ္ေတာ္..ကိုယ္ေတာ္.. က်ေနာ္ကိုထိေတြ႕ေစပါ၊ မစမူပါ။ က်န္ဳပ္၌ရွိေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အလုပ္လုပ္ပါ..ဟု ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းရပါမည္။ မိမိ လံုးဝမတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း.. လုပ္ေပးႏိုင္သူမွာ ဘုရားသခင္သာျဖစ္ေၾကာင္း .ဘုရားထံအပ္ႏွံျပီး၊ မိမိအားနည္းခ်က္မ်ားကို အရင္သိႏိုင္၊ျပင္ႏိုင္ဖို႕လိုပါသည္။
 .
 မိမိကိုယ္တိုင္ ေယရႈႏွင့္အတူသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္သူမ်ားသာ မိမိအတြင္းေရး တိုင္ပင္ေဖၚတိုင္ပင္ဖက္ ျဖစ္သင့္ေပသည္။
 .
 အိမ္ေထာင္ရွင္အားလံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ၊ ေယရႈခ်စ္ျခင္းေမတၱာရရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

No comments: