Monday, July 6, 2015

သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္း (ဘုရားဂုဏ္ေတာ္) ႏွင့္ ေမာမြန္၊ ရဟိုးဝါအဖြဲ႕မ်ား မတူညီျခင္း

The Deity of Jesus
ခရစ္ယာန္ အ ယူ ဝါ ဒ မ်ား ထဲ တြင္ ခ ရစ္ ေတာ္ ၏ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း အ ယူ ဝါ ဒ သည္ အ ေရး အ ၾကီး ဆံုး ေသာ အ ခ်က္ ျဖစ္ သည္။ အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ သ ခင္ ေယ ရႈ သည္ သံုး ပါး တစ္ ဆူ တြင္ တပါး အပါ အဝင္ ျဖစ္ သည္။ ခရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ေလ့ လာ ျခင္း အပိုင္း (၁) တြင္ သံုး ပါး တ ဆူ အေၾကာင္း ပါ ပီး ျဖစ္ သည့္ အတြက္ ထပ္ မံ မ ရွင္း ျပ ေတာ့ ပါ။

ေယ ရႈ ခရစ္ ၏ ဘု ရား ျဖစ္ ျခင္း ကို ျငင္းပယ္ ျခင္း သည္ ေနာက္ ဆံုး ေသာ ကာ လ တြင္ အ ၾကီး မား ဆံုး ေသာ န မိတ္ လကၡ ဏာ ျဖစ္ သည္။ လက္ ရွိ က မၻာ ေလာ က တြင္ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ကို ျငင္း ပယ္ ျပီး မွ မိ မိ ကိုယ္ ကို ခ ရစ္ ယာန္ ဟု ေျပာ ေန ေသာ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား ရွိ သည္။ ထို အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား တြင္ အ ထင္ အ ရွား ဆံုး အ ဖြဲ႕ အစည္း ၾကီး (၅) ခု ကို ရွင္း ျပ သြား ပါ မည္။

၁။ ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ  Mormonism

ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ ကို အ ေမ ရိ ကန္ လူ မ်ိဳး တ ဦး က တည္ ေထာင္ ခဲ့ သည္။ ထို ပု ဂၢိဳလ္ မွာ အ စၥ လမ္ ဝါ ဒ ကဲ့ သို႕ ပင္ သူ႕ ကိုယ္ သူ ေယ ရႈ ခ ရစ္ ဟု ထင္ မွတ္ သည္။ ေမာ္ မြန္ အယူ ဝါ ဒ လက္ ခံ ယံု ၾကည္ သူ မ်ားကို အေမရိကန္ တြင္ ရွိ ႏွင့္ ျပီးသား ဂိုဏ္းဂဏ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ညွင္းပမ္း ႏွိပ္ စက္ သျဖင့္ န ယူး ေယာက္ ျမိဳ႕တြင္ ေန ၍ မ ရ ေသာ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အ ေနာက္ ပိုင္း ယူတာ Utah ျပည္ နယ္ တြင္ သြား ေရာက္ ေန ထိုင္ ခဲ့ ၾကသည္။ ယူတား ျပည္နယ္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကဲ့ သို႕ ေတာေတာင္ ထူ ထပ္ေသာ ျပည္ နယ္ ျဖစ္ သည္။ ထူး ျခား ခ်က္ မွာ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး မႈး မ်ား သည္ ေမာ္မြန္ ဂိုဏ္း ဝင္ မ်ား ျဖစ္ ျပီး၊ သူ တို႕ ၏ အ ယူ ဝါ ဒ အ ရ ေယာကၤ်ား တစ္ ေယာက္ သည္ မိန္းမ တစ္ေယာက္ ထက္ ပ ို ယူ ခြင့္ ေပး ထား သည္။

အ ေမ ရိကန္ တြင္ ယူ တား ျပည္နယ္ တစ္ခုထဲ၌ သာ လွ်င္ ဇနီး တစ္ဦး ထက္ ပို ယူ ခြင့္ ရွိသည္။ တ ကၠ သိုလ္ ဘြဲ႕ ရ ေက်ာင္း သား မ်ား တိုင္း က ေမာ္ မြန္ သာ သနာ ျပဳ ရသည္။ သာ သနာ မ ျပဳ လို ၍ ျငင္း ပယ္ လ်င္ ထို သူ သည္ တကၠသိုလ္ မေအာင္ ျမင္ႏိုင္။ ဘြဲ႕ လည္း မ ရ ႏိုင္ ပါ။ ေမာ္မြန္ သာ သ နာ ျပဳ မ်ား စြာ တကမၻာ လံုး သို႕ သာ သ နာ ျပဳ ေစ လႊတ္ ၾကသည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၌ လည္း ေမာ္ မြန္ သာ သ နာ ျပဳ မ်ား ေရာက္ ေန ျပီ ျဖစ္ သည္။ သူ တို႕ က ပထမ ဆံုး ေျခ လွမ္း အျဖစ္ အ ဂၤ လိပ္ စာ ကို သင္ ေပး သည္။ သူ တို႕ က အ လြန္  ပါး နပ္ သည္။ လူ တိုင္း က အ ဂၤလိပ္ စာ တတ္ ေျမာက္ လို သည္ကို သိ ေသာ ေၾကာင့္ အ ဂၤ လိပ္ စာ သင္ ေပး ျပီး မွ ေနာက္ မွ ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ ကို သင္ ေပး ေလ့ ရွိ ၾက သည္။

ေမာ္ မြန္ သာ သ နာ ျပဳ လူ ငယ္ မ်ား က တစ္ ပံု စံ တည္း အနက္ေရာင္ ဝတ္စံု အျပည္ဝတ္ျပီး၊ ဆံ ပင္ ကို အ တို သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ဝတ္ ဆင္ ထား သည့္ စ တိုင္ ျဖစ္ သည္။ ယ ခု အ ခါ ရန္ ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး တြင္ ေျခ ကုပ္ စ ခန္း ယူ ထား ၾက သည္။ သူ တို႕ ၏ အ ဓိ က ရည္ မွန္း ခ်က္ မွာ ခရစ္ယန္ ျဖစ္ ပီး သူ မ်ားကို ေမာ္ မြန္ အ ယူ ဝါ ဒ အ တြင္း သို႕ ဝင္ ေရာက္ လာ ေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေမာ္ မြန္ တို႕ ၏ တိုက္ ခုိက္ မႈ ကို တြန္း လွန္ ေရွာင္ လႊဲ ႏိုင္ ရန္ ေယရႈ ခရစ္ ၏ ဘုရား ျဖစ္ ျခင္း ၊ ဘု ရား ဂုဏ္ ေတာ္ကို တိ တိ က် က် သိ ႏိုင္ ရန္ လို အပ္ သည္။

.
၂။ ယူ နစ္ ေတး ရီး ယန္း နီးဇင္  Unitarianism

ယူနစ္ Unit သည္ တစ္ ခု တည္း ဟု အ ဓိ ပၸါယ္ ရ သည္။ ထို ဂိုဏ္း ဂ ဏ သည္ သံုး ပါး တစ္ ဆူ ကို ျငင္း ပယ္ျပီး ထာ ဝ ရ ဘုရား တစ္ ဆူ တည္း ကို သာ ကိုး ကြယ္ သည့္ အ ယူ ဝါ ဒ ျဖစ္ သည္။ အ ေမ ရိ ကန္ အ ေရွ႕ ေျမာ္က ၊ န ယူး အဂၤလန္ New England တို႕ တြင္ လႊမ္း မိုး ၾကီး စိုး သည္။ က မၻာ ေပၚ တြင္ ထင္ ရွား ေက်ာ္ ၾကား သည့္ ဟား ဗတ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ဤ ဝါ ဒ ကို သင္ ေပး သည္။ ဤ ဂိုဏ္း ၏ အား နည္း ခ်က္ မွာ ပင္ လယ္ ရပ္ ျခား သာ သ နာ ျပဳ မ်ား မ ေစ လႊတ္ ႏိုင္ ပါ။ ထို႕ ေၾကာင့္ သူ တို႕ ကို ေၾကာက္ စ ရာ မ လို ပါ။


၃။ ေယ ေဟာ ဝါ သက္ ေသ ခံ မ်ား  Jehovah Witnesses

သူ တို႕ သည္ အထက္ ပါ ယူ နီ ေတး နီး ယန္း ႏွင့္ ဆင္ တူ သည္။ ခ မည္း ေတာ္ တ ပါး တည္း ကို သာ ကိုး ကြယ္ ၾက သည္။ သူ တို႕ တြင္ ကိုယ္ ပိုင္ ဂိုဏ္ ဂ န ၾကီး ရွိ သည္။ အာရီး ယမ္ နီ ဇင္း Arius က စ တင္ တည္ ေထာင္ ခဲ့ သည္။ ေယ ေဟာ ဝါ သက္ ေသ ခံ မ်ား ကို တ က မၻာ လံုး သို႕ အ ေျမာက္ အ မ်ား ေစ လႊတ္ ထား သျဖင့္ တ တိ ထားရမည္။ ေယ ေဟာ ဝါ မ်ား မွာ ေမာ္ မြန္ မ်ား ထက္ အင္ အား ေတာင့္ တင္း သျဖင့္ ပို၍ သတိ ထား ရ မည္။ ေယ ေဟာ ဝါ မ်ား ၏ အ ဓိ က ဆြဲ ေဆာင္ သူ မ်ား မွာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ ပီး သူ မ်ား ကို စြဲ ောင္ ေျပာင္း လဲ ရန္ ျဖစ္ သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ေယရႈ အေၾကာင္း ကို ဂဃနဏ မ သိ ေသာ ခရစ္ယာန္ အ မ်ား စု က ယ ေဟာ ဝါ သက္ေသ ခံ မ်ား စြဲ ေဆာင္ မႈ ေနာက္ သို႕ လိုက္ပါ သြား ၾက သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ အေန ျဖင့္ ခ ရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ဂဃနဏ သိ ထား ရ မည္။ သင္းအုပ္ ဆရာ မ်ား က မိ မိ တို႕ ၏ အသင္း သား မ်ား အား၊ ဤ အေၾကာင္း ကို အ ျမဲ တမ္း သင္ ၾကား ေပး ေစ လို သည္။

ေမာ္ မြန္ ႏွင့္ ေယ ေဟာဝါ သက္ေသခံ မ်ား ထို ကဲ့သို႕ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သက္ ေသ ခံ ရ ျခင္း အ ေၾကာင္း မွာ အ ျခား ေသာ ခရစ္ယန္ မ်ားကို မသိမ္း သြင္း ႏိုင္ လ်င္ ကယ္ တင္ ျခင္း စိတ္ ခ် မႈ မ ရွိ ႏိုင္ ဟု သြန္ သင္ ေပး ထား ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ကယ္ တင္ ျခင္း ဆံုး ရံႈး မွာ စိုး ရိမ္ ေသာ ေၾကာင့္ ခရစ္ ယန္ မ်ားကို သိမ္း သြင္း မွ သာ ကယ္ တင္ ျခင္း စိတ္ခ်  ရ သည္ ဟု မွတ္ ယူ ၾက သည္။ ေက်း ဇူး ေတာ္ ေၾကာင့္ ကယ္ တင္ ျခင္း ရ ရွိ သည္ မ ဟုတ္ ပဲ အလုပ္ လုပ္ မွ  ကယ္ တင္ ျခင္း ရ မည္ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ စိတ္ ပ်က္ စ ရာ ေကာင္း လွသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ရ ဟိုး ဝါ သက္ ေသ ခံ တစ္ဦး သည္ အ ျခား ေသာ သူ တစ္ဦး အား ေယဟိုးဝါ သက္ ေသ ခံ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္ လာ ဖို႕ ရန္ သည္ ေသေရး ရွင္ေရး တမွ် အေရး ၾကီး လြန္း လွ ပါသည္။

ေယဟိုးဝါ တစ္ ေယာက္ သည္ အ ျခား ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘသာ ထဲ မွ ေယဟိုးဝါ ျဖစ္လာျခင္း ထက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ထဲ မွ ေယ ဟိုး ဝါ ျဖစ္ လာ ျခင္း ကို ပို ၍ အ ေလး ထား သည္။ ခ ရစ္ ယန္ မ်ား ကို တန္ ဖိုး ၾကီး သည့္ ငါး မ်ား အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၾက ပီး အ ဓိ က ပစ္ မွတ္ အ ျဖစ္ ထား ၾက သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ သင္းအုပ္ ဆရာ မ်ား အေန ျဖင့္ အထူး သတိ ထားရ မည္ မွာ မိတ္ ေဆြ ၏ အ သင္း သား တစ္ ေယာက္ သည္ ေယ ဟိုး ဝါ သက္ ေသခံ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ သြား လ်င္ ဘုရား သခင္ ၏ အျပစ္ တင္ ျခင္း သင့္ ေပၚ က် ေရာက္ လာ မည္ ဟု စိုးရိမ္ စ ရာ ရွိ သည္။


