Monday, December 12, 2016

လက္ေတြ႕ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ... ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ဒီေနရာမွာရွိတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ပညတ္တရားမ်ားဟာ စာကားလံုးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသျပဖို႕ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႕ကေတာ့ ... ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သားေတာ္သခင္ေယရႈရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ နဲ႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း (၃)မ်ိဳးတို႕ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။

က .. ကယ္တင္ျခင္း ရျပီးသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ခ .. ခရစ္ယာန္အသက္တာ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။

လက္ေတြ႕ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ... ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

No comments: