Wednesday, March 8, 2017

ကာမသွ်တၱရက်မ္း ေရးသူ-ေရွးပညာရွိမ်ား၊ စာ-၈၆ (ေနာက္ဆံုးခဏး္-လူပ်ိဳ)


ကာမသွ်တၱရက်မ္း
ေရးသူ-ေရွးပညာရွိမ်ား၊ စာ-၈၆ (ေနာက္ဆံုးခဏး္-လူပ်ိဳ)
.
အခဏ္း-၄၈။ လူပ်ိဳဘဝ
ေယာကၤ်ားကေလးတို႕သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၁၇-ႏွစ္၊ ၁၈-ႏွစ္ အရြယ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ၄င္း၏ သုတ္ရည္သည္ မ်ိဳးေစ့ေပးႏိုင္ေသာ အ ခါ ၄င္း ၏ သုတ္ ရည္ သည္ မိ်ဳး ေစ့ ေပး ႏိုင္ ေသာ သ တၱိ ႏွင့္ ျပည့္ စံု လာ ၏။  ဤ အ ရြယ္ သို႕ က် ေရာက္ ေသာ အ ခါ ၊ ကိုယ္ ခ ႏၱာ ၌ ရွိ သ မွ် ေသာ အ ဂၤါ ၾကီး ငယ္ အေပါင္း တို႕ သည္ အား အင္ တိုး ၍ သန္ မာ လာ သည္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ တဏာ ရာ ဂ အ ရာ ၌ အလို ရ မက္ ရွိ စ ျပဳ လာ ၏။

ထို သို႕ အ လို ရမက္ ရွိ ေသာ အ ခါ၊ လူတို႕ ထံုးစံ ရွိသည့္ အတိုင္း ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း ကို မျပဳ လုပ္ ခဲ့ ေသာ္၊ မသင့္ မေလ်ာ္ေသာ နည္း လမ္း မ်ား ျဖင့္ ေပ်ာ္ ေမြ႕ တတ္ ာက သည္။

လူ တို႕ ၏ ကိုယ္ ခႏၱာ သည္ အလြန္တရာ သိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့စြာ ျပဳစု စီမံ ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ ေရာဂါ တို႕ ျဖစ္ပြားရန္ လြယ္၏။ သို႕ ျဖစ္ ၍ အနည္း ငယ္မွ် ပင္ ၄င္း ၏ ျဖစ္ရာ ျဖစ္လမ္း၊ လုပ္ရာ လုပ္လမ္း ၊ သြားရာ သြားလမ္း မွ လြဲေခ်ာ္၍ လုပ္ရံု မွ်ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ေ၀ဒနာတို႕ ျဖစ္ ပြား တတ္ ၾက၏။

ကိုယ္ ခႏၱာ၌ ရွိေသာ ေၾကာငယ္ ေျခလက္ စသည္တို႕သည္ မူလရွိေသာ ေနရာ၌ မရွိပဲ လြဲဖယ္၍ ေနတတ္ေခ် သည္။ သို႕ ေသာ္လည္း ထိုသို႕ ျဖစ္ပြားရန္ အလြယ္ဆံုးေသာ ေနရာသည္ မ်ိဳးေစ့ ေပးႏိုင္ေသာ အဂၤါ ေနရာပင္တည္း။ မ်ားေသာ သူတို႕သည္ ၄င္းအဂၤါဇတ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ မသံုးတတ္ၾကေပ။ ဤကဲ့သို႕ နားမလည္ ျခင္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ မသိ၍ ေသာ္၄င္၊ အက်င့္ စာရိတၱ မေကာင္းေသာ သူတို႕ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚ ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ျဖစ္ေလသည္။

သို႕ျဖစ္၍ အလိုဆႏၵ ျပင္းထန္လာေသာ အခါ ေလာက ထံုးတမ္းအတိုင္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဝ ေပါင္းေဖၚ စပ္ယွက္ျခင္းကို မျပဳခဲ့လွ်င္ သုတ္ရည္ကို မေကာင္းေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ထြက္ေစ၏။ ထိုသို႕ ထြက္ေစျခင္း အားျဖင့္ အားအင္ ကို ဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ ဤအေလ့ အက်င့္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မေကာင္းဆံုးေသာ အျပဳအမူ တရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့ သတည္း။

ေသအေရက္ ၾကဴးျခင္းစေသာ အျပစ္တို႕ထက္ ေပါင္းေဖၚစပ္ယွက္ရန္ လက္ျမင့္ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္စြမ္းျခင္း အျပစ္တခုသည္ အျခားေသာ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးထက္ ဆိုးသြမ္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္၏။ ဤအက်င့္သည္ ပဌမ ျပဳစုျခင္း၌သာ စိတ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေစ၏။ သို႕ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ျပင္းထန္လွေသာ အဆိပ္သည္ ကိုယ္ခႏၱာ အတြင္း၌ ခိုင္ခန္႕စြာ အေဆာက္အအံု ျပဳလာ ေသာအခါ မည္သို႕ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္မွွ ကုသ၍ ရႏိုင္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။

သို႕ျဖစ္၍ လူအမ်ား တို႕သည္၊ ထို ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္း မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳလာေသာအခါ မၾကာမီပင္ နီေသာ ပါးသည္ ေသြးမရွိ သကဲ့သို႕ ျဖဴဖတ္၊ ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လာသည္။ အားအင္ ဆုတ္ယုတ္၏။ ခ်စ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ အဆင္းသ႑န္ ပ်က္ခဲ့၏။ မိမိအသက္ကိုလည္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္း မရွိ။ က်င္ေခ်ာင္း၌ ေရာဂါစြဲကပ္၍ အစာအဟာရ တို႕ကို ေတာင့္တျခင္းမရွိ။ က်င္ငယ္လည္း ခဏ၊ ခဏ သြားလာ၏။ ဆံပင္မ်ား ျဖဴလာတတ္၏။ သို႕မဟုတ္ နီၾကန္ၾကန္ အေရာင္ရွိ၏။ ေသြးနည္းေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၱာသည္ ပိန္ခ်ံဳး၍ ျဖဴပတ္ ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လာ၏။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလည္း မရွိ။ အရိုးအဆစ္၌ ဒူလာ ကိုက္ခဲျခင္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္ ေခ်သည္။
ဤသို႕ အေလ့ မဟုတ္၊ ယုတ္မာေသာ အေလ့အက်င့္ကို ျပဳလုပ္ေသာသူသည္ ယခုဘဝပင္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ တို႕ကို ခံစားရေခ်သည္။

အေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ျဖင့္ သုတ္ရည္ကို ထြက္ေစေသာ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ကာမအရာ၌ ေက်နပ္သည္ဟူ၍ မရွိႏိုင္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါက ျပဳက်င့္ေသာ သူတို႕မွာ သုတ္ရည္သည္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္၄င္း။ ျဖစ္စျပဳျခင္း ေၾကာင့္၄င္း၊ ထြက္ေအာင္ျပဳခဲ့ေသာ္ အေၾကာတို႕သည္ ပ်က္စီး၍ မိမိအလို ဆႏၵရွိတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပ။

ထိုသို႕ အဂၤါဇာတ္၏ အေၾကာမ်ား ပ်က္စိးျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ အရြယ္ ၾကိးျမင့္ လာ၍ သုတ္ရည္မ်ား ထြက္ႏိုင္ ေသာအခါ ဆိုင္ရာ ေနရာ၌ သိမ္းဆည္း ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပဲ၊ အလိုလို ယိုစီးက် ကုန္၏။
ဤအခါ၌ကား သုတ္ရည္သည္ ေရကဲ့သို႕ ၾကည္လင္၍ ထြက္၏။ ထိုသို႕ ထြက္ျခင္းသည္ က်င္ငယ္သြားေသာ အခါ၌၄င္း၊ က်င္ၾကီးမ်ားကို အားစိုက္၍ ညွစ္ေသာအခါ၄င္း ျဖစ္၏။ ပဌမဆံုး ျပဳက်င့္ေသာအခါ ေပ်ာ္ေမႊ႕သည္ မွန္ေသာ္လည္း တာရွည္ ေလ့လာေသာ အခါ ဓမၼတာ ထံုးတမ္းအတိုင္း မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း စပ္ယွပ္ေသာ အခါမ်ား၌ မေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ေတာ့ေပ။
မ်ားစြာေသာ ေယာကၤ်ားေလး မ်ားသည္ မုခ်အားျဖင့္ အေပါင္း အေဖၚ မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လူပ်ိဳ မျဖစ္မီ ကပင္ ဤအေလ့အထ ကို နားလည္ ၾက၏။ အကယ္၍ လူပ်ိဳ ျဖစ္စကပင္ သုတ္ရည္ကို အလဟသ သံုးစြဲ မျပစ္ခဲ့လ်င္ ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ စုေဆာင္းေနသည္ျဖစ္၍ တကိုယ္လံုး အင္အား ျပည့္ဝ ေစ၍ ၾကီးျမင့္ သန္မာ ႏုပ်ိဳ ေစေလသည္။