၄။ ယူနီဖီေကးရွင္း အသင္း ေတာ္ Unification Church

ဤ အသင္း ေတာ္ ကို ဆန္ ေျမာင္ မြန္း Sun Myong Moon ေခၚေသာ ကိုးရီးယား လူမ်ိဳး တဦး က တည္ ေထာင္ သည္။ ယ ခု အ ခ်ိန္တြင္ ဆန္ ေျမာင္ သည္ အသက္ ၈၀ ခန္႕ (၂၀၁၀) ရွိ ပီ ျဖစ္ သည္။ သူ သည္ တ ခ်ိန္ က ပ ရက္စ္ စီ ေဘး ရီး ယန္း အသင္း ေတာ္ လူ ၾကီး တစ္ဦး ျဖစ္ ခဲ့ သည္။ ေနာင္ တြင္ ဆန္ ေျမာင္ က ေယရႈ သည္ လူ မ်ားကို ကယ္ တင္ ရန္ လာ ရာ တြင္ ကယ္ တင္ ျခင္း အ လုပ္ ကို မ လုပ္ ႏိုင္ ေသာ ေၾကာင့္ လက္ ဝါး ကပ္ တိုင္ တြင္ အသက္ ဆံုး ရသည္။ ထို႕ ေၾကာ္င့ ဒု တိ ယ အၾကိမ္ မ ၾကြ လာမီ စပ္ၾကား ကယ္ တင္ ျခင္း အ လုပ္ကို လုပ္ ကိုင္ ႏိုင္ ရန္ အတြက္ ဆန္ ေျမာင္ကို ေစလႊတ္ သည္ ဟု ခံ ယူ ေသာ ေၾကျငာ ခ်က္ စာ တေစာင္ ကို ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ သည္။ ထို အသင္း ေတာ္ သည္ တ ေျဖး ေျဖး က်ယ္ ျပန္႕ လာ ျပီး၊ ဥ ေရာ ပ တိုက္ သား မာ်း ၊ အ ေမရိ ကန္မ်ား ႏွင့္ ကို ရီး ယန္း၊ ဂ်ပန္ လူ မ်ိဳး ေျမာက္ မ်ား စြာက သူ႕ ေနာက္ သို႕ လိုက္ ၾကသည္။ တခါတရံ စည္း ေဝး ပြဲ က်င့္ ပ ျပီး ထို စည္း ေဝး တြင္ ကမၻာ တဝွမ္း လံုး ရွိ ဝန္ ၾကီး ခ်ဳပ္ မ်ား၊ သမၼတ မ်ား ကို ပင္ တက္ ေရာက္ ေစ သည္။ သူ သည္ အ လြန္ ပါး နပ္ ေသာ လိမၼာသူ တစ္ ဦး ျဖစ္ သည္။ ထို အ စည္း အ ေဝး ကို လည္း ယူနီဖိေကးရွင္း အစည္း အ ေဝး ဟု ေခါင္းစဥ္ မတပ္ပဲ၊ ကမၻာ့ ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး စည္း ေဝး ပြဲ ဟု အ မည္ တပ္ သည္။ ဤ ဂိုဏ္ ၏ အၾကီးမား ဆံုး ေသာ ၾသ ဇာ လႊ္မ္း မိုး မႈ အရွိ ဆံုး စာ တိုက္ ျဖစ္ သည့္ ဝါ ရွင္ တန္ ပို႕စ္ The Washington Post ကို ဆန္ ေျမာင္ ပိုင္ သည္။ အေမရိက ရွိ အျမင့္ ဆံုး အင္ပါယာ စတိတ္ ကို လည္း ပိုင္ ဆိုင္ သည္။ အေမရိကန္ ပီး လွ်င္ ဒုတိယာ အမ်ားဆံုး သာသနာ ျပဳ ေစလႊတ္ ေသာ ႏိုင္ငံ မွာ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္ စစ္မွန္ ေသာ သာသနာျပဳ မ်ား ေစလႊတ္သကဲ့သို႕ လႊဲမွားေသာ သာသနာျပဳ မ်ားကို လည္း ေစလႊတ္သည္။ ယူနီဖိေကးရွင္း အသင္း ေတာ္ မ်ား သည္ ခြင့္ ျပဳခ်က္ မပါ ပဲ မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းခြင့္ မရွိ၊ အသင္းေတာ္ က သာ စီ မံ ေပး ထား ရ သည္။ တံခါး ပိတ္ ဝါဒ ျဖစ္ပီး အသင္း သား မ်ားကို ခ်ဳပ္ ကိုင္ ထား သည္။ အ သင္း သား မ်ား တြင္ ဇနီး ေလာင္း မ်ား အ တြက္ ေရြး ခ်ယ္ ရာ ၌ ဆံုး ျဖတ္ ပိုင္ ခြင့္ မရွိ၊ လက္ထပ္ မည့္ သူ ႏွစ္ ဦး ကိုယ္ တိုင္ ပင္လွ်င္ ၾကိဳက္ သည္ ျဖစ္ ေစ၊ မၾကိဳက္ သည္ ျဖစ္ ေစ အသင္းေတာ္ ကိ စီစဥ္ ေပး သည့္ အတိုင္း လက္ထပ္ ရ သည္။ အုပ္ စု လိုက္ မဂၤလာ ေဆာင္ ၾက သည္။ ႏွစ္ စဥ္ တႏွစ္ လ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ အုပ္စုလိုက္ မဂၤလာ ေဆာင္ ၾကသည္။ အသင္းေတာ္က ထို ဇနီး ေမာင္ႏွံကို ကြဲကြာ ေစလို လ်င္ ကြဲၾကရသည္။ အယူဝါဒမွာ လက္မထပ္ မွီ အ သင္း ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ ႏွင့္ လိင္ ဆက္ ဆံ မႈ ျပဳ လ်င္ ထို မိန္း ကေလး သည္ အျမင့္ ဆံုး ေသာ ေကာင္း ၾကီး မဂၤလာ ခံ အပ္ ေသာ သူ ဟု လြဲမွား စြာ ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ဆန္ေျမာင္ ေမြး ဖြား ရာသည္ ကိုးရီးယား ေျမကို သန္႕ရွင္း ျမင့္ ျမတ္ သည့္ နယ္ ေျမ ဟု သတ္မွတ္ ၾကသည္။ ေကာင္း ၾကီး ရလို သူမ်ား ကိုးရီးယား သို႕ အလည္ လာၾကသည္။ ပန္းေရာင္းေသာ လူငယ္မ်ားကို ကမၻာအႏွံ သြားစဥ္ ေတြ႕ပါက ယူနီဖီေကးရွင္း မွ ဟု နားလည္ ရသည္။


၅။ ဘာသာအမ်ား အယူဝါဒ  Religious Pluralism

ဘာသာအမ်ား ကိုးကြယ္ မႈ အ ယူ ဝါ ဒ ကို ယ ေန႕ ဂိုဏ္ ဂဏ အသင္း ေတာ္ မ်ား က လက္ ခံ က်င့္ သံုး ၾကသည္။ အ ထူး သ ျဖင့္ လစ္ ဘရယ္ မ်ား က ခံ ယူ ၾက သည္။ သူ တို႕ ၏ ခံ ယူ ခ်က္ ယံု ၾကည္ ခ်က္ မွာ ဘာ သာ တိုင္း တြင္ ေယရႈသည္ အျခား အမည္ တစ္ မ်ိဳး ျဖင့္ ပါ ဝင္ ေန သည္။ အ ထက္ ပါ ဂိုဏ္ ဂ ဏ ၄ ခု သည္ အျပင္ ဘက္မွ တိုက္ ခိုက္ လ်က္ ရွိျပီး။ ဘာ သာ အမ်ား အယူ ဝါ ဒ သည္ အ တြင္း ၌ တိုက္ ခိုက္ ေနသည္။ ယေန႕ ခရစ္ယန္ ၈၀ ရာႏႈန္း ဘာသာ အမ်ား အယူဝါဒကို ယံုၾကည္ လာ ၾက သည္။ ျပ င္  ပ တြင္ ရွိ ေသာ လြဲ မွား ေသာ အယူ ဝါ ဒ ထက္ အ တြင္း ၌ ရွိ ေသာ အယူဝါဒ က ပို ၍ ဆိုး ရြား သည္။ ေနာက္ ဆံုး ေသာ ကာ လ တြင္ ဤ သို႕ ေသာ န မိတ္ လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ လာ လိမ့္ မည္ ဟု သခင္ ေယရႈ မိန္႕ ေတာ္ မူ ခဲ့ သည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္ အေၾကာင္း ကို ေလ့လာရန္ အထူး အေရးတၾကီး လို အပ္ လွ ပါ သည္။


AMT ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း စာ၁၈၂-၁၈၆
Christology
by
Dr Thomas Hwang  

No comments: