Thursday, May 25, 2017

၀ိညာဥ္ေရးဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား..အစာေရွာင္ျခင္း

၀ိညာဥ္ေရးဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား...
အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ျခင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ဘုရားသခင္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္မႈကိုရေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးျပဳတ္၊ တိုိက္ခိုက္ခံရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္အေရးၾကံဳလာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာအရ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားနားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ကယ္မေတာ္မူပါသည္။ ညေနစာလံုးဝမစားပဲေနျခင္း၊ နံနက္စာ မစားပဲေနျခင္း၊ တစ္ရက္လံုး ဘာအစာမွမစားပဲေနျခင္း၊ အရည္ (ေရႏွင့္ႏို႕)ကိုသာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ အျပင္းထန္ဆံုးမွာ ေရႏွင့္အစာ လံုးဝမစာပဲေနျခင္း စသျဖင့္အစာေရွာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္အစာငတ္ခံ ဆႏၷျပျခင္းမွာ ေရႏွင့္ဆီလို ျခားနားပါသည္။


သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္ႏွင့္ကၠဳသေရလႏိုင္ငံအား အင္အားမ်ားျပားလွေသာ ရန္သူမ်ားကဝိုင္းရံတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ ေယာရွဖတ္ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကို ယုဒျပည္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေၾကညာေစေတာ္မူသည္။ တလံုးတစ္ဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ စစ္အင္အားမမွ်မွန္းသိလ်က္ ရင္ဆိုင္ရန္စစ္ေျမျပင္သို႕ထြက္ခြာသည္။ ရန္သူတို႕အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ျပီး အားလံုး အတံုးအရံုးေသဆံုးသြားခ်ိန္ မတိုက္ရပဲစစ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို က်ယ္ေလာင္ေသာအသံႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၆ရာ၁၈
ကၠသေရလႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဘာဗုလံုျမိဳ႕မွထြက္ခြာလာခ်ိန္ လမ္းတြင္တိုက္ခိုက္၊လုယက္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုမွေရွာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ အပ္ႏွံဆပ္ကပ္ျပီး လူငယ္၊ကေလး၊လူၾကီးအားလံုးတို႕ ခ်ိဳးျခံစြာက်င့္ျခင္းငွာ ျမစ္နားတြင္ အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကိုေၾကျငာသည္။ အစာေရွာင္၍ဆုေတာင္းလ်က္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူသည္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာခရီးရွည္ၾကီးကို ဓါးျပ။သခိုး၊ရိုင္းစိုင္းေသာလူမ်ိဳးမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေစခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္လက္နက္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း ေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ဧဇရ ၈း၂၁

ဧသတာ ဝတၱဳတြင္လည္း ပါရွားျပည္ၾကီးတြင္ ယုဒလူမ်ိဳး အမ်ိဳးတံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္မည့္အမိန္႕စာထုတ္ခံရေသာအခါ၊ ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ဒကဲႏွင့္ဧသတာတို႕အားျဖင့္၊ ယုဒလူမ်ိဳးအားလံုး ၃ရက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ထမ္ငးႏွင့္ေရမစားမေသာက္ၾကရန္ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသို႕အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း အက်ိဳးမွာ ဧသတာဝတၱဳကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ရန္သူစာတန္ေနာက္လိုက္ျဖစ္သူ ဟာမန္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားသာ ပါရွားဘုရင္ၾကီးက သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ တန္ျပန္အမိန္႕စာထုတ္ခံရသည္။ ရန္သူမ်ား ပ်က္စီး၊ေသေၾကသြားျပီး ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား ေအာင္ျမင္ရသည္။

နိနေဝျမိဳ႕ၾကီးတြင္ လူမ်ားသည္ ဆိုးသြမ္း၊ ရုပ္ထုကိုးကြယ္၊ တရားစီရင္၊ ဖ်က္ဆီးခံရေတာ့မည္ဟု သိရွိေသာအခါ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားက ေနာင္တရျပီး၊ လူၾကီးအေပါင္းတို႕က အစာေရွာင္မည့္အခ်ိန္၊ေန႕ရက္ကို ေၾကညာကာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ၾကိဳးစား၍ဆုေတာင္းၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္းျပေသာအမ်က္ေတာ္ကိုပင္ ျငိမ္းေစပါသည္။ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားလည္း ဖ်က္ဆီးခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာရခဲ့ပါသည္။ (ေယာန ၃း၅)
အလားတူ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဟရွာယ၊ ဒံေယလ၊ ေယလ စသည့္ ပေရာဖက္မ်ား၏ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာမေတြ႕ရေသာ္လည္း သခင္ေယရႈေမြးစအခ်ိန္ အႏၷအမည္ရွိ ပေရာဖက္မ၏ အဆက္မပ်က္ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္ (လု ၂း၃၇)။ ရွင္ေပါလုသည္လည္း ဒမက္သက္သြားရာလမ္းတြင္ မ်က္စိကြယ္စဥ္ကာလ ၃ရက္တိုင္ အစာမစားပဲဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ အာနႏၷိအားျဖင့္ ရွင္ေပါလုမ်က္စိမွ ငါးေၾကးကြာက်သကဲ့သို႕ ျဖစ္၍၊ မ်က္စိျပန္ျမင္ေလသည္။ သခင္ေယရႈ၏ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို မသဲ၆း၁၆တြင္ အစာေရွာင္ေသာအခါ မ်က္ႏွာညိဳးငယ္ျခင္းမ&ွိၾကႏွင့္ .. ဟု ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဓမၼသစ္ကာလ ေနာက္ပိုင္း
တလံုးတဝ အစာေရွာင္ျခင္း၊ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ အစပိုင္းတြင္ မွန္မွန္အစာေရွာင္ျခင္းကို ဦးစားေပးၾကပါသည္။ John Wesly ကိုယ္တိုင္ အစာေရွာင္ျခင္းကို စည္းကမ္းတက်လုပ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကၤာေန႕မ်ားတြင္ ညေန၄နာရီထိ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။

အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းရာတြင္ ဆုေတာင္းစာရင္းမွတ္ျပီး လုပ္သင့္သည္။ စာရင္းမွတ္ရာတြင္
၁။ မိမိဝိညာဥ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
၂။ မိမိ မိသားစုလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၃။ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၄။ မိမိတိုင္းျပည္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ)
၅။ ေလာက၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ... စသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းမွတ္ထားမႈမ်ားကို ေနာင္တခ်ိန္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါက ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားစြာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ျပည့္စံုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမိုင္းႏွင့္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား
အာဂႏၱဳမ်ား အေမရိကန္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာစအခ်ိန္ အမ်ားစုသည္ လူငယ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၆၂၁ ခုႏွစ္တြင္ William Bradford ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ေသာအခါ အသက္ ၃၁ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ Plymouth Plantation ဟုေခၚေသာ Bradford စာအုပ္တြင္ သူတို႕၏ ဝိညာဥ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္သြားျဖင္း။ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အာဂႏၱဳမ်ားက ဘုရားသခင္၏နိယာမ မ်ားျဖင့္၊ ကနဦးအသင္းေတာ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ျခိဳးျခံစာက်င့္သံုးျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာမ်က္ရည္မ်ား က်ခဲ့ၾကသည္။ ဧဇရႏွင့္အဖြဲ႕ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသကဲ့သို႕ ခံယူၾကသည္။ Bradford ကိုယ္တိုင္ ေဖၚျပေသာ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းတစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာေျပာင္းပင္မ်ား မိုးမရြာ၊ေျခာက္ေသြ႕ေနစဥ္ ၁၆၂၃ေႏြရသီအခ်ိန္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အံ့ၾသဘြယ္ တေျဖးေျဖးမိုးတစစ၊ ရြာသြန္းလာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ရက္အင္ဒီယန္းမ်ားလည္း အလြန္အံ့အားသင့္သြားျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။

Plymouth ကိုလိုနီတြင္ ၁၆၃၆ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕ကို ျမိဳ႕ဝန္မင္းႏွင့္သူ၏လက္ေထာက္မ်ားသည္ အစာေရွာင္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ခုထုတ္ျပန္ကာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ထိုအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ယေန႕တိုင္ တည္ေဆာက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ပထမဆံုးသမၼတ ကာလတြင္ ဇြန္လ(၁)ရက္ကို ဘာမွမလုပ္ရသည့္ေန႕အား အစာေရွာင္ရာေန႕၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ဆုေတာင္းေသာ ေန႕ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကိုယ္တိုင္ သူ၏ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ေန႕လံုးအစာေရွာင္သည္ ဟူ၍ေရးသားထားပါသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းကိုသာ ယံုၾကည္သည္မဟုတ္၊ ဆုေတာင္းခ်က္အေျဖရရွိေသာအခါ ထိုဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ခ်ီးမြမ္းသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအေနႏွင့္ ၁၇၉၅ခု ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၉)ရက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ြန္အဒမ္လက္ထက္တြင္လည္း ၁၇၉၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၉)ရက္ေန႕ကို ျခိဳးျခံစြာျပဳေသာအစာေရွာင္၊ ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ စတၱဳထသမၼတ ဂ်ိမ္းမက္ဒီဆင္ လက္ထက္တြင္ ၁၈၁၅ ဇႏၱဝါရီလ (၁၂)ရက္ကို ျပည္သူလူထု၊ ႏွီမ့္ခ်၍အစာေရွာင္ေသာေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

သမၼတလင္ကြန္း လက္ထက္တြင္ ကြ်န္စနစ္ကိုရပ္ဆိုင္းရန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၃)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ သမၼတလင္ကြန္းက အစာေရွာင္ျခင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုး တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုျပန္လည္ထူးေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအားလံုး ေၾကျငာခ်က္တြင္ တိက်ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အိမ္တြင္တလံုးတဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္း၊ ပံုရပ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
.
.
.
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
စစ္အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား ၾကီးစိုးခဲ့သည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ေန႕ညမပ်က္၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မ်က္ရည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းသံမ်ားကို ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာျပီးသည့္ေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အဆက္မပ်က္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္လိုေနဆဲျဖစ္သည္။
.
မိတ္ေဆြတို႕၏ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား ျမန္မာျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕တိုင္း နံနက္၁၂နာရီအထိ အစာမစားပဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို ယေန႕တိုင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တဆက္တည္းဆုေတာင္းျခင္း Chain Prayers ကို ရက္သတၱပါတ္လံုး ဆုေတာင္းေနေသာ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရ မ်ားစြားရွိပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုတ္တရက္ (2011-2017) ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အစိုးရမင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွေရာက္လာေသာ ဝိသမေလာဘ၊ ခြဲေဝယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ၾကီး ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လွည္ဦးတည္ေပးရန္ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၂၁ရာစု ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ေနပါသည္။ ကခ်င္၊ ဝ၊ ကိုးကန္႕၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးခြဲေဝမႈ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္မ်ားျဖင့္ တရားမွ်တေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာဖို႕ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရပါမည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝိသမေလာဘသမားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာဖို႕ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား ဆက္လက္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (ဥပုဒ္ေစာင္ဆုေတာင္းျခင္း)ျဖင့္သာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
CLC ဘာသာျပန္ေသာ, Deriek Prince ေရးသားသည့္ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္....။ မုရန္
.
၂၀၁၃ ေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၇ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

Monday, May 22, 2017

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္နည္း Escape from Addiction

စြဲလမ္းမႈမွလြတ္ေျမာက္နည္း Escape from Addiction
တျမန္မေန႔ကသတင္း၊ ။ ရုရွား အာဏာရွင္လက္ကိုင္တုတ္၊ သူေဌးတစ္ဦး၊ Boris Berezovsky 67 ႏွစ္အရြယ္၊ ဘီလွ်ံနာ သူေဌးၾကီးျဖစ္ေပမဲ့ တိုင္းျပည္ကထြက္ေျပးျခင္း၊ မိန္းမေတြရႈပ္ျပီး ေငြျပက္လို႔ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ၁၂ႏွစ္ေလာက္ ေျခာက္ျခားမႈေတြနဲ႔ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အဂၤလန္ေတာျမိဳ႔ေလးမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာအားလံုးဆံုးရံႈးျပီး၊ စိတ္ဓါတ္က်၊ ေသဆံုးရရွာတယ္။
.
.
ေငြကိုစြဲလမ္းျခင္း
ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႔ ..ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳလစဥ္ ေမလ၂၀၁၃မွာ ေငြခ်မ္းသာမႈကို ေရးထားပါတယ္။
လူသည္ ဆင္းရဲဒဏ္ကိုခံႏိုင္သည္။
ခ်မ္းသာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုစကားသည္ ေလာကသားမ်ားအတြက္ မွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္ မမွန္ကန္ပါ။
.
၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၈ႏွစ္ကာလအတြင္ တရုပ္ျပည္မွ ကုေဋၾကြယ္သူေဌး ၇၂ဦးအေၾကာင္း သုေတသနျပဳမွန္တမ္းကို ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးမ်ား ဇတ္သိမ္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ဦး အသတ္ခံရသည္။ ၁၇ဦးက မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၾကသည္။ ခ်မ္းသာမႈက လူကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈမေပးပါ။ ၇ဦးက သကၤာမကင္းဘြယ္ေသဆံုးရသည္။ ၁၄ဦးက ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရကာ ေသဒဏ္ေပးခံလိုက္ရသည္။ ၁၉ဦး ေရာဂါဆိုးႏွင့္ေသၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကြယ္၀၍အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မတရားေမထုန္လိုက္စားျပီး ေသၾကရသည္။ ၇၂ဦးစလံုး ဇတ္သိမ္းမလွၾကပါ။ ထိုေငြကို ဘုရားသခင္ ခံစားခြင့္ေပးျခင္းသည္ သူတို႔က အျခားသူမ်ားကို ေ၀ငွေပးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔မသိလိုက္ၾကပါ။
.
အေမရိကန္ျပည္ရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားစြာထဲမွာ တစ္ဦးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္လိုပါသည္။ သူသည္ တစ္နာရီလုပ္ရာတြင္ ေလးျပားရသည္။ သူတို႔တိုင္းျပည္၌ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္ရသည္။ ၃၂ျပားရသည္။ သူက ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးဖို အဆင္မေျပ၍ သူ၏သူေဌးအား ၂နာရီတိုးျပီး လုပ္ရဖိုေျပာသည္။ သူေဌးက သူ႔ကို အိုဗာတိုင္ေၾကးမေပးႏိုင္ဟု ေျပာသည္။ သူက မေပးပါႏွင့္၊ အလုပ္သာေပးလုပ္ပါ..ဟု ဆိုသျဖင့္ သူေဌးက ေပးလုပ္ပါသည္။ ထိုအခါ သူက ၁၀နာရီလုပ္သျဖင့္ လုပ္အားခတြက္ပါက ၄၀ျပားရသင့္၍ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ၄ျပား လႈပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုဒပ္ရေသာ္လည္း မခိုမကပ္ပဲ ေနပူထဲလုပ္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္က သူ႔အားေခၚျပီး ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ဘုရားဘုန္းရွိေသာသူမ်ားသည္ လူပ်င္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ထိုလူငယ္ကေလးသည္ တနာရီ၄ျပားမွ တစ္ပတ္တြင္ ေဒၚလာ၂၀ရေသာသူ ျဖစ္လာသညပ္။ သူသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သန္းၾကြယ္သူေဌး လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရသည့္ အခ်ိန္ကာလက သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္လာျပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကမၻာၾကီးကို ေဒၚလာသန္း၇၅၀ လႈႏိုင္သူျဖစ္လာသည္။ ထိုသူေဌးၾကီးသည္ အသက္၉၇ႏွစ္ အသက္ရွည္ျပီး သြားတစ္ေခ်ာင္းမွမက်ိဳးပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမရွိသည့္ေနာက္ သူ႔သားစဥ္ေျမးဆက္ကလည္း ကမၻာၾကီးကို ဆက္လက္အက်ိဳးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးကား အေမရိကန္သူေဌးၾကီး ဂြ်န္ဒီေရာက့ကီဖယ္လာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားေအာင္ အသက္ရွင္ခဲ့သလို သားစဥ္ေျမးဆက္ကိုလည္း အေမြေပးခဲ့ပါသည္။
.
.
ေရႊကိုစြဲလမ္းျခင္း
ျမန္မာျပည္ေလယာဥ္ခရီးအတြက္ ကီလိုအေရာင္းအ၀ယ္ေခတ္စားပါတယ္။ တစ္ကီလို ၅ေဒၚလာကေန ၁၀ေဒၚလာအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူကိုခင္ပါတယ္။ ကီလိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္း သည္းခံပါတဲ့..။ ေရႊတစ္ကီလိုဘယ္ေလာက္တန္ပါသလဲ...။ တစ္ကီလိုဟာ ၄၄က်ပ္သားရွိျပီး၊ ေရႊတစ္က်ပ္သား ၇သိန္းေစ်းေပါက္ေတာ့ ေရႊတစ္ကီလို က်ပ္ ၃၀၈သိန္း ေစ်းရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပန္လို႔ ရတဲ့ ကီလို၂၀ကို ေရႊခ်ည္းသယ္ရမယ္ဆိုရင္ က်ပ္သိန္း၆ေထာင္ (S$600,000 ေဒၚလာ၆သိန္း) ရွိပါတယ္။ အမ်ားၾကီးပဲ တစ္သက္စားမကုန္တဲ့ Gold Bar ၊ ကီလို၂၀ကို ေက်ာပိုးအိပ္ထဲမွာ အသာေလးထည့္လို႔ရပါတယ္။ ေရႊက သံထက္ ၃ဆေလာက္ ပိုေလးေတာ့ ေရႊကီလို၂၀အထုတ္က ေသးေသးပါ။ ေတာ္ေတာ္ေလးပါတယ္။ ေရႊဘားေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ဖူးသူေတြကေတာ့ ဘဏ္၀န္ထမ္းေတြ၊ လံုျခံဳေရးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အရံေရႊဆိုျပီး ႏိုင္ငံအစိုးရဘဏ္မ်ားမွာ သိမ္းထားပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ ေရႊျပားေတြ၊ ေရႊခဲေတြပါ။ စင္ကာပူ၊အေမရိကားေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ျပီး အိမ္တစ္လံုးအျပီးပိုင္သြားသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔အိမ္တန္ဖိုးက ေဒၚလာ၆သိန္းေလာက္ တန္တယ္ဆိုေတာ့၊ ေရႊ ကီလို၂၀ေလာက္ ပိုင္တာေပါ့။ ေသတဲ့အထိ ဒီေငြကို ဆုတ္ကိုင္ထားေလ့ရွိတာ လူ႔ဗီဇပါ။ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိရင္ လူမေလးစားဘူးလို႔ ခံယူၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ပစၥည္းဥစြာစြဲလမ္းမႈ လူတိုင္းမွာရွိေတာ့ အျပစ္မဟုတ္ဘူး ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပစ္ကအျပစ္ပါပဲ။
.
လူ႔ျဖစ္လာရင္ အစြဲအလမ္းေတြရွိပါတယ္။ စြဲလမ္းမႈကို ခြ်တ္ပစ္တဲ့နည္းလမ္းမ်ား
- အစာစြဲလမ္းမႈ.. အရသာမရွိေအာင္လုပ္ပစ္ျခင္း
- မ်က္စိစြဲလမ္းမႈ ... မျမင္ရေအာင္ ေ၀းေ၀းေနျခင္း
- အနံ ့စြဲလမ္းမႈ ... ေ၀းေ၀းေရွာင္
- အထိေတြ႔စြဲလမ္းမႈ၊ ...ေ၀းေ၀းေရွာင္
- ေမထံုစြဲလမ္းျခင္း ... လူေသ၊အသုဘ
- မူရစ္ေဆး၊အရက္ .. ေဆးျဖက္နည္းမ်ိဳးစံု
- ေငြစြဲလမ္းမႈ ...ေပးကမ္းျခင္း
အစားစြဲလမ္းျခင္းက သိပ္အရုပ္မဆိုးေပမဲ့၊ အခ်စ္၊ တဏွာရာဂ၊ မူးရစ္ေဆး၊ ေငြ၊ အာဏာ စြဲလမ္းမႈေတြက အရုပ္ဆိုးေစပါတယ္။ ပညာစြဲလမ္းျခင္း၊ အေပါင္းသင္းစြဲလမ္းျခင္း၊ ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ္တခု စြဲလမ္းျခင္း၊ အင္တာနက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ ..စသည္မ်ားလည္း လြန္က်ဴးလာရင္၊ မိမိနဲ႔ကိုယ့္အေပါင္းသင္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။

စြဲလမ္းမႈကို ေဖ်ာက္တဲ့နည္းေတြကေတာ့ .. အမ်ားၾကီပါ။ သို႔ေသာ္အထက္ပါနည္းမ်ားလည္း မထိေရာက္ပါ။
.
.

လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကေတာ
ပိုျပီးစြဲလမ္းစရာတစ္ခုကိုေတြ႔သြားျခင္း ပါပဲ။
အရက္ျဖက္ဖို႔၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္စြဲေတာ့ ကြမ္းနဲ႔ျဖတ္ .. ဒီလိုနဲ႔ပဲ စြဲလမ္းမႈသံသရာေအာက္က ရုန္မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။ သာ၍ေကာင္းေသာ စြဲလမ္းစရာတစ္ခု ေတြ႔သြားရင္ေကာ...။ ဥပမာ ..ဘုရားစြဲလမ္းျခင္းေကာ.. ေကာင္းသလားေမးရင္.. ဘုန္းၾကီး၊ သီလရင္ အျပီး၀တ္ႏိုင္ရင္ ကြ်တ္ျပီလား ..ဆိုျပန္ေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ သူမ်ားကို ျပန္လည္သြန္သင္၊ တရားကိုျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ျခင္း (ခရစ္ယန္ ဧ၀ံေဂလိ) လုပ္ျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔မိတ္သဟာရ မွန္ကန္သူလို႔ေျပာရပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ဘုရား၀တ္နဲ႔ေမႊ႔ေလွ်ာ္သူဟာ အစြဲအလမ္းအားလံုးကို ခြ်တ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဘုရားထံဆပ္ကပ္အပ္ႏွံလိုက္ျခင္း ... အဆင့္ေရာက္သြားရင္။ ဘုန္းၾကီး၊ သီလရင္ မဟုတ္ေပမဲ့ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ႔လည္း ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ဇနီး၊သားသမီးမ်ားေပးပစ္ျပီး သူကေတာ့ ဘုရား၀တ္နဲ႔ေမြ႔ေလွ်ာ္ျပီးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဇနီးသားသမီးမွာ ကိုယ္ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ ကားကားၾကီးက်န္ေနတာ အကုသိုလ္ေပးသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ သူမ်ားကိုေလွ်ာက္ေပးကမ္းလႈဒါန္းေနလဲ စြဲလမ္းမႈမ်ား မေပ်ာက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလွ်ာ္ျခင္းျဖင့္သာ စြဲလမ္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္စြဲလမ္းမႈေပ်ာက္သြားသူမ်ားဟာ အသက္ရွင္ေနရတာကို အရမ္းေက်နပ္ေနပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀အတြက္လည္း စိတ္ခ်ေနပါတယ္။ မိမိဒီအဆင့္ေရာက္ပါျပီလား...?
.
.
က်မ္းပိုဒ္။ ၁တိေမာေသ ၆း၉-၁၀
ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သည္ စိတ္ထင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔ကို ေရွာင္ေလာ့။ ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ပါလွ်င္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ၾကီးစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြားမွန္၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ဤေလာကထဲသို႔ အဘယ္အရာမွ် မပါပဲ လာသည္ျဖစ္၍ ထြက္သြားလွ်င္လည္း အဘယ္အရာမွ် ယူမသြားႏိုင္ၾကဟု ထင္ရွားလွ်က္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ စားရန္၊ ၀တ္ရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲလွ်က္ ေနၾကကုန္အံ့။ ေငြရတတ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိုက္မဲဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တပ္မက္ျခင္းမ်ားထဲသို႔ က်ေရာက္တတ္၏။ ထိုသို႔ ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းျခင္း၊ ပ်က္ဆီးျခင္း၌ နစ္မြမ္းတတ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအေပါင္းတို႔တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။

Sunday, May 21, 2017

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ဘုရားသခင္၏ၾသ၀ါဒ) - ဥပမာ၊ မတရားေသာ ေမထုန္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ဘုရားသခင္၏ၾသ၀ါဒ) ဓမၼေဟာင္း (ပညတ္တရားေခတ္-ပညတ္၁၀ပါး) ၁။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမကိုးကြယ္ရ ၂။ ငါဖို႕အလို႕ငွာ ရုပ္ထုမျပဳလုပ္ရ ၃။ ငါ့ နာမကို အလြဲမသံုးရ ၄။ ဥပုဒ္ေန႕ကို အစဥ္သာ သန္႕ရွင္းေစပါ ၅။ သင့္၏မိဘမ်ားကို ရိုေသေလးစားပါ ၆။ သူအသက္ကိုမသတ္ရ ရ။ သူမယားကိုမပစ္မွားရ (မတရားေသာေမထံုမလုပ္ရ) ၈။ မခိုးရ ၉။ မဟုတ္မမွန္သက္ေသမခံရ ၁၀။ တပ္မက္ျခင္းမရွိရ (သူ႕တပါးပစၥည္၊ မယား၊) . ဓမၼသစ္ (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ) ၁။ ဘုရားကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ျခင္း ၂။ ကိုယ္ႏွင့္ဆက္ဆိုင္ေသာသူကိုခ်စ္ျခင္း . ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေဆာက္အဦ၊ ေလာကအရာေတြထက္ ၀ိတ္၀ိညာဥ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဦးစားေပးရပါတယ္။ . . ယံုၾကည္ျခင္း .... Faith ေယရႈကိုရရွိဖို႕၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားဖို႕ ဆိုတာ အေျပာသာလြယ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ေတာ့ အလြန္႕အလြန္ခက္ပါတယ္။ က ကယ္တင္ျခင္း အရင္ရွင္း ..ဆိုျပီး ေယရႈကို ယံုပါျပီ၊ ုယံုပါတယ္ ကယ္တင္ျခင္းရျပီလို႕ ေျပာေပမဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ခရစ္ယန္အသက္တာ မေကာင္းသူတေယာက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ . ဓမၼေဟာင္း ၁၀ပါး၊ ဓမၼသစ္ ၂ပါး ..ဒါေတြဟာ လူသားတေယာက္အေနနဲ႕ ဘယ္နည္းနဲ႕မွ ျပည့္စံုေအာင္ မက်င့္ၾကံႏိုင္ပါဘူး။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ ..ဆိုတဲ့အတိုင္း ေလာကပညတ္ေတြအရဆို ဘယ္သူမွ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ပါဘူး။ . ယံုၾကည္ျခင္း တခုထဲနဲ႕၊ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ပဲ ကယ္တင္ျခင္းကို ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပညတ္တရားေတြကို မေစာင့္ရေတာ့ဘူး မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း ရျပီးသူဟာ ေန႕တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း ေနာင္တ ရပါတယ္။ အမွားၾကီးေတြကို ေနာင္တရျပီး ေနာက္တဖန္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ . ဥပမာ .. မတရားေသာေမထုန္၊ ရွင္ေယာဟန္ အခန္းၾကီး(၈း၁၁) မွာ သခင္ေယရႈနဲ႕ ခဲေပါက္သတ္ခံရမဲ့ ျပည့္တန္ဆာမိန္းမ အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။... ငါသည္လည္း သင့္၏အမႈကို မစီရင္၊ သြားေလာ့၊ ေနာက္တဖန္ ဒုစရိုက္ကို မျပဳႏွင့္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္ ..လို႕ ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ မိန္းမ ေနာင္တ တကယ္ရျပီး ေနာက္လံုး၀မလုပ္ေတာ့ပဲ ေယရႈေနာက္ကို လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ အျပစ္ မရွိပါဘူး။ ေနာင္တနဲ႕ ေနာက္တဖန္မလုပ္တာပဲ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ . မတရားေသာ ေမထုန္ ဆိုတာ ဘာလဲ ..ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမွာ ျပသနာအၾကီးက်ယ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ လက္မထပ္ပဲ အတူေနျခင္းက အလြန္မ်ားျပားေနတဲ့ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ေျဖေဖ်ာ္ျခင္း၊ ပိုဆိုး၀ါးတဲ့ လိင္တူ ေတြကိုလဲ အသင္းေတာ္မွာေတာင္ ခပ္တည္တည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာလဲ လိင္ဓါတ္ပံု ၊ ဗြီဒီယိုေတြ အလြယ္တကူ ရေနျပီး၊ တေယာက္နဲ႕တေယာက္ မိုဘိုင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာနဲ႕ စကၠန္႕ပိုင္း ဆက္သြယ္၊ ပို႕ေပးႏိုင္တဲ့ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼဆရာနဲ႕ အသင္းေတာ္လူၾကီးေတြလဲ မတရားေမထုန္ လုပ္ေနသူကို မေျပာရဲ၊ ေျပာလဲမထူးဘူး .. အသင္းေတာ္က နဲ႕ သင္းအုပ္မ်ား အလြန္အခက္ခဲ ျဖစ္ေနရတဲ့ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ . ဒီအေၾကာင္းေတြ တျခား ဓမၼဆရာေတြ ျပက္ျပက္သားသား မေျပာၾကေပမဲ့၊ GMYC ဆရာေဒးဗစ္လား၊ ဆရာစံတိုး၊ ဆရာေဇာ္မင္း၊ ဆရာတူးဂ်ာ္၊ ဆရာၾသဂတ္စတပ္၊ ဆရာေဒါမနစ္၊ ဆရာဥိးတင္ေမာင္ထြန္း ..စတဲ့ ဆရာမ်ားစြာ လူငယ္ေတြကို ေဟာၾကား၊ ေျပာၾကားေနၾကပါတယ္။ မီဒီယာမွာလဲ ျပက္သားစြာ ရိုက္ကူးတင္ဆက္တဲ့ ဗြီဒီယိုေတြ အင္တာနက္မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ . . . ဆရာပက္ထရစ္ေဂျဗဲ .ရဲ့ သက္ေသခံျခင္းကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ အက်ိဳးထူးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း ရျပီးသူမ်ား မိမိကိုယ္ကို သန္႕ရွင္းေအာင္ ၾကိဳးစားရပါတယ္။ ကားတိုင္လမ္းသို႕ ၾကိဳးစားတက္မည္ ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်သူမ်ား ေလွ်ာက္ရမဲ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္မွာ သခင္သခင္ လို႕ေခၚရင္ သင့္ကိုငါမသိ လို႕ မျဖစ္ရေအာင္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ျခင္း ဗြီဒီယိုေလး ျဖစ္ပါတယ္။
. Link https://www.youtube.com/watch?v=-Ihb5tCrOTU . . . ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလကိုလည္း ဆရာပက္ထရစ္ေဂျဗဲ နဲ႕ ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ Sia Sian ဗြီဒီယို သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္။ . . .
BurmeseBible May 2017... . .
.

Sunday, May 7, 2017

ေအာင္ျမင္သူတေယာက္ဘ၀

ေအာင္ျမင္သူတေယာက္ဘ၀ လူတိုင္းျဖစ္လိုပါတယ္။
.
အခုေခတ္ အိုင္ဖုန္းစြန္႕ဥိးတီထြင္သူ စတိေဂ်ာ ့ ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္ သူ႕ဘ၀ မနက္ဖန္ငါေသျပီး ဆိုျပီး အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ရင္း၊ မိဘမဲ့ကေလးဘ၀၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းထြက္ဘ၀၊ ေအပဲကြန္ျပဴတာသူေဌးၾကီးအျဖစ္ေရာက္ခဲ့တယ္။ လူယံုသတ္သလို ေအပဲက ထြက္ခြာခဲ့ရျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ၾကိဳးစားရင္း ေနာက္ဆံုး ေအပဲက ျပန္ေခၚတယ္၊ အိုင္ဖုန္း ဆိုတာ တီထြင္ျပီး ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားနဲ႕ အလြန္နာမည္ေက်ာ္၊ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါခံစားျပီး ဘ၀ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြမွာ ေမတၱာတရားအေၾကာင္း ေနာင္တနဲ႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႕မွာ မိသားစုရွိေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳေတြ ရွိေပမဲ့ ဘ၀ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ်ားမွာ ေမတၱာငတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုရင္း တမလြန္ဘ၀ကူးေျပာင္းသြားပါတယ္။
.
 ေငြေၾကးဥစၥာကမွ ထီေပါက္၊ ရတနာသိုက္ေတြ႕ျပီး ေန႕ခ်င္းခ်မ္းသာႏိုင္တယ္။ ေမတၱာတရား ဆိုတာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးဆပ္ရပါတယ္။ မိမိကို ေမတၱာထားသူ တေယာက္ရွိရင္ပဲ ဒီေလာကမွာ လံုေလာက္ပါတယ္။
.
ငယ္ရြယ္စဥ္မွာေတာ့ ေမတၱာတရားကို နားမလည္ၾကပါ။ ဖိုမ ၊ ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္း ၊ ဆရာတပည့္ ခ်စ္ခင္မႈမ်ား (ျမန္မာလို ၁၅၀၀၊ ၅၂၈) ေတြပဲ ျမင္ၾကပါတယ္။ အနႏၱေမတၱာ အဂၤလိပ္လို အဂါေပ Agape Love ဆိုတာကိုေတာ့ ရင့္က်က္လာခ်ိန္မွာ ပိုျပီးသိလာပါတယ္။
.
ေအာင္ျမင္သူ ဆိုတာ ဘုရားေမတၱာ ရရွိခံစားေနသူကိုပဲ ေအာင္ျမင္သူလို႕ ေခၚခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ေသခ်ာတာတခုက ဘုရားေမတၱာ ရရွိခံစားသူမွာ သူ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာလဲ သူ႕ကိုေမတၱာေပးေနသူေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
.
.
ဘ၀အခက္ခဲဆံုး အခ်ိန္မ်ား
တေန႕က စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့ မိတ္ေဆြတေယာက္ ယာဥ္တိုက္မႈနဲ႕ လမ္းမေပၚမွာ ပြဲခ်င္းျပီးေသဆံုးပါတယ္။ သူ႕ဇနီးကေတာ့ အသုဘမွာ ေျပာရွာပါတယ္။ သူကေတာ့ ျပီးသြားေပမဲ့ ငါကေတာ့ ဒုကၡဆင္းရဲေတြနဲ႕ က်န္ရစ္ျပီေပါ့..လို႕ ၀မ္းနည္းစြာ ေျပာပါတယ္။  ေနစရာအိမ္လဲ ရွိ၊ သားသမီး၃ေယာက္ အလုပ္ကိုယ္စီ ရွိေနၾကျပီး အေမမုဆိုးမအိမ္မွာပဲ စုေ၀းေနၾကတယ္။ ေနတတ္ရင္ေတာ့ ဘ၀မဆင္းရဲပါဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တလ က်ပ္၃ေသာင္းေပးရတဲ့ တဲအိမ္ေလးေတြမွာ ငွားေနရသူအေျမာက္အမ်ား ရွိေနၾကတယ္။ ေတာရြာေတြမွာဆို ပိုဆိုးေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ဆင္းရဲပါေစ၊ က်န္းမာစြာ ၀င္ေငြရွိတဲ့အလုပ္ကေလး၊ အိမ္ငွားခေလး၊ ကူညီပံ့ပိုးမဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ရွိေနရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတေပမဲ့ ဘ၀အခက္ခဲၾကီးေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။
.
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားက ဘ၀အခက္ခဲၾကီးလားလို႕ ေမးရင္၊ မဟုတ္ပါ ..လို႕ေျဖရပါမယ္။
.
နာမက်န္း၊ ေရာဂါခံစားေနခ်ိန္က ဘ၀အခက္ခဲၾကီးလားလို႕ ေမးရင္လဲ၊ မဟုတ္ပါ ..လို႕ေျဖရပါမယ္။
.
မူရစ္ အရက္စြဲေနျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္(အိမ္ေထာင္ေရးျပသနာ)၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈ၊ မတရားစြတ္စြဲခံရမႈ၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံမႈကိုပဲ ဘ၀အခက္ၾကီးလား။

ျပန္ေကာင္းမလာေတာ့မဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရခ်ိန္၊ အသက္ကယ္စက္နဲ႕ေနရခ်ိန္၊ (သို႕မဟုတ္) မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာမွမလႈပ္ရွား၊ မစားေသာက္၊ ဆီး၀မ္းမသြားႏိုင္၊ ပက္လက္ဘ၀နဲ႕ ေနရခ်ိန္လား။
.
ဒါေတြအားလံုးဟာ အခက္ခဲၾကီးလို႕ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
.
.
.
အၾကီးမားဆံုး အခက္ခဲကေတာ့
အေဖၚမဲ့ တေယာက္တည္း၊ ဘယ္သူနဲ႕မွ မိတ္ေဆြမရွိ ျဖစ္ေနခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Lonely Life လို႕ေခၚပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာေဖၚမရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘ၀ဟာ မိမိဘ၀မွာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြရဲ့ အျမင္နဲ႕ ကြဲလြဲမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။
.
.
အေျဖရ်ာျခင္း။
စာေရးသူ အေနနဲ႕ကေတာ့ စကားေျပာေဖၚမရွိျခင္း ဆိုတဲ့ ဘ၀အၾကီးမားဆံုး အခက္ခဲၾကီးရဲ့ အေျဖကေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီး ဆိုျပီး ေျပာင္းလဲဖို႕၊ တနည္းအားျဖင့္ အခုကတည္းက ေမတၱာရွင္ကို ရွာေဇြဖို႕ အခ်ိန္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါတယ္။
.
လူဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာ သတၱ၀ါေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအက်ိဳးပဲ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိမွာ ေငြရွိရင္ မိမိအတြက္ပဲ သံုးတတ္တယ္။ မိမိသားသမီး၊ ဇနီး၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတေ္ဆြ၊ စတဲ့ မိမိခ်စ္ႏွစ္သက္သူမ်ားကို ေငြ၊ လက္ေဆာင္ ေပးတတ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ေမတၱာဆိုတာလဲ မိမိမွာ ရွိေနမွ သူမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေမတၱာ ဘယ္ကရႏိုင္မလဲ ..ေမးခြန္းကေတာ့ ေမတၱာရွင္ကေနပဲ ေမတၱာရႏိုင္ပါတယ္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ေမတၱာရွင္ေတြ မ်ားမ်ားရွိေလေလ မိမိလည္း သူတို႕အမွ်ေ၀တဲ့ ေမတၱာေတြ ရရွိျပီး၊ ကိုယ္ကလဲ တပါးသူေတြကို ေမတၱာေပးဆပ္ႏိုင္မွာပါ။
.
.
ေမတၱာရွင္ကို ရွာေဖြျခင္း
ဘုရားမဲ့၀ါဒီေတြ၊ ဘုရားစံု၀ါဒီေတြ ရွိသလို စာေရးသူကေတာ့ ခရစ္ယန္အယူ၀ါဒ သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ေမတၱာရွင္က ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေနာက္လိုက္၊ သူ႕ကို ယံုၾကည္၊ သူကိုအားကိုး၊ သူစကားနားေထာင္၊ သူကို ေလးစား ေၾကာက္ရြံ႕ တယ္ဆိုရင္၊ ဘုရားမၾကိဳက္တာေတြ မလုပ္ရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီက ေမတၱာေတြ တသြင္သြင္ စီးဆင္း၊ ခံစား ရရွိမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေလာကသားေတြကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ ေယရႈကို ေလာကီသားေတြအတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံ စြန္႕လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ မိမိကသာ အဲဒီေမတၱာကို ခံယူတတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။
.
ေမတၱာရွင္ ေယရႈကို တကယ္ရရွိျပီဆိုရင္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိပါျပီ။  အခက္ခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထီးက်န္ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ေနရက္စဥ္တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း မိမိနဲ႕စကားေျပာေဖာ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းအျဖစ္၊ မိမိရဲ့ အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံျပိးခ်ိန္ကစျပီး မိမိဘ၀ ေအာင္ျမင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေယရႈနဲ႕ေန႕စဥ္စကားေျပာျခင္း..အေၾကာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ ေယရႈနဲ႕သြားလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)။
.
.
က်မ္းပိုဒ္ (၂ေကာ၅း၁၇)
လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။ ထိုသို႕ျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾက၏။

Wednesday, March 8, 2017

လိင္တူဘဝမွာေနရင္ HIV ရ၍ လႊတ္ေျမာက္လာေသာ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္ ရဲ႕သက္ေသခံခ်က္


ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိုင္
လိင္တူဘဝမွာေနရင္ HIV ရ၍ လႊတ္ေျမာက္လာေသာ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္ ရဲ႕သက္ေသခံခ်က္
အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ ေဂးဘဝမွာ ဘီယာဘားတခုမွာ ဘားေကာင္တာထိုင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြလဲ လာတယ္။ လိင္တူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ခရစ္ယန္တေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ ငယ္တုန္းကေတာ့ လီစူး ခရစ္ယာန္မ်ားနဲ႕ ေပါင္းသင္းခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးေတြထဲမွာလဲ ဘုန္းၾကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ၁၀တန္းေအာင္ပီး စစ္တပ္ထဲ ေရာက္သြားပါတယ္။ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕ဘက္မွာ လူတခ်ိဳ႕ ျငိမ္ဝပ္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႕ ဆုေတာင္း၊ ခ်ီးမြမ္း ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ ရပ္ျပီးေနမိတယ္၊ ဆက္မသြားႏိုင္ျဖစ္ျပီး ေယရႈအေၾကာင္းကို ေလ့လာခ်င္လာပါတယ္။ ေနာက္ အသင္းေတာ္တခုမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႕ ေတြ႕ျပီး ေယရႈအေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ေယရႈကို စတင္သိလာခဲ့ရပါတယ္။

အေမ့ကို ဘာသာေျပာင္းဖို႕ ခြင့္ေတာင္းေတာ့ အေမက နင္က ဒီဘာသာနဲ႕ပဲနင္ဘဝျဖစ္လာရတယ္ ေျပာျပီး ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေရာက္လာျပီး လသာလမ္းက ကာလီဖိုးနီးယား ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ ၆ႏွစ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုးရီးယားသြားဖို႕ ေငြစိုက္ေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေပၚလာတာေျကာင့္ ပုဇြန္ေတာင္က မိုးသီးေဆးခန္းမွာ ေဆးစစ္ေတာ့ HIV ရွိတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္။ အလြန္စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္ ၄ခါ ၅ခါေလာက္ ထပ္စစ္ၾကည့္ေပမဲ့ အျမဲတမ္း HIV ရွိတယ္လို႕ ရလဒ္ျပပါတယ္။ ကာလသားေရာဂါပိုးနဲ႕ HIV ေရာဂါျဖစ္ေနေတာ့ ေလာကၾကီးမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူးလို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႕ ကလပ္ေတြတက္တယ္၊ ေနာက္ေန႕ဆို မိမိကိုယ္သတ္ေသဖို႕ မေသခ်င္ ေစတီတခုကို သြားဆုေတာင္းခ်င္ေပမဲ့ ဆုေတာင္းျပည့္မွာမဟုတ္လို႕ေဆးေသာက္လိုက္ပါတယ္။ အိပ္တယ္။ မနက္ေတာ့ ထံုထိုင္းျပိး မေသေသးေပမဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ကိုျပန္တယ္။ ဆိုင္ကမိတ္ေဆြေတြက အဆိပ္ေျပေအာင္ ဝုိင္းလုပ္ေပးၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပဲ ထြက္သြားခ်ိန္ ေလာင္းကစားနဲ႕အေၾကြးတင္၊ ယာဥ္ထိခိုက္မႈနဲ႕ ေျခေထာက္မသြားႏိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္အက်ၾကီး ျဖစ္ေနခ်ိန္ ... ဆာငတ္ေနေသာႏွလံုးသား .. ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေခြကို နားေထာင္တယ္။ ေနာက္ ဆရာေဒးဗစ္လား တရားပြဲေနာက္ဆံုးေန႕ ပါဝင္ျပီး စိတ္ဓါတ္ျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္အလုပ္ကေတာ့ ဘားတခုမွာ မန္ေနဂ်ာ လုပ္ရင္း ခရူးဆိတ္မွာ ႏိုးထမႈေတြ အရမ္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ HIV နဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ေဆးေတြ အဆက္မျပက္ေသာက္ေနရခ်ိန္ အကုန္ျဖတ္လိုက္ျပီး အနာေရာဂါကို ေပ်ာက္ပီလို႕ ခံယူလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႕ ျဖစ္လာပါတယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ရာမွာ ေထာက္ပံ့သူဟာ ဗမာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ၾကိမ္ေျမာက္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝငွရပါတယ္။ အားလံုးလဲ ေျပာင္းလဲၾကပါတယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းမွာ ခါးေတြ အရမ္းနာလာလို႕ မခံႏိုင္တာနဲ႕ အိမ္ျပန္လာခဲ့ရပါတယ္။ ထြက္ခြာလာခဲ့ရတယ္လို႕ပဲ မွတ္ယူေပမဲ့ .. အိမ္ျပန္ေရာက္ျပီး၊ လူမ်ားကို ေဝငွရင္း က်မ္းစာေက်ာင္းကို ျပန္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ရဲ့အေျဖကေတာ့ က်ေနာ့္ခႏၱာမွာ ေရာဂါမေပ်က္ေသးပါဘူး။ ဆရာဝန္ေတြက ေျပာဆိုျပီး ေဆးစားဖို အားေပးၾကပါတယ္။ ေခါင္းမာတာေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ ေဆးမေသာက္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ က်မ္းစာေက်ာင္းျပီးေတာ့ ရန္ကုန္လာပါတယ္။ ဖူးေဂၚစပယ္ Full Gospel က ဂန္႕ေဂါဘက္ကို အမႈေတာ္ထမ္းဖို႕ ေစလႊတ္ပါတယ္။ အခုအထိ က်န္းမာစြာ ရွိေနျခင္းကို ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။

က်ေနာ့္ရဲ့ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ေဂး လို႕ေခၚတဲ့ မိန္းမရွာ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း ဝိညာဥ္ဆိုးထဲမွာ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့လူေတြအတြက္ ဝန္တာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ တကယ့္ေယာကၤ်ားၾကီး၊ အိမ္ေထာင္၊ သားသမီးရွိေပမဲ့ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္ေစဖို႕ ..ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။ က်ေနာ့္အသက္တာမွာ ေသမယ္ဆို ေသႏိုင္ပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ မေသေသးတာ ဒီ HIV ေရာဂါရွင္ေတြအတြက္ ကူညီဖို႕၊ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ အသက္ရွင္ရတယ္ဆိုတာ သိလာခဲ့ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိလုပ္ဖို႕ ဘုရားအသံနဲ႕ေခၚျခင္းခံရတယ္။ အျပန္ကားေပၚမွာ ငိုတယ္။ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီးကုန္ခဲ့တယ္။ ေငြေနာက္လိုက္ေနခဲ့တယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

လိင္တူအေၾကာင္း ေျပာျပႏိုင္မလား ..
ေျဖ။ ရပါတယ္။
ရန္ကုန္ကို အဆိုေတာ္ျဖစ္ခ်င္လို႕ လာရင္း စားေသာက္ဆိုင္မွာအလုပ္လုပ္တယ္။ အလုပ္ျပဳတ္သြားျပီး ဦးတည္ရာမဲ့ျဖစ္ေနခ်ိန္ လူတေယာက္က မိတ္ဖြဲ႕ျပီး သူ႕အိမ္ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီလူနဲ႕ တလေလာက္ေနျပီး သူဟာ လိင္တူ သမားတေယာက္ဆိုတာသိရတယ္။ ဆက္ဆံျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘီယာဆိုင္ေတြမွာ အလုပ္ဆက္လုပ္ျပီး ေဂး ေတြကို ခ်ိန္ဆက္ေပးရင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြလဲ ဆက္ဆံမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ HIV ေရာဂါရလာတယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ပိုက္ဆံေၾကာင့္ လိင္တူေလာကထဲ ေရာက္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကလဲ ဝါသနာပါလို႕ ေရာက္ပါတယ္။

ေဂး ျဖစ္ေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေနသူေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုထိုးေဖါက္မလဲ ဆိုေတာ့ ေယရႈကို လက္ခံရင္၊ ေယရႈကို ရရင္ ဒီေရာဂါ၊ ဒီလိင္တူ ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ရွိလာေပမဲ့ ေယရႈကို ရရင္ ဒီလို ေဂးေတြ ဘဝက လြတ္ေျမာက္မွာ ယံုၾကည္ပါတယ္။

HIV ျဖစ္တဲ့လူေတြကို အားေပးစကား ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံခဲ့တဲ့ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္ဟာ က်ေနာ့္ကို ဒီေရာဂါက ေပ်ာက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈအားျဖင့္ ေဆး ဘာမွမေသာက္ပဲနဲ႕ ၄ႏွစ္တာေအာင္ ေရာဂါမရွိပဲ က်န္းမာစြာ ရပ္တည္ေနျခင္းဟာ ေယရႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဂး ဆိုတာလဲ စာတန္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ ဝါးျမိဳထားတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးဝိညာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕အတြက္ ဒီေနရာကေန ဆုေတာင္းေပးၾကဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
မုရန္..၊
by Sia Sian
https://www.youtube.com/watch?v=h4ZCY5h6Bes

ကာမသွ်တၱရက်မ္း ေရးသူ-ေရွးပညာရွိမ်ား၊ စာ-၈၆ (ေနာက္ဆံုးခဏး္-လူပ်ိဳ)


ကာမသွ်တၱရက်မ္း
ေရးသူ-ေရွးပညာရွိမ်ား၊ စာ-၈၆ (ေနာက္ဆံုးခဏး္-လူပ်ိဳ)
.
အခဏ္း-၄၈။ လူပ်ိဳဘဝ
ေယာကၤ်ားကေလးတို႕သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၁၇-ႏွစ္၊ ၁၈-ႏွစ္ အရြယ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ၄င္း၏ သုတ္ရည္သည္ မ်ိဳးေစ့ေပးႏိုင္ေသာ အ ခါ ၄င္း ၏ သုတ္ ရည္ သည္ မိ်ဳး ေစ့ ေပး ႏိုင္ ေသာ သ တၱိ ႏွင့္ ျပည့္ စံု လာ ၏။  ဤ အ ရြယ္ သို႕ က် ေရာက္ ေသာ အ ခါ ၊ ကိုယ္ ခ ႏၱာ ၌ ရွိ သ မွ် ေသာ အ ဂၤါ ၾကီး ငယ္ အေပါင္း တို႕ သည္ အား အင္ တိုး ၍ သန္ မာ လာ သည္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္၊ တဏာ ရာ ဂ အ ရာ ၌ အလို ရ မက္ ရွိ စ ျပဳ လာ ၏။

ထို သို႕ အ လို ရမက္ ရွိ ေသာ အ ခါ၊ လူတို႕ ထံုးစံ ရွိသည့္ အတိုင္း ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း ကို မျပဳ လုပ္ ခဲ့ ေသာ္၊ မသင့္ မေလ်ာ္ေသာ နည္း လမ္း မ်ား ျဖင့္ ေပ်ာ္ ေမြ႕ တတ္ ာက သည္။

လူ တို႕ ၏ ကိုယ္ ခႏၱာ သည္ အလြန္တရာ သိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့စြာ ျပဳစု စီမံ ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ ေရာဂါ တို႕ ျဖစ္ပြားရန္ လြယ္၏။ သို႕ ျဖစ္ ၍ အနည္း ငယ္မွ် ပင္ ၄င္း ၏ ျဖစ္ရာ ျဖစ္လမ္း၊ လုပ္ရာ လုပ္လမ္း ၊ သြားရာ သြားလမ္း မွ လြဲေခ်ာ္၍ လုပ္ရံု မွ်ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ ေ၀ဒနာတို႕ ျဖစ္ ပြား တတ္ ၾက၏။

ကိုယ္ ခႏၱာ၌ ရွိေသာ ေၾကာငယ္ ေျခလက္ စသည္တို႕သည္ မူလရွိေသာ ေနရာ၌ မရွိပဲ လြဲဖယ္၍ ေနတတ္ေခ် သည္။ သို႕ ေသာ္လည္း ထိုသို႕ ျဖစ္ပြားရန္ အလြယ္ဆံုးေသာ ေနရာသည္ မ်ိဳးေစ့ ေပးႏိုင္ေသာ အဂၤါ ေနရာပင္တည္း။ မ်ားေသာ သူတို႕သည္ ၄င္းအဂၤါဇတ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ မသံုးတတ္ၾကေပ။ ဤကဲ့သို႕ နားမလည္ ျခင္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ မသိ၍ ေသာ္၄င္၊ အက်င့္ စာရိတၱ မေကာင္းေသာ သူတို႕ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚ ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ျဖစ္ေလသည္။

သို႕ျဖစ္၍ အလိုဆႏၵ ျပင္းထန္လာေသာ အခါ ေလာက ထံုးတမ္းအတိုင္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဝ ေပါင္းေဖၚ စပ္ယွက္ျခင္းကို မျပဳခဲ့လွ်င္ သုတ္ရည္ကို မေကာင္းေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ထြက္ေစ၏။ ထိုသို႕ ထြက္ေစျခင္း အားျဖင့္ အားအင္ ကို ဆုတ္ယုတ္ေစ၏။ ဤအေလ့ အက်င့္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မေကာင္းဆံုးေသာ အျပဳအမူ တရပ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့ သတည္း။

ေသအေရက္ ၾကဴးျခင္းစေသာ အျပစ္တို႕ထက္ ေပါင္းေဖၚစပ္ယွက္ရန္ လက္ျမင့္ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္စြမ္းျခင္း အျပစ္တခုသည္ အျခားေသာ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးထက္ ဆိုးသြမ္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္၏။ ဤအက်င့္သည္ ပဌမ ျပဳစုျခင္း၌သာ စိတ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေစ၏။ သို႕ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ျပင္းထန္လွေသာ အဆိပ္သည္ ကိုယ္ခႏၱာ အတြင္း၌ ခိုင္ခန္႕စြာ အေဆာက္အအံု ျပဳလာ ေသာအခါ မည္သို႕ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္မွွ ကုသ၍ ရႏိုင္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။

သို႕ျဖစ္၍ လူအမ်ား တို႕သည္၊ ထို ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္း မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျပဳလာေသာအခါ မၾကာမီပင္ နီေသာ ပါးသည္ ေသြးမရွိ သကဲ့သို႕ ျဖဴဖတ္၊ ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လာသည္။ အားအင္ ဆုတ္ယုတ္၏။ ခ်စ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ အဆင္းသ႑န္ ပ်က္ခဲ့၏။ မိမိအသက္ကိုလည္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာျခင္း မရွိ။ က်င္ေခ်ာင္း၌ ေရာဂါစြဲကပ္၍ အစာအဟာရ တို႕ကို ေတာင့္တျခင္းမရွိ။ က်င္ငယ္လည္း ခဏ၊ ခဏ သြားလာ၏။ ဆံပင္မ်ား ျဖဴလာတတ္၏။ သို႕မဟုတ္ နီၾကန္ၾကန္ အေရာင္ရွိ၏။ ေသြးနည္းေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၱာသည္ ပိန္ခ်ံဳး၍ ျဖဴပတ္ ျဖဴေရာ္ ျဖစ္လာ၏။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလည္း မရွိ။ အရိုးအဆစ္၌ ဒူလာ ကိုက္ခဲျခင္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္ ေခ်သည္။
ဤသို႕ အေလ့ မဟုတ္၊ ယုတ္မာေသာ အေလ့အက်င့္ကို ျပဳလုပ္ေသာသူသည္ ယခုဘဝပင္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ တို႕ကို ခံစားရေခ်သည္။

အေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ျဖင့္ သုတ္ရည္ကို ထြက္ေစေသာ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ကာမအရာ၌ ေက်နပ္သည္ဟူ၍ မရွိႏိုင္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခါက ျပဳက်င့္ေသာ သူတို႕မွာ သုတ္ရည္သည္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္၄င္း။ ျဖစ္စျပဳျခင္း ေၾကာင့္၄င္း၊ ထြက္ေအာင္ျပဳခဲ့ေသာ္ အေၾကာတို႕သည္ ပ်က္စီး၍ မိမိအလို ဆႏၵရွိတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပ။

ထိုသို႕ အဂၤါဇာတ္၏ အေၾကာမ်ား ပ်က္စိးျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ အရြယ္ ၾကိးျမင့္ လာ၍ သုတ္ရည္မ်ား ထြက္ႏိုင္ ေသာအခါ ဆိုင္ရာ ေနရာ၌ သိမ္းဆည္း ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပဲ၊ အလိုလို ယိုစီးက် ကုန္၏။
ဤအခါ၌ကား သုတ္ရည္သည္ ေရကဲ့သို႕ ၾကည္လင္၍ ထြက္၏။ ထိုသို႕ ထြက္ျခင္းသည္ က်င္ငယ္သြားေသာ အခါ၌၄င္း၊ က်င္ၾကီးမ်ားကို အားစိုက္၍ ညွစ္ေသာအခါ၄င္း ျဖစ္၏။ ပဌမဆံုး ျပဳက်င့္ေသာအခါ ေပ်ာ္ေမႊ႕သည္ မွန္ေသာ္လည္း တာရွည္ ေလ့လာေသာ အခါ ဓမၼတာ ထံုးတမ္းအတိုင္း မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း စပ္ယွပ္ေသာ အခါမ်ား၌ မေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ေတာ့ေပ။
မ်ားစြာေသာ ေယာကၤ်ားေလး မ်ားသည္ မုခ်အားျဖင့္ အေပါင္း အေဖၚ မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လူပ်ိဳ မျဖစ္မီ ကပင္ ဤအေလ့အထ ကို နားလည္ ၾက၏။ အကယ္၍ လူပ်ိဳ ျဖစ္စကပင္ သုတ္ရည္ကို အလဟသ သံုးစြဲ မျပစ္ခဲ့လ်င္ ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ စုေဆာင္းေနသည္ျဖစ္၍ တကိုယ္လံုး အင္အား ျပည့္ဝ ေစ၍ ၾကီးျမင့္ သန္မာ ႏုပ်ိဳ ေစေလသည္။

သုတ္ရည္ တစက္သည္ ေသြး အစက္ေပါင္း ၄၀ ႏွင့္ ညီမွ်၏။ သို႕ျဖစ္၍ မေတာ္ မေလ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္ အလဟသ ျဖစ္ေစရာ၌၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၄၀ မွ်ေသာ ေသြးတို႕ကို ခႏၶာကိုယ္မွ စြန္႕ျပစ္၏။ အလြန္အက်ဴး က်င့္ၾကံရာ၌ ေသြးေပါင္းမည္မွ် စြန္႕ျပစ္ေလ သနည္း။ ေသြးမ်ား ကုန္ခမ္း သည္ျဖစ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ စိတ္မတည္ၾကည္ျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း တို႕သည္ ျဖစ္ၾကရကုန္သည္။

မ်ားစြာေသာ လူပ်ိဳတို႕သည္ က်င္ငယ္စြန္႕ေသာအခါ၌၄င္း၊ အိပ္မက္ေသာအခါ၌၄င္း၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ၌၄င္း၊ သုတ္ရည္ထြက္ျခင္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ကိေလသာ ပူပန္ၾက၏။ ထိုသို႕ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကို (ရိ)ေရာဂါ ဟု ေခၚ၏။ ၄င္းေရာဂါသည္ ပဌမ အခ်က္မွာ ဓမၼတာမဟုတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ေမထံုမွီဝဲရာ၌ လြန္က်ဴး၏။ တတိယအခ်က္မွာ အတိဒုကၡ ခံ၍ စာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုတ္ရည္ကို မ်ားစြာ စြတ္လႊတ္ျခင္းသည္ လူ၏ လကၡဏ ပ်က္စီးုျခင္းငွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္၏။ တခါတည္း ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း မရွိပဲ တာရွည္ ျ႔ုမူပါလွ်င္ သေႏၶေပးျခင္းငွာပင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ ယခု ကာလ လူမ်ားသည္ အလြန္တရာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ (လူပ်ိဳနာ ေရာဂါ - AIDS in 2017, ျဖစ္ၾကကုန္၏)။ ၄င္းေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာမူ လူပ်ိဳ ျဖစ္စဥ္အခါက မေကာင္းေသာ မိန္းမေပါ့ တို႕ႏွင့္ စပ္ယွက္ ေပါင္းေဖၚျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေလာ္လီျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ ေလာ္လီ၍ ျဖစ္ေသာ လူပ်ိဳနာ ေရာဂါသည္ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕တြင္ အဆိုးဆံုး ေပတည္း။ ေရာဂါအစမွာ အဂၤါစပ္၌ ျဖစ္၍ ၄င္း၏ အဆိပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း တကိုယ္လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစသည္။ အနာေပၚျခင္းသည္ တခုျပီး တခု၊ ေပၚသည္ျဖစ္၍ တေျဖးေျဖးႏွင့္ပင္ အသက္ဆံုးရံႈးေစသည္။ အကယ္၍ အသက္မေသ ဆံုးေစကာမူ၊ လူ႕ဘဝ လူျဖစ္ရာ၌ လူခ်င္းအတူတူ၊ လူျခင္းမွ်မွ် မရွပဲ၊ လူစင္မမွီျဖစ္တတ္ေခ်သည္။

ဤကဲ့သို႕ ေရာဂါျဖစ္၍ အတိ ဒုကၡေရာက္ရျခင္းသည္ မိမိတေယာက္တည္း သာလွ်င္ ခံစားရမည္ မဟုတ္၊ ေဆြမ်ိုး ခုႏွစ္ဆက္ တိုင္ေအာင္ပင္ ဆင္းသက္ ျဖစ္ပြား တတ္ေလသည္။
ဤေရာဂါ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္၊ မက်န္းမာ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ အရုပ္အဆင္း ပ်က္စီးရသည့္အျပင္ အဘိုး အလြန္တရာ ထိုက္တန္ေသာ မ်က္စိလည္း ကြယ္တတ္၏။ အသည္း အဆုတ္ စသည္တို႕၌၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါတို႕ျဖစ္ပြား၍ အနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီးလွ်င္ ဒူလာ ျဖစ္၍ ေျခမသည္ႏိုင္၊ လက္မသယ္ႏိုင္ လူျဖစ္ရံႈး ရေလသတည္း။

ထို႕ေၾကာင့္ အေမာင္လူပ်ိဳတို႕သည္ ထိုကဲ့သို႕ ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္း မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ မိန္းမေပါ့မ်ားကို မ်ားမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ထိုက္ေပသည္။


မွတ္ခ်က္။
ခရစ္ယန္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဗုဒၶဘာသာေရး က်မ္းစာမ်ားတြင္ လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္းကို အတိအလင္း တားျမစ္ထားသည္။ မိမိဖာသာ သုတ္ထြက္ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းကို လူျမင္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္းဟု လူသားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ လူ႕အခြင့္အေရး သမားမ်ားေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးေနျပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ မိမိလက္ျဖင့္ သုတ္ထြက္ေစျခင္းကို Masturbation ဟုေခၚသည္။ အဂၤလိပ္လို https://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါတသည္။ ယခုေခတ္ကာလသည္ ဘာသာေရးက်မ္းအလိုအရ ေနာက္ဆံုးကလ နီးေနျပီ၊ ယခင္က ပုန္းရိႈးၾကည့္ရေသာ မဖြယ္မရာ ပံုမ်ားေၾကာင့္ ေဂး ဟုေခၚေသာ လိင္တူေယာကၤ်ားမ်ား၊ လစ္စဘီရန္း ဟုေခၚေသာ ေယာကၤ်ာလွ်ာ မိန္းမမ်ားစြာ လြတ္လပ္စြာ ေပၚလာျပီး၊ ညစ္ညမ္းရုပ္ပံုမ်ား ဗြီဒီယိုမ်ား ေဖ့ဘုတ္တြင္ ရွယ္ႏိုင္၊ ၾကည့္ႏိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈသည္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား သာမက၊ ေယာကၤ်ားငယ္ေလးမ်ား အေပၚပါ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို မဖြယ္မရာပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး လိင္ထၾကြပါက မိမိလက္ျဖင့္ ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းကို မၾကာခဏ လြန္ၾကဴးစြာ ျပဳလုပ္ပါက၊ မိမိဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္။ အသက္ၾကီးေသာ ၅၀ေက်ာ္အရြယ္ၾကီးမ်ားမွာလည္း ထို မိုဘိုင္းဖုန္း မဖြယ္မရာရုပ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို သိမ္းထားၾကည့္ရႈျခင္းမွ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႕ေရာက္ျပီး ေနာက္ဆံုး အရွက္တကြဲ အဆံုးသပ္ရသည္။

ေယာကၤ်ားမ်ားအတြက္ အဓိကေရးျခင္းမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ စိတ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ား မိမိဖာသာ ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းလည္း ယခုအခါ မဆန္းေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူ ျပဳျပင္ဖို႕ပဲလိုပါသည္။ ေယာကၤ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာပါက မိန္းမ၊ကေလးမ်ား မိသားစု က်န္းမာၾကီးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။
.
ထို လိင္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ကုသရန္ မိမိမွာ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါ။ မိမိ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း မိမိနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ ဘုရားရဲ့ အံ့ၾသဘြယ္လမ္းျပသြန္သင္မႈမ်ားနဲ႕ ေနထိုင္သြားသူေတြ ဘယ္ဘာသာမဆို ဘဝေအာင္ျမင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္ကို ေတြ႕သည့္အတြက္ ဘုရားကိုသာ အားကိုးၾကဖို႕ ရွယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မုရန္
၉-မတ္-၂၀၁၇
.
.
.
ေနာက္ဆံုးအခဏ္း ၄၉။ လင္မယားဘဝ  (ဆက္ရန္)
Link to download whole book
https://goo.gl/ByflcQ

Thursday, February 23, 2017

Buddhist law, one wife law in Myanmar

In Singapore, leader Mr. Lee Kuan Yew implemented a law. Result is last 60 years ago, Muslim 15% and now also Muslim 15%, same same percentage.  Similarly, Japan government also prevented local religion by law.

In Myanmar, last government gave favour to Ma.Ba.Tha (leftist Buddhist) and implemented a
Buddhist law, one wife law. That law indent to prevent Buddhist woman not to marry other religion. Result is wonderful. Almost 100 law suit filed for Buddhist couple who made adultery.

စင္ကာပူမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၆၀ ကလည္း မြတ္ဆလင္၁၅%၊ အခုလဲ ၁၅% ..တိုးပြားမလာတာ ဥပေဒပညာရွင္ လီကြမ္းယူ ကိုေလးစားစရာပါ။ အလားတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာလဲ ဥပေဒနဲ႕ မြတ္ဆလင္တိုးပြားျခင္းကို ကာကြယ္ထားပါတယ္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ.ဘ.သ ေကာင္းစားတဲ့ေခတ္မွာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ၊ တလင္တမယားဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့တယ္။ အျခားဘာသာဝင္လူဦးေရ မတိုးပြားဖိုက ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ အခု ၃ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ ...ဒိဥပေဒအရ တရားစြဲခံရသူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ အမႈ၁၀၀ ေလာက္ရွိမယ္။
.
တလင္တမယား ဥပေဒကို ခရစ္ယာန္ ဥပေဒပညာရွင္တဦးက ပို႕ခ်၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြကို အျခားဘာသာဝင္နဲ႕ လက္မထပ္ရ .. လက္ထပ္ရင္ အလြန္ခက္ခဲေစတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္မွာ မိန္းကေလးက ဗုဒၶဘာသာ ေရးထားရင္.. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ .. လက္ထပ္စာခ်ုဳပ္လုပ္ေပးခြင့္ရွိသူေတြက ..လက္ထပ္မေပးေတာ့ဘူး။ တရားဝင္ ဘာသာကူးေျပာင္းခိုင္းတယ္။ ဒီေတာ့ လက္မထပ္ပဲ အတူေနလိုက္တယ္ေပါ့။
.
ပတ္ဝန္းက်င္ကလဲ လင္မယားလို႕ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကေလးရွိလာသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ.. အိုေအာင္ေပါင္းသင္းသြားရင္ေတာ့ အိုေကေပါ့။ ကေလးေမြးစာရင္းမွာ ဖခင္အမည္ ထည့္ေပးလိုက္ေတာ့ ခေလးေတြအဖိုက အေမြရႏိုင္တယ္ ဆိုေပမဲ့၊ ဇနီးသည္အဖို႕ေတာ့ ..ခင္ပြန္းလုပ္စာ စားေနရတဲ့ မိန္းမဆိုရင္ အကယ္၍ ကြာရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဘာမွ ခံစားခြင့္မရေတာ့ပါဘူး။ တရားဝင္ လက္ထပ္ထားတာမွ မဟုတ္ပဲကိုး။
.
ဒီျပသနာ တရားမဝင္ပဆိုးတန္းတင္ လင္မယားျဖစ္တာ၊ ဗုဒၶဘာသာမွာ တလင္တမယား လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းမ၊ကေလး အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ဆိုးဝါးစြာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့ သခင္ေယရႈေခတ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၂ေထာင္ကတည္းက တလင္တမယား စနစ္ျဖစ္လို႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ အခြင့္ေရးမဆံုးရံႈးပါဘူး။
.
.
မြတ္ဆလင္လူဦးေရမတိုးေရး
ဒိအတြက္ပဲ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ၊ တလင္တမယားဥပေဒေတြ ျပဌာန္းပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြမွာ အမ်ားစုက ေအးခ်မ္းစြာေနၾကေပမဲ့ အၾကမ္းဖက္ အိုင္အက္စ္ မြတ္ဆလင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေျခကုတ္မယူႏုိင္ေအာင္ ဒိဥပေဒေတြ ျပဌာန္းျခင္းပါ။
ကိုယ့္ ခရစ္ယာန္အေၾကာင္းပဲ ဆက္ေရးပါတယ္။
.
.
ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာ၊ သူ႕မွတ္ပံုတင္မွာဗုဒၶ ..
ဒိျပသနာကေတာ့ ခရစ္ယန္ဓမၼဆရာ၊ ဧဝံေဂလိဆရာ၊ သင္းအုပ္ေတြမွာ သိပ္ဂရုမစိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ မွတ္ပံုတင္စာရြက္ေပၚမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ႏွလ့ုးသားမွာ ဝိညာဥ္ေရးျဖစ္တယ္ ..လို႕ ခံယူထားၾကပါတယ္။ မွန္လဲ အလြန္မွန္ပါတယ္။ ပညာတတ္တဲ့ ဓမၼဆရာမ်ားကေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထဲက ကိုးကြယ္ဘာသာ ဗုဒၶ ဆိုတာကို ခရစ္ယန္ လို႕ ေျပာင္းပစ္ဖို႕ၾကိဳးစားေပမဲ့ အင္မတန္မလြယ္လို႕ လက္ေလွ်ာ ့ထားရပါတယ္။ (ဟိုး ခရစ္ယန္မ်ားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လ.ဝ.က မွာ ပိုင္ေအာင္ေပါင္းျပီး ေျပာင္းရင္ေတာ့ ရႏိုင္ေပမဲ .. အေရးၾကီးတဲ့ လ.ဝ.က၊ အခြန္ဌာန ေတြမွာ ျမန္မာ၊ ဗုဒၶေတြပဲ ခန္႕ထားခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ သိပ္ေတာ့မလြယ္လွပါ)။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္က ဗုဒၶ ဆိုတာ စာရြက္ထဲမွာပဲ ရွိပါေစ။ ဒီအတြက္လဲ စိတ္ညစ္မေနသင့္သလို အျပစ္တင္ေျပာဆိုတဲ့ ဘလိုင္းခရစ္ယန္ေတြကိုလဲ ဂရုစိုက္စရာမလိုပါ။
.
မွတ္ပံုတင္မွာ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ဘာသာ ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက သံုးေနပါတယ္။ လူမ်ိဳးဆိုရင္ ဖခင္လူမ်ိဳးက ေရွ႕ဆံုးမွာ၊ မိခင္လူမ်ိဳးက ေနာက္မွာ ေရးပါတယ္။ ဘာသာ ကိုေတာ့ လ.ဝ.က အရာရွိေတြက မိဘတေယာက္က ျမန္မာဆိုရင္ ဗုဒၶ လို႕ ေကာက္ေရးေလ့ရွိပါတယ္။ ေရးျပိးရင္ ေျပာင္းဖို႕မလြယ္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ မွတ္ပံုတင္မွာ လူမ်ိဳးပဲ ပါပါတယ္။ ကိုးကြယ္ဘာသာ မပါရွိပါ။ လူမ်ိဳးေတာင္ တခုပဲ ေရးရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ "ကရင္၊ျမန္မာ၊ခ်င္း၊ဂ်ာမန္" .. ဆိုျပီး ၄ခုေရးထားတာေတြ႕ဖူးပါတယ္။ (ရယ္စရာ)။ ဘာပဲျဖစ္ပေစ.. မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားမွာပဲ ဗုဒၶ ျဖစ္ေပမဲ့ ႏွလံုးသားကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။
.
.
ခရစ္ယန္မ်ား ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ...
ဒိဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႕ အခုအစိုးရသစ္မွာ ၾကိဳးစားၾကေပမဲ့ ဒီထက္အေရးၾကီးတာေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ..စတဲ့ အေရးၾကီးျပသနာမ်ားေၾကာင့္ တလင္တမယားဥပေဒ၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေတြ ျပင္ဆင္ဖို လႊတ္ေတာ္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ ခရစ္ယန္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး နဲ႕ စစ္ေရး(တပ္မေတာ္) ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရလာဖို႕ပါ။ အခု အစိုးရသစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရစ္ယန္မ်ား ဒုသမၼတ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၃ေယာက္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခရစ္ယန္ မ်ားျပားတဲ့ ကခ်င္၊ ဧရာဝတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ခရစ္ယာန္ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေနရာရဖို႕ လိုပါတယ္။
.
ဥပေဒဘြဲ႕ရျပီး လုပ္သက္ရ၊ မွတ္ပံုတင္ထားမွ ေရွ႕ေနျဖစ္လာပါတယ္။ ေရွ႕ေနလုပ္သက္မ်ားျပီး တရားရံုးတက္ အေတြ႕ၾကံဳမ်ားမွ တရားသူၾကီးျဖစ္မယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္မယ္။ တရားသူၾကီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ျပည္နယ္တိုင္း တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မယ္။ (သို႕မဟုတ္) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္ႏုိင္မယ္။
.
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒေတြက ရႈပ္ေတြးေနျပီး၊ ဥပေဒကဲ့သို႕အာဏာတည္ေသာ အမိန္႕ေတြလည္း တပံုၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒလဲ မစိုးမိုးေတာ့ တရားရံုးနဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ အမႈဖြင့္လို႕လဲ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ေက်း စည္ပင္ (သို႕မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (သို႕မဟုတ္) လယ္ယာေျမေကာ္မတီ၊ အခြန္ေကာ္မတီ ေတြကို တိုင္စာမွန္ကန္စြာပို႕၊ တဆင့္မရရင္ တဆင့္တက္ရင္း။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အထိ တိုင္လို႕ရေနပါျပီ။ မီဒိယာကိုလဲ အားကိုးရေပမဲ့ မီဒိယာက မထိေရာက္ေတာ့ပါဘူး။ တရားတေဘာင္ျဖစ္လာမယ္..အိမ္ျခံေျမ၊ လယ္ယာေျမ ျပသနာျဖစ္လာရင္ ..ေပါက္ေရာက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး အရာရွိေတြကို ေျပးကပ္ေနရဆဲပါပဲ...။ (လာပ္ေပးပါ မဆိုလိုပါ)။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာပါ။

Monday, December 12, 2016

လက္ေတြ႕ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ... ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ဒီေနရာမွာရွိတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ပညတ္တရားမ်ားဟာ စာကားလံုးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသျပဖို႕ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႕ကေတာ့ ... ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သားေတာ္သခင္ေယရႈရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ နဲ႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း (၃)မ်ိဳးတို႕ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။

က .. ကယ္တင္ျခင္း ရျပီးသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ခ .. ခရစ္ယာန္အသက္တာ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။

လက္ေတြ႕ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ... ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

Tuesday, January 12, 2016

လူသားေတြကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ

မေန႕က ပေရာဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဝတၱဳ ပဥၥမအၾကိမ္ထုတ္ေဝျခင္း ဘုမၼာဝတီစာေပ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅ ကို ဖတ္မိပါတယ္။ လ်ိဳ႕ဝွက္သဲဖိုစာအုပ္မွာ တပည့္ျဖစ္သူ အိုလံ အတြက္လက္စားေခ်ျပီး ပေရာ္ဖက္ဆာဆိတ္ဖြားက လူသတ္မိတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ႕တပည့္ အိုလံ ဆိုတာ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ လႊတ္ေပးထားတဲ့ စံုေထာက္ျဖစ္ေနမွန္း သိသြားေတာ့၊ ေလာကၾကီးကိုစိတ္ပ်က္မိတယ္။ အိုလံ အလြန္သနားတဲ့ မိန္းကေလးကို ပေရာဖက္ဆာဆိတ္ဖြားက ကူညီခဲ့မိတာ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး လူသတ္မႈနဲ႕ ေသဒဏ္က်ေတာ့မဲ့ ပေရာဖက္ဆာ ဆိတ္ဖြားကို ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္က ခင္ဗ်ားရဲ့ရန္သူကေတာ့ ခင္ဗ်ားစိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ လက္စားေခ်ခ်င္တဲ့ မေကာင္းတဲ့စိတ္ထားပဲ လို႕ေျပာလိုက္တယ္။ ပေရာဖက္ဆာ ဆိတ္ဖြားကေတာ့ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ကို သတ္ရမွေၾကနပ္မယ္ ဆိုျပီး ၾကိမ္းဝါးရင္း အဆံုးသပ္ထားပါတယ္။
.
စိတ္ဝင္စားမိတဲ့အခ်က္ေတြက
၁။ ပေရာဖက္ဆာ ဆိတ္ဖြား ျပဳစုဆဲျဖစ္တဲ့ ေလာကနိတိ က်မ္းၾကီးကို လႊင့္ပစ္လိုက္တယ္ ဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားမိပါတယ္။
၂။ စာေရးဆရာ မင္းသိခၤ ဆီ မင္းသိခၤ အထုပၸတိ ေရးခ်င္တဲ့လူငယ္စာေရးဆရာကို ျငင္းလိုက္တယ္။ အၾကံျပန္ေပးလိုက္တာကေတာ့ ...ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံလုပ္သြားသူမ်ားအားလံုး ပါတဲ့ ဝတၱဳတစ္ခုေရးေစလိုပါတယ္..တဲ့။
.
သခၤန္းစာ
 ေလာကနိတိက်မ္းကို လႊင့္ပစ္လိုက္ျပီး လက္စားေခ်လိုစိတ္ၾကီးတဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာဆိတ္ဖြား က လူေတြကိုကူညီေပမဲ့ ကိုယ္ပဲခံရေလ့ရွိတယ္။ လူေတြဟာ ေက်းဇူးမသိတတ္ပါဘူး... ဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေရးတဲ့စာထက္ အဓိပၸါယ္ပိုရွိတဲ့ သမၼာက်မ္းစာဆိုတာ ရွိေနတာကို မင္းသိခၤ လက္ခံႏိုင္တာအမွန္ပါပဲ။ မင္းသိခၤ ကိုယ္တိုင္က သူဟာ သာမန္လူတစ္ေယာက္လို႕ ခံယူတာကိုလဲ အလြန္ေလးစားမိပါတယ္။ မၾကာခင္က ေသဆံုးသြားတဲ့ စင္ကာပူေခါင္းေဆာင္ၾကီး လီကြမ္းယူ သူေသျပီး သူ႕အိမ္ကိုဖ်က္ဖိုက ေသတမ္းစာေရးထားပါတယ္။ အလားတူပဲ မင္းသိခၤ သူ႕အထုပၸတိကို ေရးမသြားေပမဲ့ သူ႕ဘဝဇတ္လမ္းကေတာ့ ေရးတဲ့လူေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးးက လြတ္ဖို႕ မင္းသိခၤ တစ္ေထာင့္တေနရာက ပါဝင္ေပးဆပ္ အက်ဥ္းခ် ခံသြားခဲ့ပါတယ္။
.
သခင္ေယရႈ
လူေတြကို ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ကူညီျခင္းရဲ့ရလဒ္ကေတာ့ အသက္ကိုပါေပးဆပ္ခဲ့တာပါ။
.
လူ႕ဘဝ
သခင္ေယရႈက လူ႕ေလာကမွာ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႕ျပသသြားပါတယ္။ ေလာကၾကီးက တကယ္ေတာ့ မတရားပါဘူး။ မတရားမႈကို ေတာ္လွန္ခ်င္ရင္ေတာ့ အသက္ပါေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။ မတရားမႈကို ျငိမ္ခံေနရင္လဲ လူညံ့ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဘာအလုပ္ပဲ ျဖစ္ပေစ..ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့အထိေတာ့ မတရားမႈကို ေတာ္လွန္ေနခ်င္တာ လူ႕သဘာဝပါပဲ။
.
လူတိုင္းစိတ္ေကာင္းေစတနာရွိသည္
သည္အဆိုကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံမွာမဟုတ္ေပမဲ့၊ ျခြင္းခ်က္တစ္ခုေပးထားရင္ေတာ့ ေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။ ျခြင္းခ်က္ကေတာ့ မိမိဒုကၡေရာက္မွာကိုမလိုလားပါ ...။ လူတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကိုဒုကၡေပးေနတယ္ဆိုရင္ သူ႕မွာလဲ ဒုကၡရွိေနလို႕ သူဒုကၡမေရာက္ခ်င္လို႕ ကိုယ့္ကိုစိတ္ေကာင္းေစတနာရွိေပမဲ့ ဒုကၡေပးသလို ျဖစ္သြားရတာပါ။
.
ျပသနာအေျဖရွာနည္း
ဘယ္လိုဒုကၡဆင္းရဲၾကံဳေတြ႕ပါေစ၊ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအတြက္ သမၼာက်မ္းစာကို ႏွလံုးသားထဲ စြဲေနတဲ့လူတစ္ေယာက္အဖို႕ေတာ့ ေသရမွာမေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ ေဟရွာယ ၅၃ မွာ မတရားစြာခံရသူအေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း   Isaiah
၅၃
            ၁ငါတို႔ေဟာေျပာေသာ သိတင္းစကားကို အဘယ္သူ ယံုသနည္း၊၊ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္ အဘယ္သူအား ထင္ရွားေတာ္မူသနည္း၊၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔၄င္း ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတတ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီးပြား၏၊၊ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ၊၊ ခ်စ္လိုဘြယ္ေသာ မ်က္ႏွာ လကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စံု၊၊ ၃မထီမဲ့ျမင္ ျပျခင္းကိုခံ၍၊ လူတို႔တြင္ အယုတ္ဆံုးေသာသူ ျဖစ္၏၊၊ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္ေသာသူျဖစ္၏၊၊ သူတပါးမ်က္ႏွာ လဲႊျခင္းကို ခံရေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မရုိေသၾက၊၊ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း ခံရေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ၊၊ ၅ထိုသူသည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္ထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏၊၊ ငါတို႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၆ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ထိုသူသည္ ညွင္းဆဲျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံ၍ ႏႈတ္ကို မဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ အသက္သတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္သြား ေသာ သိုးငယ္ကဲ့သို႔သူ႔ကို ေဆာင္သြား၍၊ သိုးသည္ အေမြးညွပ္ေသာ သူေရွ႔မွာမျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊၊ ၈မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကိုထုတ္သြားၾကသည္၊၊အသက္ရွင္ေသာ သူတို႔၏ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ျဖစ္္၍၊ သူ၏အမ်ိဳးအႏႊယ္ကို အဘယ္သူျပညႊန္မည္နည္း၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳးအျပစ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေလ၏။ ၉ျပစ္မွားျခင္းကိုမျပဳ၊၊ သူ၏ႏႈတ္၌ မုသားမရွိေသာ္လည္း၊ လူဆိုးတို႔ႏွင့္အတူ ေျမျမွဳပ္ျခင္းငွါ စီရင္ၾက၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ေသၿပီးမွသူေဌး၌ရွိ၏၊၊
.
.
ေဟရွာယ ပေရာဖက္ျပဳတဲ့အတိုင္း ႏွစ္၅၀၀ အၾကာမွာ သခင္ေယရႈ ေမြးဖြားလာပါတယ္။ လူသားေတြကို တရားျပ၊။ တန္ခိုးျပျပီး၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံပါတယ္။ ေသျခင္းရဲ့တခါးဝ တဖက္မွာ ေကာင္းကင္ဘံုရွိတယ္ဆိုတာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းနဲ႕ လက္ေတြ႕ျပခဲ့ပါတယ္။ ေယရႈခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က်မ္းမွာ လူသားေတြကို ကူညီဖို႕ေရးသားထားပါတယ္။  
ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္
John ၂၁ ေယရႈက၊ ငါ၏သိုးတို႔ကို ေကြၽးေမြးေလာ့။ ၁၈ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ သင္သည္ ပ်ိဳေသာအသက္ရွိစဥ္ ကိုယ္ကို ကိုယ္ပတ္စည္း၍ အလိုရွိရာအရပ္ရပ္သို႔ သြားလာတတ္၏။  သင္သည္ အိုေသာအခါ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔ၿပီးလွ်င္၊ သူတပါးသည္ သင့္ကိုပတ္စည္း၍ သင္အလိုမရွိရာအရပ္သို႔ ယူသြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ...... ေယရႈျပဳေတာ္မူေသာ အျခားအမႈအရာအမ်ား ရွိေသး၏။ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႔ကို အသီးအျခားေရးထားလွ်င္၊ ေျမႀကီးမဆ့ံႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းရွိ၏။

လူသားေတြကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ ..ဆိုေတာ့.. ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႕ညမျပတ္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျပီး၊ အနီးဆံုးရွိတဲ့ ကိုယ္အနီးကလူကို နားလည္ ပံုသက္ေသျပႏိုင္ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Thursday, September 24, 2015

ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလနီးျပီ။ အခ်ိန္ျပည္ ဘုရားႏွင့္အတူရွိေနဖို႕

အင္တာနက္အားျဖင့္လူေတြပ်က္စီးတာမ်ားသည္
ဟိုးယခင္က အင္တာနက္မွာ ေပါက္ကရ၊ ပံုေတြျမင္ရတယ္၊ လိင္စာေတြတင္ထားၾကတယ္။ အခုေခတ္မွာ ေပါက္ကရဗီဒီယိုေတြပါ လူေတြရဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြထဲ ေရာက္ကုန္တယ္။ မိမိရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘေလာက္တခုကို လာေရာက္ၾကည့္သူ၊ ရွာေဖြသူမ်ားရဲ့ Search Word .. ကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ..အား..လား.. လား.. ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ထဲမွာေတာ့ .. လိင္..မိန္းမ.. ဆိုတဲ့ညစာလံုးေတြ ရိုက္ျပီး ရွာေဖြေနတဲ့ ျမန္မာေတြ ေျမာက္မ်ားစြာေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ္တင္ထားတဲ့ ျမန္မာစာဝိညာဥ္ေရးစာအုပ္ eBook တခုဆိုရင္  ၃၀၀၀ ေလာက္ လာဖတ္သြားၾကလို႕ ေတာ္ေတာ္လူဖတ္မ်ားတယ္ ထင္ခဲ့တယ္။ တျခားနာမည္ၾကီး ျမန္မာစာေရးဆရာေတြရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ဝတၱဳေတြေတာင္ အင္တာနက္မွာ လာဖတ္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ပဲ ရွိေတာ့ .. အင္း..မိမိတင္ေပးထားတဲ့ ဝိညာဥ္ေရးစာအုပ္ကို . ဓမၼမိတ္ေဆြေတြ ဆာငတ္စြာ ဖတ္ရႈေနၾကတယ္...လို႕ ရိုးသားစြာ ျမင္လိုက္ပါတယ္။

ရုတ္တရက္ .. Recommend to Read .. ဆိုတဲ့ စာတန္းေအာက္မွာ စာအုပ္တခ်ိဳ႕ကို ျမင္လိုက္ပါတယ္။ တစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္ဖတ္ရႈသြားတဲ့ ျမန္မာစာအုပ္ေတြပါ။ အသက္ နဲ႕ ရမက္ .. စတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕ စာအုပ္တခ်ိဳ႕ကို ..ဘာမ်ားေရးထားသလဲ ကလစ္လုပ္ျပီး ၾကည့္လိုက္မိပါတယ္။ အလိုေလး.. ျမန္မာလူမ်ိဳး ေျမာက္မ်ားစြာ ဖတ္ရႈတဲ့စာအုပ္က .. တႏွာစာအုပ္ၾကီးျဖစ္ေနတာ ..တအံ့တၾသ ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။
.
ဒါ..ေယာကၤ်ားေတြပဲ ဖတ္တာျဖစ္ပါမယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေယာကၤ်ားသည္တေယာက္တည္း မေနေကာင္း ...လို႕ေရးထားပါတယ္။ မိန္းမကို မေျပာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္မွာ ညစ္ညမ္းတဲ့ ဗီဒီယို၊ ဓါတ္ပံု၊ စာေပေတြ လိုက္လံၾကည့္ရႈေနသူမ်ားဟာ ေယာကၤ်ားေတြ ၉၀% အထက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမေတြေတြ ညစ္ညမ္းပံုမ်ား တိတ္တဆိတ္ တစ္ေယာက္ထဲ ၾကည့္ခဲပါတယ္။ ေယာကၤ်ားမ်ားပဲ ဒီအလုပ္ ဘုရားမၾကိဳက္တာကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ခ်င္ၾကလို႕.. ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား .. ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္နဲ႕ စကားၾကာၾကာေျပာဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ၾကပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ဝိနည္းမ်ားမွာ ..ဘုန္းၾကီးေတြ မိန္းမဆိုရင္ ေသတဲ့မသာေတာင္ လက္နဲ႕မထိရဘူး.. ဆိုတဲ့အထိ ၾကပ္တည္းစြာ တားျမစ္ထားပါတယ္။

အခုေခတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ ေရာက္လာေတာ့ .. တေယာက္ထဲေနခ်ိန္မွာ ညစ္ညမ္းပံုေတြ မက္ေဆ့ေတြ ဝင္လာေလ့ရွိပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းညစ္ညမ္း၊ သတ္ျဖတ္တဲ့ မီဒီယာမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေယာကၤ်ားမ်ား ႏွစ္သက္စြာ ၾကည့္ရႈၾကပါတယ္။ မိန္းမမ်ားကေတာ့ လွပတဲ့ရုပ္ရွင္မင္းသားပံုကို စြဲမက္စြာၾကည့္ရႈတဲ့ ဒရမ္မာမ်ားကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ေဖ့ဘုတ္ ဆိုတဲ့ လူမ်က္ႏွာမ်ား .. ေပၚလာေတာ့ အင္တာနက္မွာ ကိုယ္ႏွစ္သက္သူ ဘာေတြလႈပ္ရွားေနသလဲ ဆိုတာကို တိတ္တခိုး ၾကည့္ရႈေနျခင္းကလဲ .. စာတန္မာနတ္က အခ်ိန္ေတြကို ခိုးယူေနပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကလူေတြ .. မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အင္တာနက္ရျပီး ပ်က္စီးသူေတြ မ်ားေနျပီ။ ယံုၾကည္သူ ..ကိုယ့္လူေတြ မပါသြားေအာင္ ဆုေတာင္းၾကပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ား ..က်မ္းစာ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ေပ်ာ္ေမြ႕ေအာင္ ဆုေတာင္းၾကပါ။

ဒါေၾကာင့္ ... ညစ္ျငမ္းတဲ့ ဗီဒီယို၊ ရုပ္ပံု၊ စာပိုဒ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႕က အားလပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ မိမိစိတ္ဝင္စားတဲ့ အလုပ္ကိုအခ်ိန္ေပးျခင္း၊ မိမိရဲ့ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုပဲ ဖတ္ရႈ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား... တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္နဲ႕ေမြ႕ေလ်ာ္ရံုသာမက.. မိမိရဲ့ မိသားစုနဲ႕လည္း အခ်ိန္ေပးဖို႕ပါ။

ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလနီးျပီ။ အခ်ိန္ျပည္ ဘုရားႏွင့္အတူရွိေနဖို႕ အသင့္ျပင္ထားဖို႕ပါပဲ။

Monday, July 6, 2015

သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္း (ဘုရားဂုဏ္ေတာ္) ႏွင့္ ေမာမြန္၊ ရဟိုးဝါအဖြဲ႕မ်ား မတူညီျခင္း

The Deity of Jesus
ခရစ္ယာန္ အ ယူ ဝါ ဒ မ်ား ထဲ တြင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း အ ယူ ဝါ ဒ သည္ အ ေရး အ ၾကီး ဆံုး ေသာ အ ခ်က္ ျဖစ္ သည္။ အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ သ ခင္ ေယ ရႈ သည္ သံုး ပါး တစ္ ဆူ တြင္ တပါး အပါ အဝင္ ျဖစ္ သည္။ ခရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ေလ့ လာ ျခင္း အပိုင္း (၁) တြင္ သံုး ပါး တ ဆူ အေၾကာင္း ပါ ပီး ျဖစ္ သည့္ အတြက္ ထပ္ မံ မ ရွင္း ျပ ေတာ့ ပါ။

ေယ ရႈ ခရစ္ ၏ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း ကို ျငင္းပယ္ ျခင္း သည္ ေနာက္ ဆံုး ေသာ ကာ လ တြင္ အ ၾကီး မား ဆံုး ေသာ န မိတ္ လကၡ ဏာ ျဖစ္ သည္။ လက္ ရွိ က မၻာ ေလာ က တြင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ကို ျငင္း ပယ္ ျပီး မွ မိ မိ ကိုယ္ ကို ခ ရစ္ ယာန္ ဟု ေျပာ ေန ေသာ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား ရွိ သည္။ ထို အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား တြင္ အ ထင္ အ ရွား ဆံုး အ ဖြဲ႕ အစည္း ၾကီး (၅) ခု ကို ရွင္း ျပ သြား ပါ မည္။

၁။ ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ  Mormonism

ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ ကို အ ေမ ရိ ကန္ လူ မ်ိဳး တ ဦး က တည္ ေထာင္ ခဲ့ သည္။ ထို ပု ဂၢိဳလ္ မွာ အ စၥ လမ္ ဝါ ဒ ကဲ့ သို႕ ပင္ သူ႕ ကိုယ္ သူ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ဟု ထင္ မွတ္ သည္။ ေမာ္ မြန္ အယူ ဝါ ဒ လက္ ခံ ယံု ၾကည္ သူ မ်ားကို အေမရိကန္ တြင္ ရွိ ႏွင့္ ျပီးသား ဂိုဏ္းဂဏ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ညွင္းပမ္း ႏွိပ္ စက္ သျဖင့္ န ယူး ေယာက္ ျမိဳ႕တြင္ ေန ၍ မ ရ ေသာ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အ ေနာက္ ပိုင္း ယူတာ Utah ျပည္ နယ္ တြင္ သြား ေရာက္ ေန ထိုင္ ခဲ့ ၾကသည္။ ယူတား ျပည္နယ္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကဲ့ သို႕ ေတာေတာင္ ထူ ထပ္ေသာ ျပည္ နယ္ ျဖစ္ သည္။ ထူး ျခား ခ်က္ မွာ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး မႈး မ်ား သည္ ေမာ္မြန္ ဂိုဏ္း ဝင္ မ်ား ျဖစ္ ျပီး၊ သူ တို႕ ၏ အ ယူ ဝါ ဒ အ ရ ေယာကၤ်ား တစ္ ေယာက္ သည္ မိန္းမ တစ္ေယာက္ ထက္ ပ ို ယူ ခြင့္ ေပး ထား သည္။

အ ေမ ရိကန္ တြင္ ယူ တား ျပည္နယ္ တစ္ခုထဲ၌ သာ လွ်င္ ဇနီး တစ္ဦး ထက္ ပို ယူ ခြင့္ ရွိသည္။ တ ကၠ သိုလ္ ဘြဲ႕ ရ ေက်ာင္း သား မ်ား တိုင္း က ေမာ္ မြန္ သာ သနာ ျပဳ ရသည္။ သာ သနာ မ ျပဳ လို ၍ ျငင္း ပယ္ လ်င္ ထို သူ သည္ တကၠသိုလ္ မေအာင္ ျမင္ႏိုင္။ ဘြဲ႕ လည္း မ ရ ႏိုင္ ပါ။ ေမာ္မြန္ သာ သ နာ ျပဳ မ်ား စြာ တကမၻာ လံုး သို႕ သာ သ နာ ျပဳ ေစ လႊတ္ ၾကသည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၌ လည္း ေမာ္ မြန္ သာ သ နာ ျပဳ မ်ား ေရာက္ ေန ျပီ ျဖစ္ သည္။ သူ တို႕ က ပထမ ဆံုး ေျခ လွမ္း အျဖစ္ အ ဂၤ လိပ္ စာ ကို သင္ ေပး သည္။ သူ တို႕ က အ လြန္  ပါး နပ္ သည္။ လူ တိုင္း က အ ဂၤလိပ္ စာ တတ္ ေျမာက္ လို သည္ကို သိ ေသာ ေၾကာင့္ အ ဂၤ လိပ္ စာ သင္ ေပး ျပီး မွ ေနာက္ မွ ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ ကို သင္ ေပး ေလ့ ရွိ ၾက သည္။

ေမာ္ မြန္ သာ သ နာ ျပဳ လူ ငယ္ မ်ား က တစ္ ပံု စံ တည္း အနက္ေရာင္ ဝတ္စံု အျပည္ဝတ္ျပီး၊ ဆံ ပင္ ကို အ တို သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ဝတ္ ဆင္ ထား သည့္ စ တိုင္ ျဖစ္ သည္။ ယ ခု အ ခါ ရန္ ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး တြင္ ေျခ ကုပ္ စ ခန္း ယူ ထား ၾက သည္။ သူ တို႕ ၏ အ ဓိ က ရည္ မွန္း ခ်က္ မွာ ခရစ္ယန္ ျဖစ္ ပီး သူ မ်ားကို ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ အ တြင္း သို႕ ဝင္ ေရာက္ လာ ေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေမာ္ မြန္ တို႕ ၏ တိုက္ ခုိက္ မႈ ကို တြန္း လွန္ ေရွာင္ လႊဲ ႏိုင္ ရန္ ေယရႈ ခရစ္ ၏ ဘုရား ျဖစ္ ျခင္း ၊ ဘု ရား ဂုဏ္ ေတာ္ကို တိ တိ က် က် သိ ႏိုင္ ရန္ လို အပ္ သည္။

.
၂။ ယူ နစ္ ေတး ရီး ယန္း နီးဇင္  Unitarianism

ယူနစ္ Unit သည္ တစ္ ခု တည္း ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ သည္။ ထို ဂိုဏ္း ဂ ဏ သည္ သံုး ပါး တစ္ ဆူ ကို ျငင္း ပယ္ျပီး ထာ ဝ ရ ဘုရား တစ္ ဆူ တည္း ကို သာ ကိုး ကြယ္ သည့္ အ ယူ ဝါ ဒ ျဖစ္ သည္။ အ ေမ ရိ ကန္ အ ေရွ႕ ေျမာ္က ၊ န ယူး အဂၤလန္ New England တို႕ တြင္ လႊမ္း မိုး ၾကီး စိုး သည္။ က မၻာ ေပၚ တြင္ ထင္ ရွား ေက်ာ္ ၾကား သည့္ ဟား ဗတ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ဤ ဝါ ဒ ကို သင္ ေပး သည္။ ဤ ဂိုဏ္း ၏ အား နည္း ခ်က္ မွာ ပင္ လယ္ ရပ္ ျခား သာ သ နာ ျပဳ မ်ား မ ေစ လႊတ္ ႏိုင္ ပါ။ ထို႕ ေၾကာင့္ သူ တို႕ ကို ေၾကာက္ စ ရာ မ လို ပါ။


၃။ ေယ ေဟာ ဝါ သက္ ေသ ခံ မ်ား  Jehovah Witnesses

သူ တို႕ သည္ အထက္ ပါ ယူ နီ ေတး နီး ယန္း ႏွင့္ ဆင္ တူ သည္။ ခ မည္း ေတာ္ တ ပါး တည္း ကို သာ ကိုး ကြယ္ ၾက သည္။ သူ တို႕ တြင္ ကိုယ္ ပိုင္ ဂိုဏ္ ဂ န ၾကီး ရွိ သည္။ အာရီး ယမ္ နီ ဇင္း Arius က စ တင္ တည္ ေထာင္ ခဲ့ သည္။ ေယ ေဟာ ဝါ သက္ ေသ ခံ မ်ား ကို တ က မၻာ လံုး သို႕ အ ေျမာက္ အ မ်ား ေစ လႊတ္ ထား သျဖင့္ တ တိ ထားရမည္။ ေယ ေဟာ ဝါ မ်ား မွာ ေမာ္ မြန္ မ်ား ထက္ အင္ အား ေတာင့္ တင္း သျဖင့္ ပို၍ သတိ ထား ရ မည္။ ေယ ေဟာ ဝါ မ်ား ၏ အ ဓိ က ဆြဲ ေဆာင္ သူ မ်ား မွာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ ပီး သူ မ်ား ကို စြဲ ောင္ ေျပာင္း လဲ ရန္ ျဖစ္ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေယရႈ အေၾကာင္း ကို ဂဃနဏ မ သိ ေသာ ခရစ္ယာန္ အ မ်ား စု က ယ ေဟာ ဝါ သက္ေသ ခံ မ်ား စြဲ ေဆာင္ မႈ ေနာက္ သို႕ လိုက္ပါ သြား ၾက သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ အေန ျဖင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ဂဃနဏ သိ ထား ရ မည္။ သင္းအုပ္ ဆရာ မ်ား က မိ မိ တို႕ ၏ အသင္း သား မ်ား အား၊ ဤ အေၾကာင္း ကို အ ျမဲ တမ္း သင္ ၾကား ေပး ေစ လို သည္။

ေမာ္ မြန္ ႏွင့္ ေယ ေဟာဝါ သက္ေသခံ မ်ား ထို ကဲ့သို႕ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သက္ ေသ ခံ ရ ျခင္း အ ေၾကာင္း မွာ အ ျခား ေသာ ခရစ္ယန္ မ်ားကို မသိမ္း သြင္း ႏိုင္ လ်င္ ကယ္ တင္ ျခင္း စိတ္ ခ် မႈ မ ရွိ ႏိုင္ ဟု သြန္ သင္ ေပး ထား ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ကယ္ တင္ ျခင္း ဆံုး ရံႈး မွာ စိုး ရိမ္ ေသာ ေၾကာင့္ ခရစ္ ယန္ မ်ားကို သိမ္း သြင္း မွ သာ ကယ္ တင္ ျခင္း စိတ္ခ်  ရ သည္ ဟု မွတ္ ယူ ၾက သည္။ ေက်း ဇူး ေတာ္ ေၾကာင့္ ကယ္ တင္ ျခင္း ရ ရွိ သည္ မ ဟုတ္ ပဲ အလုပ္ လုပ္ မွ  ကယ္ တင္ ျခင္း ရ မည္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ စိတ္ ပ်က္ စ ရာ ေကာင္း လွသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ရ ဟိုး ဝါ သက္ ေသ ခံ တစ္ဦး သည္ အ ျခား ေသာ သူ တစ္ဦး အား ေယဟိုးဝါ သက္ ေသ ခံ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္ လာ ဖို႕ ရန္ သည္ ေသေရး ရွင္ေရး တမွ် အေရး ၾကီး လြန္း လွ ပါသည္။

ေယဟိုးဝါ တစ္ ေယာက္ သည္ အ ျခား ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘသာ ထဲ မွ ေယဟိုးဝါ ျဖစ္လာျခင္း ထက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ထဲ မွ ေယ ဟိုး ဝါ ျဖစ္ လာ ျခင္း ကို ပို ၍ အ ေလး ထား သည္။ ခ ရစ္ ယန္ မ်ား ကို တန္ ဖိုး ၾကီး သည့္ ငါး မ်ား အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၾက ပီး အ ဓိ က ပစ္ မွတ္ အ ျဖစ္ ထား ၾက သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ သင္းအုပ္ ဆရာ မ်ား အေန ျဖင့္ အထူး သတိ ထားရ မည္ မွာ မိတ္ ေဆြ ၏ အ သင္း သား တစ္ ေယာက္ သည္ ေယ ဟိုး ဝါ သက္ ေသခံ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ သြား လ်င္ ဘုရား သခင္ ၏ အျပစ္ တင္ ျခင္း သင့္ ေပၚ က် ေရာက္ လာ မည္ ဟု စိုးရိမ္ စ ရာ ရွိ သည္။


၄။ ယူနီဖီေကးရွင္း အသင္း ေတာ္ Unification Church

ဤ အသင္း ေတာ္ ကို ဆန္ ေျမာင္ မြန္း Sun Myong Moon ေခၚေသာ ကိုးရီးယား လူမ်ိဳး တဦး က တည္ ေထာင္ သည္။ ယ ခု အ ခ်ိန္တြင္ ဆန္ ေျမာင္ သည္ အသက္ ၈၀ ခန္႕ (၂၀၁၀) ရွိ ပီ ျဖစ္ သည္။ သူ သည္ တ ခ်ိန္ က ပ ရက္စ္ စီ ေဘး ရီး ယန္း အသင္း ေတာ္ လူ ၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္ ခဲ့ သည္။ ေနာင္ တြင္ ဆန္ ေျမာင္ က ေယရႈ သည္ လူ မ်ားကို ကယ္ တင္ ရန္ လာ ရာ တြင္ ကယ္ တင္ ျခင္း အ လုပ္ ကို မ လုပ္ ႏိုင္ ေသာ ေၾကာင့္ လက္ ဝါး ကပ္ တိုင္ တြင္ အသက္ ဆံုး ရသည္။ ထို႕ ေၾကာ္င့ ဒု တိ ယ အၾကိမ္ မ ၾကြ လာမီ စပ္ၾကား ကယ္ တင္ ျခင္း အ လုပ္ကို လုပ္ ကိုင္ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ ဆန္ ေျမာင္ကို ေစလႊတ္ သည္ ဟု ခံ ယူ ေသာ ေၾကျငာ ခ်က္ စာ တေစာင္ ကို ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ သည္။ ထို အသင္း ေတာ္ သည္ တ ေျဖး ေျဖး က်ယ္ ျပန္႕ လာ ျပီး၊ ဥ ေရာ ပ တိုက္ သား မာ်း ၊ အ ေမရိ ကန္မ်ား ႏွင့္ ကို ရီး ယန္း၊ ဂ်ပန္ လူ မ်ိဳး ေျမာက္ မ်ား စြာက သူ႕ ေနာက္ သို႕ လိုက္ ၾကသည္။ တခါတရံ စည္း ေဝး ပြဲ က်င့္ ပ ျပီး ထို စည္း ေဝး တြင္ ကမၻာ တဝွမ္း လံုး ရွိ ဝန္ ၾကီး ခ်ဳပ္ မ်ား၊ သမၼတ မ်ား ကို ပင္ တက္ ေရာက္ ေစ သည္။ သူ သည္ အ လြန္ ပါး နပ္ ေသာ လိမၼာသူ တစ္ ဦး ျဖစ္ သည္။ ထို အ စည္း အ ေဝး ကို လည္း ယူနီဖိေကးရွင္း အစည္း အ ေဝး ဟု ေခါင္းစဥ္ မတပ္ပဲ၊ ကမၻာ့ ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး စည္း ေဝး ပြဲ ဟု အ မည္ တပ္ သည္။ ဤ ဂိုဏ္ ၏ အၾကီးမား ဆံုး ေသာ ၾသ ဇာ လႊ္မ္း မိုး မႈ အရွိ ဆံုး စာ တိုက္ ျဖစ္ သည့္ ဝါ ရွင္ တန္ ပို႕စ္ The Washington Post ကို ဆန္ ေျမာင္ ပိုင္ သည္။ အေမရိက ရွိ အျမင့္ ဆံုး အင္ပါယာ စတိတ္ ကို လည္း ပိုင္ ဆိုင္ သည္။ အေမရိကန္ ပီး လွ်င္ ဒုတိယာ အမ်ားဆံုး သာသနာ ျပဳ ေစလႊတ္ ေသာ ႏိုင္ငံ မွာ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္ စစ္မွန္ ေသာ သာသနာျပဳ မ်ား ေစလႊတ္သကဲ့သို႕ လႊဲမွားေသာ သာသနာျပဳ မ်ားကို လည္း ေစလႊတ္သည္။ ယူနီဖိေကးရွင္း အသင္း ေတာ္ မ်ား သည္ ခြင့္ ျပဳခ်က္ မပါ ပဲ မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းခြင့္ မရွိ၊ အသင္းေတာ္ က သာ စီ မံ ေပး ထား ရ သည္။ တံခါး ပိတ္ ဝါဒ ျဖစ္ပီး အသင္း သား မ်ားကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ ထား သည္။ အ သင္း သား မ်ား တြင္ ဇနီး ေလာင္း မ်ား အ တြက္ ေရြး ခ်ယ္ ရာ ၌ ဆံုး ျဖတ္ ပိုင္ ခြင့္ မရွိ၊ လက္ထပ္ မည့္ သူ ႏွစ္ ဦး ကိုယ္ တိုင္ ပင္လွ်င္ ၾကိဳက္ သည္ ျဖစ္ ေစ၊ မၾကိဳက္ သည္ ျဖစ္ ေစ အသင္းေတာ္ ကိ စီစဥ္ ေပး သည့္ အတိုင္း လက္ထပ္ ရ သည္။ အုပ္ စု လိုက္ မဂၤလာ ေဆာင္ ၾက သည္။ ႏွစ္ စဥ္ တႏွစ္ လ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ အုပ္စုလိုက္ မဂၤလာ ေဆာင္ ၾကသည္။ အသင္းေတာ္က ထို ဇနီး ေမာင္ႏွံကို ကြဲကြာ ေစလို လ်င္ ကြဲၾကရသည္။ အယူဝါဒမွာ လက္မထပ္ မွီ အ သင္း ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ ႏွင့္ လိင္ ဆက္ ဆံ မႈ ျပဳ လ်င္ ထို မိန္း ကေလး သည္ အျမင့္ ဆံုး ေသာ ေကာင္း ၾကီး မဂၤလာ ခံ အပ္ ေသာ သူ ဟု လြဲမွား စြာ ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ဆန္ေျမာင္ ေမြး ဖြား ရာသည္ ကိုးရီးယား ေျမကို သန္႕ရွင္း ျမင့္ ျမတ္ သည့္ နယ္ ေျမ ဟု သတ္မွတ္ ၾကသည္။ ေကာင္း ၾကီး ရလို သူမ်ား ကိုးရီးယား သို႕ အလည္ လာၾကသည္။ ပန္းေရာင္းေသာ လူငယ္မ်ားကို ကမၻာအႏွံ သြားစဥ္ ေတြ႕ပါက ယူနီဖီေကးရွင္း မွ ဟု နားလည္ ရသည္။


၅။ ဘာသာအမ်ား အယူဝါဒ  Religious Pluralism

ဘာသာအမ်ား ကိုးကြယ္ မႈ အ ယူ ဝါ ဒ ကို ယ ေန႕ ဂိုဏ္ ဂဏ အသင္း ေတာ္ မ်ား က လက္ ခံ က်င့္ သံုး ၾကသည္။ အ ထူး သ ျဖင့္ လစ္ ဘရယ္ မ်ား က ခံ ယူ ၾက သည္။ သူ တို႕ ၏ ခံ ယူ ခ်က္ ယံု ၾကည္ ခ်က္ မွာ ဘာ သာ တိုင္း တြင္ ေယရႈသည္ အျခား အမည္ တစ္ မ်ိဳး ျဖင့္ ပါ ဝင္ ေန သည္။ အ ထက္ ပါ ဂိုဏ္ ဂ ဏ ၄ ခု သည္ အျပင္ ဘက္မွ တိုက္ ခိုက္ လ်က္ ရွိျပီး။ ဘာ သာ အမ်ား အယူ ဝါ ဒ သည္ အ တြင္း ၌ တိုက္ ခိုက္ ေနသည္။ ယေန႕ ခရစ္ယန္ ၈၀ ရာႏႈန္း ဘာသာ အမ်ား အယူဝါဒကို ယံုၾကည္ လာ ၾက သည္။ ျပ င္  ပ တြင္ ရွိ ေသာ လြဲ မွား ေသာ အယူ ဝါ ဒ ထက္ အ တြင္း ၌ ရွိ ေသာ အယူဝါဒ က ပို ၍ ဆိုး ရြား သည္။ ေနာက္ ဆံုး ေသာ ကာ လ တြင္ ဤ သို႕ ေသာ န မိတ္ လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ လာ လိမ့္ မည္ ဟု သခင္ ေယရႈ မိန္႕ ေတာ္ မူ ခဲ့ သည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ကို ေလ့လာရန္ အထူး အေရးတၾကီး လို အပ္ လွ ပါ သည္။


AMT ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း စာ၁၈၂-၁၈၆
Christology
by
Dr Thomas Hwang  

Saturday, May 16, 2015

က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္

အေသြးသားတက္မက္မႈေၾကာင့္လား၊ စာတန္မာနတ္ေၾကာင့္လား.. စာေရးသူ ဘုရားမၾကိဳက္တာေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီကေန႕ က်မ္းစာေလ့လာတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးနဲ႕ ေဆြးေႏြးရာမွာ .. ပညတ္တရား၁၀ပါး မကဘူး၊ ၆၀၀ေက်ာ္ ဓမၼေဟာင္းမွာ ေရးထားတယ္။ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ၂ခုပဲ၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့၊ ကိုယ္ႏွစ္ဆက္ဆိုင္သူကိုလဲ ခ်စ္ေလာ့  ...ဆိုတာကို ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးက ၁ေယာ ၄း၈ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ကိုယ့္ေမာင္ႏွမကို ခ်စ္ႏိုင္ရမည္၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရမည္ ..သို႕မွသာ ဘုရားသခင္ကို တကယ္ခ်စ္ႏိုင္မည္...လို႕ ေဆြးေႏြးလာပါတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါးမွာ ဘုရားခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ ထိပ္ဆံုး(၃)ခု ရွိတယ္။ က်န္တဲ့၈ခုကိုေတာ့ ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္ ..လို႕ျပန္ေျပာပါတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ က်မ္းစာကို လွန္ၾကည့္ျပီး ပထမ (၃)ခ်က္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါတယ္။

၁။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္
၂။ ငါ့ဖို႕အလိုငွာ ရုပ္ထုမျပဳလုပ္ရ
၃။ ငါ့၏နာမကို အလြဲမသံုးႏွင့္ ...

အျခားအခ်က္မ်ားမွာ သူ႕တပါးပစၥည္းမခိုးရ၊ မတက္မက္ရ၊ မဟုတ္မွန္သက္ေသမခံရ ..စသျဖင့္ပါပါတယ္။

အခု ေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ တက္မက္မႈမ်ားမွာ သရဖူေဆာင္းတဲ့ တက္မက္မႈအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ လို႕ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ပါတယ္။

အေသြးအသား ၊ ခႏၱာကိုယ္တက္မက္မႈၾကီး
၁။ ေယာကၤ်ားမ်ားအတြက္ ကာမတဏွာျဖစ္သည္။
၂။ မိန္းမမ်ားအတြက္ အလွအပ္ ျဖစ္သည္။

တက္မက္မႈေတြ ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အခုေရးတဲ့ အခ်က္၂ခုက အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္တာပါ။ အာရံု၆ပါး တက္မက္မႈေတြ မ်ားစြာထဲမွာ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ႕၊အထိေတြ႕၊ လွ်ာ၊ စအို စတဲ့ ဒြာရေပါက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အႏွိပ္အနင္းခံျပီး သာယာေနသူ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အေသြးသားထဲသြင္းျပီး သာယာေနသူ ... ဂလာတိ ၅း၁၀မွာ အေသြးသားမဟုတ္တဲ့ ေဒါသ၊ ေလာဘ၊ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ ဆူပူျခင္း ..စတာေတြလဲ ပါဝင္ပါတယ္။

ေယာကၤ်ားမ်ားအတြက္ ကာမတဏွာ ဆိုရာမွာ သိပံပညာအရလည္း ေယာကၤ်ားမ်ား၊ မိနစ္တိုင္း ကာမတဏဌာစိတ္ ေပၚေပါက္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္႕က်င့္ဖက္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ သာယာတတ္ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ေယာကၤ်ားမ်ားထက္ ပိုသနားတတ္ျခင္း၊ ထိုထက္ အဆင့္တက္လာတဲ့ ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ျပည့္တဆာမွီဝဲျခင္း.. စတာေတြဟာ ေယာကၤ်ားမ်ားအတြက္ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ရန္သူ၊ က်ည္ဆံျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ရဲ့ လက္နက္လို႕ဆိုရင္ ..မိန္းမေတြက အလြန္စိတ္ဆိုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ရဲ့လက္နက္ ကာမတဏွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေသြးသားတက္မက္တဲ့ ကာမတဏွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေရးသားတဲ့ ကာမတဏွာ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ခဏခဏ ဖတ္မိပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကေတာ့ ဒီစာအုပ္ဖတ္ျပီး မိန္းမေခ်ာမ်ားစြာနဲ႕ ေပ်ာ္ပါးေနတဲ့ ကုလားသူေဌး၊ ျမန္မာသူေဌးမ်ားကို အားက်ခ်င္သလိုလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကာမတဏွာ စာအုပ္ေရးတဲ့ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ အသက္၂၀အရြယ္မွာ အေျပာေကာင္းတဲ့ ျပည့္တဆာ မိန္းမကို လက္ထပ္ယူမဲ့အထိ ဆင္မုန္ယိုသလို ၾကမ္းရမ္း၊ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ စာေမးပြဲက်ခဲ့ရတာေတြ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္တိုက္ၾကရင္ စပိုင္၊ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား မိန္းမမာယာ၊ ကာမတဏွာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္စီ၊ စစ္ရံႈးရတာမ်ိဳးေတြ ရွိလို႕ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာဆို အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းကို လံုးဝတားျမစ္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ စစ္တပ္တခုကို ေရာက္လာရင္ ဒီအမ်ိဳးသမီးေၾကာင့္ ေယာကၤ်ား စစ္သားၾကီးေတြ ရန္ျဖစ္၊ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္လြန္းလို႕ ...အစၥေရးစစ္တပ္မွာ အမ်ိဳးသမီးစစ္သား၊ စစ္မတိုက္ခိုင္ပါဘူး။ ေယာကၤ်ားေတြရဲ့ ကာမတဏွာစြဲလမ္းလာရင္ တိုင္းျပည္နစ္နာလွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိန္းမေတြအမ်ားၾကီးယူတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဆိုသူ စစ္အာဏာရွင္ေၾကာင့္ အႏွစ္၅၀ေက်ာ္ ..တိုင္းျပည္ဖြတ္ဖြတ္ေၾကခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။

မိန္းမမ်ားအတြက္ အလွအပ ဆိုတာ၊ အံ့ၾသစရာျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမတိုင္း အလွပၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ ေယာကၤ်ားစိတ္ရွိတဲ့ မိန္းမ၊ ဘုရားနဲ႕ေမႊ႕ေလ်ာ္တဲ့မိန္းမ၊ စသျဖင့္ အလွအပ ဖီးလိမ္းမျပင္ဆင္တဲ့ မိန္းမမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ မိန္းမမ်ားက အလွပ ၾကိဳက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဘယ္မိန္းကေလးမဆို လွတယ္ေျပာလိုက္ရင္ ..သေဘာက်သြားၾကတာပဲ။ ငါလို ဝဝ၊ ရုပ္မလွတာေတာင္ ဒီေန႕ပိုလွသလိုပဲ ေျပာခံရရင္ ဘဝင္ခိုက္သြားျပီး၊ အဲဒီမိန္းမရဲ့ အျပံဳးကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္တဲ့... ငါတို႕မိန္းမတိုင္း လွတယ္ေျပာရင္ ၾကိဳက္တယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို တယ္ေခ်ာပါလား၊ တယ္လွပါလား.. ေျပာဆိုေျမွာင့္ပင့္တတ္ျခင္းဟာ လူပိန္းၾကိဳက္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမမ်ားကို ေခ်ာလွတယ္ ေျပာခ်င္ရင္၊ တယ္ခန္႕ျငားပါလား.. Today, so smart လို႕ေျပာတာေကာင္းပါတယ္လို႕ ..စာေရးသူကို ဆံုးမေျပာဆိုပါတယ္။ စာေရးသူက မိန္းမငယ္ လွပသူမ်ားဆိုရင္ အသံနဲ႕မ်က္လံုးအေရာင္ ေျပာင္းသြားတတ္တာ ဒီအမ်ိဳးသမီး ရိပ္မိပံုရပါတယ္။ ေယာကၤ်ားလဲ အလွပ ၾကိဳက္တတ္ေပမဲ့ မိန္းမေလာက္ေတာ့ အလွအပအတြက္ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္၊ မွန္ခဏခဏ မၾကည့္တတ္ၾကပါဘူး။ တေန႕ကလဲ ဘုရားတရားနဲ႕ ေမြ႕ေလွ်ာ္တတ္တဲ့ မိန္းမေခ်ာတစ္ဦး အသက္၅၀အရြယ္ၾကီးကို ပိုလွေစတဲ့ ေဆးလာေရာင္းတာ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေပးျပီးဝယ္မလို႕ လုပ္ေနတယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက စိတ္ပ်က္ျပီး၊ မေျပာေတာ့လဲ..အသက္၂၀အရြယ္၊ သားျဖစ္သူက ၾကမ္းျပင္ေပၚလူးလိမ့္ကန္႕ကြက္တယ္။ မရပါဘူး။ ၃ခါေလာက္ ေတြ႕ျပီးျပီဆိုေတာ့ ေငြေပးေခ်ဖို႕ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ တလေလာက္ ေငြစုေဆာင္းျပီး သြားေပးမဲ့ေန႕ရက္မွာပဲ ... အေရာင္းေအးဂ်င့္ေကာင္ကေလးနဲ႕ စကားေျပာေနစဥ္၊ တယ္လီဖုန္းဝင္လာတယ္။ ငါတို႕သင္းအုပ္ဆရာရဲံ ေမာ္ေတာ္ကား ရန္ကုန္မွာကားတိုက္မႈျဖစ္ျပီး၊ ငါတို႕သင္းအုပ္ဆရာေနာက္လိုက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ကားၾကိတ္ခံရလို႕ ေသသြားျပီ၊ ဆုေတာင္းေပးရေအာင္..လာခဲ့ပါ..ေခၚသံၾကားလို႕၊ ရုတ္တရက္ ..ေၾသာ္... ငါက အလွအပအတြက္ လုပ္ေနတာ၊ ငါလဲ ေသမွာပါလား ..သံေဝဂရျပီး အလွအပ ေဆးကို မဝယ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး..လို႕သက္ေသခံပါတယ္။

 က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေယာကၤ်ားေတြရဲ႕ ကာမတဏွာ နဲ႕ မိန္းမမ်ားအတြက္ အလွအပ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေသြးသားတက္မက္မႈ Flesh ျဖစ္ပါတယ္။ စာတန္ Satan ေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ဖာသာ မဟုတ္တာေတြလုပ္ျပီး စာတန္ကို ပံုခ်ေနလို႕ စာတန္ေတာင္ငိုရတဲ့ ရယ္စရာပံုပမာမ်ားလဲ ရွိပါတယ္။ မေကာင္းမႈ တစ္ခုလုပ္ျပီးရင္ ဖုံးဖိဖို႕မလုပ္သင့္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေပမဲ့၊ ရင္းႏွီးမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေလာက္ကိုလဲ ဝန္ခ်ေျပာဆိုရပါတယ္။ ဒါမွ ဒါဝိတ္မင္းၾကီးလို သူ႕ အတူထိုင္ျပီး၊ ေျပာႏိုင္တဲ့ ပေရာဖက္နာသန္ ကို ဘုရားသခင္ေစလႊတ္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလွပၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႕ ကာမတဏွာႏွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ား ဗာသေရွဘ (စစ္သူၾကီးမိန္းမ) နဲ႕ ဒါဝိပ္မင္း (ဘုရင္) တို႕ရဲ့ တက္မက္မႈျပသနာကို သတိရၾကမွာပါ။ အခ်ိန္မီ ကိုယ့္အျပစ္ကိုသိရွိသြားျပီး ျပင္လိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္မလုပ္နဲ႕ေပါ့။


အနည္းငယ္ေရးလိုက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။
Burmese Bible 2015