သုတ္ရည္ တစက္သည္ ေသြး အစက္ေပါင္း ၄၀ ႏွင့္ ညီမွ်၏။ သို႕ျဖစ္၍ မေတာ္ မေလ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္ အလဟသ ျဖစ္ေစရာ၌၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၄၀ မွ်ေသာ ေသြးတို႕ကို ခႏၶာကိုယ္မွ စြန္႕ျပစ္၏။ အလြန္အက်ဴး က်င့္ၾကံရာ၌ ေသြးေပါင္းမည္မွ် စြန္႕ျပစ္ေလ သနည္း။ ေသြးမ်ား ကုန္ခမ္း သည္ျဖစ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ စိတ္မတည္ၾကည္ျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း တို႕သည္ ျဖစ္ၾကရကုန္သည္။

မ်ားစြာေသာ လူပ်ိဳတို႕သည္ က်င္ငယ္စြန္႕ေသာအခါ၌၄င္း၊ အိပ္မက္ေသာအခါ၌၄င္း၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ၌၄င္း၊ သုတ္ရည္ထြက္ျခင္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ကိေလသာ ပူပန္ၾက၏။ ထိုသို႕ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကို (ရိ)ေရာဂါ ဟု ေခၚ၏။ ၄င္းေရာဂါသည္ ပဌမ အခ်က္မွာ ဓမၼတာမဟုတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ေမထံုမွီဝဲရာ၌ လြန္က်ဴး၏။ တတိယအခ်က္မွာ အတိဒုကၡ ခံ၍ စာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုတ္ရည္ကို မ်ားစြာ စြတ္လႊတ္ျခင္းသည္ လူ၏ လကၡဏ ပ်က္စီးုျခင္းငွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္၏။ တခါတည္း ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း မရွိပဲ တာရွည္ ျ႔ုမူပါလွ်င္ သေႏၶေပးျခင္းငွာပင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ ယခု ကာလ လူမ်ားသည္ အလြန္တရာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ (လူပ်ိဳနာ ေရာဂါ - AIDS in 2017, ျဖစ္ၾကကုန္၏)။ ၄င္းေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာမူ လူပ်ိဳ ျဖစ္စဥ္အခါက မေကာင္းေသာ မိန္းမေပါ့ တို႕ႏွင့္ စပ္ယွက္ ေပါင္းေဖၚျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေလာ္လီျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ ေလာ္လီ၍ ျဖစ္ေသာ လူပ်ိဳနာ ေရာဂါသည္ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕တြင္ အဆိုးဆံုး ေပတည္း။ ေရာဂါအစမွာ အဂၤါစပ္၌ ျဖစ္၍ ၄င္း၏ အဆိပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း တကိုယ္လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစသည္။ အနာေပၚျခင္းသည္ တခုျပီး တခု၊ ေပၚသည္ျဖစ္၍ တေျဖးေျဖးႏွင့္ပင္ အသက္ဆံုးရံႈးေစသည္။ အကယ္၍ အသက္မေသ ဆံုးေစကာမူ၊ လူ႕ဘဝ လူျဖစ္ရာ၌ လူခ်င္းအတူတူ၊ လူျခင္းမွ်မွ် မရွပဲ၊ လူစင္မမွီျဖစ္တတ္ေခ်သည္။

ဤကဲ့သို႕ ေရာဂါျဖစ္၍ အတိ ဒုကၡေရာက္ရျခင္းသည္ မိမိတေယာက္တည္း သာလွ်င္ ခံစားရမည္ မဟုတ္၊ ေဆြမ်ိုး ခုႏွစ္ဆက္ တိုင္ေအာင္ပင္ ဆင္းသက္ ျဖစ္ပြား တတ္ေလသည္။
ဤေရာဂါ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္၊ မက်န္းမာ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ အရုပ္အဆင္း ပ်က္စီးရသည့္အျပင္ အဘိုး အလြန္တရာ ထိုက္တန္ေသာ မ်က္စိလည္း ကြယ္တတ္၏။ အသည္း အဆုတ္ စသည္တို႕၌၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါတို႕ျဖစ္ပြား၍ အနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီးလွ်င္ ဒူလာ ျဖစ္၍ ေျခမသည္ႏိုင္၊ လက္မသယ္ႏိုင္ လူျဖစ္ရံႈး ရေလသတည္း။

ထို႕ေၾကာင့္ အေမာင္လူပ်ိဳတို႕သည္ ထိုကဲ့သို႕ ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္း မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ မိန္းမေပါ့မ်ားကို မ်ားမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ထိုက္ေပသည္။


မွတ္ခ်က္။
ခရစ္ယန္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာေရး က်မ္းစာမ်ားတြင္ လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္းကို အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္။ မိမိဖာသာ သုတ္ထြက္ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းကို လူျမင္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္းဟု လူသားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ လူ႕အခြင့္အေရး သမားမ်ားေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးေနျပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ မိမိလက္ျဖင့္ သုတ္ထြက္ေစျခင္းကို Masturbation ဟုေခၚသည္။ အဂၤလိပ္လို https://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါတသည္။ ယခုေခတ္ကာလသည္ ဘာသာေရးက်မ္းအလိုအရ ေနာက္ဆံုးကလ နီးေနျပီ၊ ယခင္က ပုန္းရိႈးၾကည့္ရေသာ မဖြယ္မရာ ပံုမ်ားေၾကာင့္ ေဂး ဟုေခၚေသာ လိင္တူေယာကၤ်ားမ်ား၊ လစ္စဘီရန္း ဟုေခၚေသာ ေယာကၤ်ာလွ်ာ မိန္းမမ်ားစြာ လြတ္လပ္စြာ ေပၚလာျပီး၊ ညစ္ညမ္းရုပ္ပံုမ်ား ဗြီဒီယိုမ်ား ေဖ့ဘုတ္တြင္ ရွယ္ႏိုင္၊ ၾကည့္ႏိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား သာမက၊ ေယာကၤ်ားငယ္ေလးမ်ား အေပၚပါ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို မဖြယ္မရာပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး လိင္ထၾကြပါက မိမိလက္ျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းကို မၾကာခဏ လြန္ၾကဴးစြာ ျပဳလုပ္ပါက၊ မိမိဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္။ အသက္ၾကီးေသာ ၅၀ေက်ာ္အရြယ္ၾကီးမ်ားမွာလည္း ထို မိုဘိုင္းဖုန္း မဖြယ္မရာရုပ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို သိမ္းထားၾကည့္ရႈျခင္းမွ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႕ေရာက္ျပီး ေနာက္ဆံုး အရွက္တကြဲ အဆံုးသပ္ရသည္။

ေယာကၤ်ားမ်ားအတြက္ အဓိကေရးျခင္းမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ စိတ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ား မိမိဖာသာ ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းလည္း ယခုအခါ မဆန္းေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ ျပဳျပင္ဖို႕ပဲလိုပါသည္။ ေယာကၤ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာပါက မိန္းမ၊ကေလးမ်ား မိသားစု က်န္းမာၾကီးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။
.
ထို လိင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ကုသရန္ မိမိမွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ မိမိ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း မိမိနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ ဘုရားရဲ့ အံ့ၾသဘြယ္လမ္းျပသြန္သင္မႈမ်ားနဲ႕ ေနထိုင္သြားသူေတြ ဘယ္ဘာသာမဆို ဘဝေအာင္ျမင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႕သည့္အတြက္ ဘုရားကိုသာ အားကိုးၾကဖို႕ ရွယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မုရန္
၉-မတ္-၂၀၁၇
.
.
.
ေနာက္ဆံုးအခဏ္း ၄၉။ လင္မယားဘဝ  (ဆက္ရန္)
Link to download whole book
https://goo.gl/ByflcQ