Friday, March 6, 2015

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕)
သခင္ေယရႈသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္..လို႕ ..က်မ္းစာမွာေရးသားထားပါတယ္။ သခင္ေယရႈကို ရရွိျပီးသူ၊ က..ကယ္တင္ျခင္း... ရျပီးသူတိုင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ..ခ..ခရစ္ယာန္အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕ ဘုရားသခင္နဲ႕မိတ္သဟာရျပဳျခင္း၊ ေန႕စဥ္အမွ် လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ပညာတ္တရားမ်ားနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ..တြဲျပီးပါဝင္ေနပါတယ္။ ဓမၼသစ္ သခင္ေယရႈ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ...
*
*
အရွင္ဘုရား၊ ပညတၱိက်မ္း၌ အဘယ္မည္ေသာ ပညတ္သည္သာ၍ႀကီးသနည္းဟုေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၃၇ေယရႈက၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားကိုစိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့၊ ၃၈ဟူေသာ ပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာ ပညတ္သည္လည္း ျဖစ္၏။ ထုိမွတပါးကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာ ဒုတိယပညတ္သည္ ပဌမပညတ္ႏွင့္ သေဘာတူ၏။ ဤပညတ္ႏွစ္ပါး တို႔ကားပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္း ရွိသမွ်တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာပင္ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
မသဲ ၂၂း၃၆၊ မာကု ၁၂း၃၀
*
*
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သတင္းေကာင္းကို လိုက္လံေျပာၾကားျခင္းဟာ ဧဝံေဂလိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈအေၾကင္း ဧဝံေဂလိေျပာသူဟာ တျခားလူေတြ၊ အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း မလုပ္ပါဘူး။ ဖံုးအုပ္ထားေပးပါတယ္... ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္သည္ ဆိုတဲ့အတိုင္း အျပစ္မျမင္ပဲ၊ အျပစ္ေတြကို ဖံုးအုပ္ေပးပါတယ္။ အျပစ္လုပ္သူမ်ားဟာ ေမတၱာနဲ႕ေဝငွသူ ေၾကာင့္ သူတို႕ဘဝေတြ ေျပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဘဝဟ စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ခရစ္ယာန္အသက္တာ အေၾကာင္းကို ေရာမ အခန္းၾကီး၁၂ မွာ အေသးစိတ္ တစ္လံုးျခင္း ဖတ္ရႈ ေလ့လာၾကေစလိုပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ အသက္ရွင္ျခင္းလို႕လဲ ေခၚပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးဖို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ေမတၱာအားျဖင့္ ၊ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္တရားကို ေအာင္ႏိုင္ျပီး၊ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးတဲ့ေနာက္ .. ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ဆုေက်းဇူးမ်ားနဲ႕
* အစိုးရကို ရိုေသျခင္း
* အျငင္းပြားေစတဲ့အရာမ်ားမွာ ကရုဏာႏွင့္၄င္း၊ ေမတၱာနဲ႕၄င္း အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါတယ္။
*
*
ဧဖက္ၾသဝါဒစာ အခန္း ၄၊ ၅၊ ၆ ေတြမွာလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အၾကံစည္ေတာ္မ်ားဟာ ယံုၾကည္သူတိုင္း ခရစ္ယာန္အသက္တာ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယန္မ်ာ်း် အသက္ရွင္ျခင္းမွာ ခြန္အားနဲ႕ျပည့္စံုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု မိသားစုအတြင္းမွာ၄င္း၊ အသင္းေတာ္မွာ၄င္း၊ မည္သို႕အသက္ရွင္ရမည္ကို လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နည္းတူ တပါးသူအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ကို တြန္းလွန္ေသာ တန္ခိုး၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္မ်ား၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားနဲ႕ ရရွိျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေသာ ဝိညာဥ္လက္နက္အစံု၊ စာတန္ကိုတိုက္ခိုက္ေအာင္ႏိုင္တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေပးထားပါတယ္။
*
ခ်စ္ျခင္ေမတၱာအေၾကာင္း ေရးမကုန္၊ ေျပာမကုန္ေပမဲ့ ေယရႈရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရသြားရင္ေတာ့ အံံၾသဝမ္းေျမာက္ျခင္းၾကီးစြာ ခံစားရတဲ့ အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။
*
*
ဘုရားသခင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ျပီး၊ ေယရႈဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲ ေတြ႕ပါေစ၊ ေယရႈကို ေခၚလိုက္ပါ။ ေယရႈဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တယ္။ ေယရႈကိုသာ ေစ့ေစ့ၾကည့္ပါ။
*
*

////////
။ေယရႈက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ပညာတ္တရားအားလံုး၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္ဆက္ဆိုင္သူကို ခ်စ္ပါ ..ဟူေသာ ပညာတ္ခ်က္သည္ မလြယ္ကူလွပါ။ အထူးသျဖင့္ ပထမဦးဆံုးစတင္ရမည္မွာ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ပါ ...ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

.
ဘုရားကိုခ်စ္ဖို႕ဆိုသည္မ
ွာ အေျပာလြယ္သေလာက လက္ေတြ႕ခက္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုသာ ခ်စ္တတ္ေသာ လူ႕သဘာဝေၾကာင့္ မိမိက ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
.
ဘုရားကို ခ်စ္ရန္ အတင္းၾကိဳးစားမေနပါႏွင့္...။ 
.
ေယရႈ ငါ့ကိုခ်စ္ေပသည္ ၊ ငါဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ လူအားလံုးငါ့ကို ဖယ္ေရွာင္သြားပါေစ..အထီက်န္ေနပါေစ... ငါ့ကို ေယရႈခ်စ္တယ္ ..လို႕ ထပ္ခါထပ္ခါ ရင္ထဲ၊ ႏွလံုးသားထဲမွာ ခံယူပါ။ ငါ့ကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္မထားတဲ့ ေယရႈ၊ အိုး.. ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းကား အံ့ဘြယ္တည္း...ဆိုတာသိသြားတဲ့ေနာက္ မိမိကလည္း ေယရႈကိုခ်စ္လာမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
.
ဆရာေစာပက္ထရစ္ တရားေဟာခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။
///////


ေယရႈေမတၱာ၊ ဘဝစာေမးပြဲေျဖျခင္း
ေအာင္မွတ္က ၅၀ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈေမတၱာ ၅၀% ရာျပီဆိုရင္၊ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ေတြကို ဘုရားထံဝန္ခ်ေတာင္းပန္တတ္လာပါတယ္။ ျပင္ႏိုင္တာေတြ ျပဳျပင္လာပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ..ကိုယ့္မိသားစု၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္တာေတြကို ခြင့္လႊတ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္း Faith လဲ ပိုခိုင္မာလာပါတယ္။  ေယရႈေမတၱာ ၇၅% ရျပီဆိုရင္ .. ကိုယ္နဲ႕မသိသူေတြ၊ မဆီမဆိုင္၊ ကိုယ္လက္အမူရာနဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈေတြကိုပါ ခြင့္လႊတ္၊ခံႏိုင္ရည္ ရွိလာပါတယ္။ ဂုဏ္ထူးထြက္ျပီေပါ့ေနာ္....။ 

No comments: