Thursday, May 25, 2017

၀ိညာဥ္ေရးဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား..အစာေရွာင္ျခင္း

၀ိညာဥ္ေရးဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား...
အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ျခင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ဘုရားသခင္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္မႈကိုရေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးျပဳတ္၊ တိုိက္ခိုက္ခံရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္အေရးၾကံဳလာခ်ိန္ သမၼာက်မ္းစာအရ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း စသျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားနားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ကယ္မေတာ္မူပါသည္။ ညေနစာလံုးဝမစားပဲေနျခင္း၊ နံနက္စာ မစားပဲေနျခင္း၊ တစ္ရက္လံုး ဘာအစာမွမစားပဲေနျခင္း၊ အရည္ (ေရႏွင့္ႏို႕)ကိုသာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ အျပင္းထန္ဆံုးမွာ ေရႏွင့္အစာ လံုးဝမစာပဲေနျခင္း စသျဖင့္အစာေရွာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္အစာငတ္ခံ ဆႏၷျပျခင္းမွာ ေရႏွင့္ဆီလို ျခားနားပါသည္။


သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ရွင္ဘုရင္ေယာရွဖတ္ႏွင့္ကၠဳသေရလႏိုင္ငံအား အင္အားမ်ားျပားလွေသာ ရန္သူမ်ားကဝိုင္းရံတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ ေယာရွဖတ္ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုး အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကို ယုဒျပည္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေၾကညာေစေတာ္မူသည္။ တလံုးတစ္ဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ စစ္အင္အားမမွ်မွန္းသိလ်က္ ရင္ဆိုင္ရန္စစ္ေျမျပင္သို႕ထြက္ခြာသည္။ ရန္သူတို႕အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ျပီး အားလံုး အတံုးအရံုးေသဆံုးသြားခ်ိန္ မတိုက္ရပဲစစ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို က်ယ္ေလာင္ေသာအသံႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ၆ရာ၁၈
ကၠသေရလႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဘာဗုလံုျမိဳ႕မွထြက္ခြာလာခ်ိန္ လမ္းတြင္တိုက္ခိုက္၊လုယက္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုမွေရွာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကိုသာ အပ္ႏွံဆပ္ကပ္ျပီး လူငယ္၊ကေလး၊လူၾကီးအားလံုးတို႕ ခ်ိဳးျခံစြာက်င့္ျခင္းငွာ ျမစ္နားတြင္ အစာေရွာင္ရန္အခ်ိန္ကိုေၾကျငာသည္။ အစာေရွာင္၍ဆုေတာင္းလ်က္ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူသည္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာခရီးရွည္ၾကီးကို ဓါးျပ။သခိုး၊ရိုင္းစိုင္းေသာလူမ်ိဳးမ်ားရန္မွ လြတ္ကင္းေစခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္လက္နက္ စုေပါင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း ေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ဧဇရ ၈း၂၁

ဧသတာ ဝတၱဳတြင္လည္း ပါရွားျပည္ၾကီးတြင္ ယုဒလူမ်ိဳး အမ်ိဳးတံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္မည့္အမိန္႕စာထုတ္ခံရေသာအခါ၊ ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ဒကဲႏွင့္ဧသတာတို႕အားျဖင့္၊ ယုဒလူမ်ိဳးအားလံုး ၃ရက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ထမ္ငးႏွင့္ေရမစားမေသာက္ၾကရန္ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသို႕အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း အက်ိဳးမွာ ဧသတာဝတၱဳကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ရန္သူစာတန္ေနာက္လိုက္ျဖစ္သူ ဟာမန္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားသာ ပါရွားဘုရင္ၾကီးက သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ တန္ျပန္အမိန္႕စာထုတ္ခံရသည္။ ရန္သူမ်ား ပ်က္စီး၊ေသေၾကသြားျပီး ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား ေအာင္ျမင္ရသည္။

နိနေဝျမိဳ႕ၾကီးတြင္ လူမ်ားသည္ ဆိုးသြမ္း၊ ရုပ္ထုကိုးကြယ္၊ တရားစီရင္၊ ဖ်က္ဆီးခံရေတာ့မည္ဟု သိရွိေသာအခါ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားက ေနာင္တရျပီး၊ လူၾကီးအေပါင္းတို႕က အစာေရွာင္မည့္အခ်ိန္၊ေန႕ရက္ကို ေၾကညာကာ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ၾကိဳးစား၍ဆုေတာင္းၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္းျပေသာအမ်က္ေတာ္ကိုပင္ ျငိမ္းေစပါသည္။ နိနေဝျမိဳ႕သားမ်ားလည္း ဖ်က္ဆီးခံရမည့္ေဘးမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာရခဲ့ပါသည္။ (ေယာန ၃း၅)
အလားတူ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ေဟရွာယ၊ ဒံေယလ၊ ေယလ စသည့္ ပေရာဖက္မ်ား၏ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာမေတြ႕ရေသာ္လည္း သခင္ေယရႈေမြးစအခ်ိန္ အႏၷအမည္ရွိ ပေရာဖက္မ၏ အဆက္မပ်က္ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္ (လု ၂း၃၇)။ ရွင္ေပါလုသည္လည္း ဒမက္သက္သြားရာလမ္းတြင္ မ်က္စိကြယ္စဥ္ကာလ ၃ရက္တိုင္ အစာမစားပဲဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ အာနႏၷိအားျဖင့္ ရွင္ေပါလုမ်က္စိမွ ငါးေၾကးကြာက်သကဲ့သို႕ ျဖစ္၍၊ မ်က္စိျပန္ျမင္ေလသည္။ သခင္ေယရႈ၏ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို မသဲ၆း၁၆တြင္ အစာေရွာင္ေသာအခါ မ်က္ႏွာညိဳးငယ္ျခင္းမ&ွိၾကႏွင့္ .. ဟု ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဓမၼသစ္ကာလ ေနာက္ပိုင္း
တလံုးတဝ အစာေရွာင္ျခင္း၊ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ အစပိုင္းတြင္ မွန္မွန္အစာေရွာင္ျခင္းကို ဦးစားေပးၾကပါသည္။ John Wesly ကိုယ္တိုင္ အစာေရွာင္ျခင္းကို စည္းကမ္းတက်လုပ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကၤာေန႕မ်ားတြင္ ညေန၄နာရီထိ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။

အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းရာတြင္ ဆုေတာင္းစာရင္းမွတ္ျပီး လုပ္သင့္သည္။ စာရင္းမွတ္ရာတြင္
၁။ မိမိဝိညာဥ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
၂။ မိမိ မိသားစုလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၃။ အသင္းေတာ္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
၄။ မိမိတိုင္းျပည္၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ)
၅။ ေလာက၏လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ... စသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းမွတ္ထားမႈမ်ားကို ေနာင္တခ်ိန္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါက ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားစြာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူသည္။ ျပည့္စံုသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမိုင္းႏွင့္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား
အာဂႏၱဳမ်ား အေမရိကန္ျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာစအခ်ိန္ အမ်ားစုသည္ လူငယ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၁၆၂၁ ခုႏွစ္တြင္ William Bradford ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ေသာအခါ အသက္ ၃၁ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ Plymouth Plantation ဟုေခၚေသာ Bradford စာအုပ္တြင္ သူတို႕၏ ဝိညာဥ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္သြားျဖင္း။ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အာဂႏၱဳမ်ားက ဘုရားသခင္၏နိယာမ မ်ားျဖင့္၊ ကနဦးအသင္းေတာ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ျခိဳးျခံစာက်င့္သံုးျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာမ်က္ရည္မ်ား က်ခဲ့ၾကသည္။ ဧဇရႏွင့္အဖြဲ႕ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသကဲ့သို႕ ခံယူၾကသည္။ Bradford ကိုယ္တိုင္ ေဖၚျပေသာ လူထုအစာေရွာင္ျခင္းတစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာေျပာင္းပင္မ်ား မိုးမရြာ၊ေျခာက္ေသြ႕ေနစဥ္ ၁၆၂၃ေႏြရသီအခ်ိန္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အံ့ၾသဘြယ္ တေျဖးေျဖးမိုးတစစ၊ ရြာသြန္းလာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ရက္အင္ဒီယန္းမ်ားလည္း အလြန္အံ့အားသင့္သြားျပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။

Plymouth ကိုလိုနီတြင္ ၁၆၃၆ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕ကို ျမိဳ႕ဝန္မင္းႏွင့္သူ၏လက္ေထာက္မ်ားသည္ အစာေရွာင္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ခုထုတ္ျပန္ကာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၾကသည္။ ထိုအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ယေန႕တိုင္ တည္ေဆာက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ ပထမဆံုးသမၼတ ကာလတြင္ ဇြန္လ(၁)ရက္ကို ဘာမွမလုပ္ရသည့္ေန႕အား အစာေရွာင္ရာေန႕၊ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ဆုေတာင္းေသာ ေန႕ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ကိုယ္တိုင္ သူ၏ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ တစ္ေန႕လံုးအစာေရွာင္သည္ ဟူ၍ေရးသားထားပါသည္။ သမၼတေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းကိုသာ ယံုၾကည္သည္မဟုတ္၊ ဆုေတာင္းခ်က္အေျဖရရွိေသာအခါ ထိုဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ခ်ီးမြမ္းသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအေနႏွင့္ ၁၇၉၅ခု ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၉)ရက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတ ဂ်ြန္အဒမ္လက္ထက္တြင္လည္း ၁၇၉၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၉)ရက္ေန႕ကို ျခိဳးျခံစြာျပဳေသာအစာေရွာင္၊ ဆုေတာင္းျခင္းေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ စတၱဳထသမၼတ ဂ်ိမ္းမက္ဒီဆင္ လက္ထက္တြင္ ၁၈၁၅ ဇႏၱဝါရီလ (၁၂)ရက္ကို ျပည္သူလူထု၊ ႏွီမ့္ခ်၍အစာေရွာင္ေသာေန႕အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

သမၼတလင္ကြန္း လက္ထက္တြင္ ကြ်န္စနစ္ကိုရပ္ဆိုင္းရန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၃)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ သမၼတလင္ကြန္းက အစာေရွာင္ျခင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုး တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရန္အတြက္ ၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုျပန္လည္ထူးေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအားလံုး ေၾကျငာခ်က္တြင္ တိက်ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အိမ္တြင္တလံုးတဝတည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္း၊ ပံုရပ္ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
.
.
.
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
စစ္အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား ၾကီးစိုးခဲ့သည္။ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ေန႕ညမပ်က္၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မ်က္ရည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းသံမ်ားကို ဘုရားသခင္နားေညာင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာျပီးသည့္ေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အဆက္မပ်က္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္လိုေနဆဲျဖစ္သည္။
.
မိတ္ေဆြတို႕၏ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ား ျမန္မာျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးၾကီးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕တိုင္း နံနက္၁၂နာရီအထိ အစာမစားပဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို ယေန႕တိုင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တဆက္တည္းဆုေတာင္းျခင္း Chain Prayers ကို ရက္သတၱပါတ္လံုး ဆုေတာင္းေနေသာ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရ မ်ားစြားရွိပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုတ္တရက္ (2011-2017) ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အစိုးရမင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွေရာက္လာေသာ ဝိသမေလာဘ၊ ခြဲေဝယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ၾကီး ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လွည္ဦးတည္ေပးရန္ စိတ္ေစတနာေကာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၾကိဳးစားေနၾကပါသည္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၂၁ရာစု ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ေနပါသည္။ ကခ်င္၊ ဝ၊ ကိုးကန္႕၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးခြဲေဝမႈ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္မ်ားျဖင့္ တရားမွ်တေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာဖို႕ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရပါမည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝိသမေလာဘသမားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာဖို႕ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုအေပါင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား ဆက္လက္ျပီး အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (ဥပုဒ္ေစာင္ဆုေတာင္းျခင္း)ျဖင့္သာ ဘုရားသခင္နားေညာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
CLC ဘာသာျပန္ေသာ, Deriek Prince ေရးသားသည့္ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္....။ မုရန္
.
၂၀၁၃ ေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၇ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

No comments: